Kränkande särbehandling

Högskolan Dalarna har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Om du upplever att det förekommer diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling är det viktigt att du agerar. Du ska kunna känna dig trygg på din arbetsplats. Det är den som utsätts som avgör om en handling upplevs som kränkande. 

Här gör du en formell anmälan om du upplever att du blivit utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering och/eller trakasserier

Anmälan går direkt till Avdelningen för HR, HR-chef ser sedan till att den går vidare till rätt mottagare, beroende på vad anmälan gäller. Närmaste chef har arbetsmiljöansvar och ansvarar för att inkommen anmäla utreds. Om anmälan riktar sig mot närmaste chef kommer den att hanteras av HR. 

Begrepp

Kränkande särbehandling = Arbetsmiljölagstiftningens juridiska huvudbegrepp för sociala hälsorisker i arbetet. Definieras på följande vis: ”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.”

Mobbning = Som kränkande särbehandling men med tilläggen att handlingarna (eller handling- ar nas konsekvenser) är systematiska under en längre tid och att den utsatte inte kan försvara sig. Mobbning regleras inte i lagstiftningen men utgör allmänt sett en allvarlig form av kränkande särbehandling.

Trakasserier = Trakasserier är en form av diskriminering. Lagens definition på trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och ofta
nedvärderande.

Diskriminering = Diskrimineringslagen är tillämplig om diskriminerande handlingar eller trakasserier, som begåtts på arbetsplatsen eller inom utbildningen, har samband med de i lagen angivna diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Skillnaden mellan diskriminering och trakasserier
Förutom de skillnader i definitionen av diskriminering och trakasserier som beskrivs ovan, är bedömningen av om det är diskriminering eller trakasserier även beroende av vem det är som utför handlingen.

Diskriminering förutsätter ett maktövertag hos den som diskriminerar – alltså kan en chef diskriminera en medarbetare och en lärare diskriminera en student, men inte tvärtom. En medarbetare kan exempelvis inte diskriminera en annan medarbetare, eftersom de är jämställda. När det inte finns ett maktövertag så
klassas handlingen som trakasserier, till exempel när de inblandade är medarbetare.

Råd till dig som blir kontaktad

  • Behandla personen med respekt.
  • Säkerställ att personen är medveten om att du eventuellt kan komma att behöva koppla in ansvarig chef eller HR.
  • Ställ frågor för att få klarhet i vad som faktiskt har hänt. Inta en objektiv och problemlösande hållning till de framlagda problemen.
  • Koppla skyndsamt in närmaste chef om du anser det behövligt. Om situationen rör närmaste chef gå till överordnad chef eller HR.
  • Tänk på att du själv kan söka stöd hos din chef, HR-specialist, arbetsmiljöombud eller din fackliga representant

Råd till dig som känner dig utsatt

  • Det är din upplevelse av situationen som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet.
  • Reagera snarast om du återkommande upplever dig utsatt.
  • Säg ifrån, du har rätt att säga ifrån om sådant som du anser är diskriminerande, kränkande eller obehagligt.
  • Klargör om möjligt för den som du upplever ha utsatt dig, att beteendet är ovälkommet.
  • Dokumentera händelserna. Anteckna tid och plats, vad som hände och hur de inblandade reagerade.

Hjälp finns att få

Ta i första hand kontakt med din chef och beskriv vad du upplever. Om du inte vill eller kan prata med din närmaste chef finns kan du vända dig till ett arbetsmiljöombud, en facklig representant eller Avdelningen för HR.

Länk till sida med arbetsmiljöombud

Länk till sida med fackliga representanter

Företagshälsovård

Du kan boka in ett första stödsamtal med en psykolog på egen hand. Om du vill fortsätta med fler samtal behöver du förankra det med din chef eller med chefens chef. Detsamma gäller om du vill besöka företagshälsovården för andra sorters ärenden.

Här kan du läsa mer företagshälsovården 

Senast granskad: