Mål och resultat

Målen för hållbar utveckling är ett viktigt verktyg för Högskolan Dalarnas arbete i frågor som rör internationalisering, jämställdhet och lika villkor samt miljö och klimat. Här kan du ta del av våra mål och uppföljningen av hur målen förverkligas.

En hand som håller i en glaskula som ser ut som jorden. I bakgrunden gröna buskar och Högskolan Dalarnas fasad.
Mikael Tengnér

Mål för hållbar utveckling

Målen för hållbar utveckling syftar till att precisera vad Högskolan Dalarna ska uppnå under perioden 2021-2026 för att främja en hållbar utveckling i sin verksamhet. Målen omfattar områdena internationalisering, jämställdhet och lika villkor samt miljö och klimat, och är tänkta att adressera de bestämmelser som ingår Högskolelagen 1 kap. 5 paragraf: "Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa."

Mål för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026 (pdf)

Som stöd i arbetet för att nå målen finns en vägledning, sammanställd av Rådet för hållbar utveckling, med förslag på åtgärder som institutioner och verksamhetsstöd kan genomföra i syfte att nå målen. Vägledningen uppdateras årligen och tillgängliggörs i samband med att arbetet med att ta fram verksamhetsplaner inleds.

Vägledning för arbetet med hållbarhetsmålen (2024)

Uppföljning och resultat

Varje år gör rådet för hållbar utveckling en uppföljning av det arbete som genomförs, och vid två tillfällen under målperioden (2023 och 2026) kommer uppföljningen att fördjupas med en måluppfyllelseanalys. För 2021 finns resultaten en separat Hållbarhetsrapport och från 2022 och framåt ingår rådets uppföljning i den högskolegemensamma verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelse 2022 (pdf), se sidan 41-46

Hållbarhetsrapport 2021 (pdf)

Varje år görs också en specifik sammanställning av miljöarbetet i form av en miljöledningsrapport.

Till miljöledningsrapporter

Vägen mot målen

Målen för hållbar utveckling fastställdes av rektor i april 2021. Beslutet föregicks av ett arbete i flera mindre arbetsgrupper. De förslag på mål - och åtgärder för att nå målen - som grupperna tog fram diskuterades i en workshop med anställda och studenter, gick ut på remiss i organisationen och förankrades med berörda chefer.

Läs intervjuer med deltagare i arbetsgrupper som tog fram förslag till mål

Kortmusikal: Ett hållbart uppträdande

Högskolan Dalarnas tidigare miljö- och hållbarhetsmål, för åren 2016-2020, gjordes kända på ett kreativt sätt - med en kort musikalfilm!

Kortmusikalen Ett hållbart uppträdande

 

Senast granskad:

Kontakt

Rådet för hållbar utveckling
Senast granskad: