Jämställdhet och lika villkor

Lika villkor grundar sig i principen om allas lika värde. Likabehandling, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet är exempel på olika perspektiv i arbetet, som omfattar både studenter och anställda.

Lika villkor 

Lika villkor är ett paraplybegrepp som ytterst tar avstamp i den statliga värdegrundens princip om ”respekt för allas lika värde, frihet och värdighet” men området omfattas också av lagar och annan reglering. Likabehandling, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet är exempel på olika perspektiv i arbetet, som omfattar både studenter och anställda. 

Ett av högskolans åtta Mål för hållbar utveckling tar sikte på just detta arbete, och vårt övergripande mål för 2021-2026 är:

"Högskolan Dalarna ska vara ett jämställt, inkluderande, tillgängligt och ansvarstagande lärosäte där alla har samma rättigheter och möjligheter till makt och inflytande. Vi ska säkerställa en miljö fri från diskriminering av individer eller verksamheter och erbjuda stöd som ger studenter goda förutsättningar att ansöka till och genomföra sina studier."

Läs mer om Lika villkor

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Högskolan Dalarna, som arbetsgivare respektive utbildningsanordnare, ska aktivt främja lika rättigheter och möjligheter, men också förebygga och förhindra att anställda och studenter utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. 

Läs mer om Aktiva åtgärder mot diskriminering

Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Sveriges övergripande jämställdhetspolitiska mål innebär att män och kvinnor ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Det inte ska förekomma könsrelaterade skillnader vad gäller de anställdas arbetsförhållanden, löner, inflytande, karriärmöjligheter och möjligheter att förena yrkeskarriär med hem och familj. Alla studenter ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid Högskolan Dalarna oavsett könstillhörighet.

Läs mer om Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Breddad rekrytering och breddat deltagande

Högskolan Dalarna avser att öka andelen studenter inom alla kategorier som kan anses underrepresenterade i studentpopulationen. Lärosätet vill också göra det möjligt för alla som har ambition att ta del av högre utbildning att kunna göra det. Vi vill särskilt stödja studenter som annars skulle haft svårt att påbörja och genomföra högre studier.

Läs mer om Breddat rekrytering och breddat deltagande

Tillgänglighet

Tillgänglighet är en fråga om att alla, inklusive personer med funktionsvariation ska kunna studera, besöka eller arbeta hos oss. Detta innebär inte bara att våra lokaler ska vara tillgängliga, utan innefattar också t ex tillgänglig information.

Läs mer om Tillgänglighet

 

 

Senast granskad: