Lika villkor

Grunden i lika villkorsarbetet är att alla, såväl sökande, studenter och anställda ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett bakgrund.

Arbetet med lika villkor innefattar både att motverka diskriminering och trakasserier samt att aktivt främja lika möjligheter och tillvarata den mångfald som finns i samhället.

Lika villkor – en fråga för oss alla 

Lika villkor en fråga som rör oss alla, oavsett om du är anställd eller student. Vi har ett eget ansvar att bemöta och behandla alla med respekt och bidra till en inkluderande kultur där jämlikhet är en gemensam utgångspunkt. 
 
En attraktiv arbetsplats är också en av de centrala kvalitetsaspekterna som lyfts fram i högskolans strategi. För att stärka akademisk kvalité och konkurrenskraft ska vi: 

  • Ha en fysisk och social arbetsmiljö av högsta kvalitet. 
  • Ge högskolans medarbetare möjlighet att utvecklas och växa i sin yrkesroll. 
  • Aktivt verka för ökad jämställdhet och mångfald. 

Kränkande särbehandling - en arbetsmiljöfråga 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) innehåller också bestämmelser om kränkande särbehandling i mer allmän mening, som inte nödvändigtvis har någon koppling till de sju diskrimineringsgrunderna. Här är respektfullt bemötande och ett positivt samtalsklimat viktiga förutsättningar för att förebygga kränkningar i ord eller handling, som resulterar i exkludering och i värsta fall ohälsa. På medarbetarwebben hittar du mer information om kränkande särbehandling.

Normkritiskt förhållningssätt och intersektionalitet

En central insikt i arbetet är att bakomliggande, och ofta dolda normer och föreställningar, påverkar vår uppfattning om vår omgivning och de personer vi möter. Termen intersektionalitet, eller normsamverkan belyser det faktum att olika diskrimineringsgrunder kan samverka, och därför inte kan förstås oberoende av varandra. 
 
HR-avdelningen har under 2022 implementerat flera nya moduler i vårt chefsutvecklingsprogram. I utbildningen ”kompetensförsörjning och rekrytering” ingår nu även en del om bias i bedömning, som ska bidra till en ökad medvetenhet om hur bakomliggande normer och värderingar kan påverka beslut i vardagen. Målgruppen inkluderar också proprefekter och ledamöter i AFU, som också har en viktig roll i olika beslutsprocesser.

Senast granskad:
Kontakt
Universitetsadjunkt arbetsvetenskap
Hållbarhetsstrateg
Senast granskad: