Miljöledningssystemet

Att arbeta i ett miljöledningssystem innebär att systematiskt arbeta med planering, åtgärder och uppföljning för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

På Högskolan Dalarna har vi ett miljöledningssystem för att planera, genomföra och följa upp miljöarbetet på ett systematiskt sätt. Nedan kan du läsa om några viktiga delar av detta miljöledningssystem. Läs mer i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter på riksdagens webbplats.

Miljöutredning

För att ta reda på vilka delar av Högskolans verksamhet som ger störst påverkan på miljön genomförs en miljöutredning (pdf). De aspekter som bedöms ha störst miljöpåverkan hos oss är utbildning, forskning och utsläpp till luft av koldioxid från resor. Miljöutredningen, som ska uppdateras minst vart femte år, ligger sedan till grund för att fastställa mål och planera aktiviteter för att nå målen.

Policy

Högskolans miljöpolicy (pdf) uppmärksammades av Naturvårdsverket 2015 för att ha en bra koppling till allmänna principer för miljöarbetet samt vara anpassad till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan.

Mål

En viktig del av miljöledningssystemet är att sätta upp mål för verksamheten. Målen ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Nuvarande Mål för hållbar utveckling gäller för perioden 2021–2026.

Organisation och ansvar

Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling har som uppdrag att analysera, bereda och utvärdera Högskolan Dalarnas strategiska arbete för hållbar utveckling, där miljöarbetet är en viktig del. På högskolan finns också en grupp interna miljörevisorer (se nedan) med uppdrag att följa upp miljöarbetet. I styrdokumenten Arbetsordning Högskolan Dalarna (pdf) och Rektors och verksamhetschefers delegationer vid Högskolan Dalarna (pdf) framgår övergripande hur befogenheter och ansvar för olika uppgifter är fördelade. 

Miljörevisioner

På Högskolan Dalarna genomförs årligen miljörevisioner för att följa upp hur väl miljöarbetet fungerar inom verksamheten och få förslag på förbättringar. Som stöd för finns Rutin och plan för miljörevisioner (pdf), ett dokument som beskriver hur miljörevisioner ska planeras, genomföras, dokumenteras och följas upp. Dokumentet innehåller också en revisionsplan som beskriver hur miljörevisioner planeras under en tvåårscykel. Våra interna miljörevisorer är Juan Saldes Alvarez, Anton Grenholm, Marika Hagelberg, Susanne Römsing, Maria Ström och Klas Sundberg.

Årlig miljöredovisning

Varje år görs en sammanställning av resultatet från miljöledningsarbetet i form av en miljöledningsrapport (pdf) som skickas till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket. Naturvårdsverket sammanställer och redovisar också årligen miljöledningsarbetet i alla statliga myndigheter i en rapport, Miljöledning i staten (Naturvårdsverket, pdf).

Ledningens genomgång

Samordnaren för miljö- och hållbarhetsfrågor gör tillsammans med ledningen vid Högskolan Dalarna en genomgång av miljöledningssystemet en gång varje år. Där redovisas det gånga årets miljöledningsrapport och resultaten från de interna miljörevisioner som genomförts. Eventuella behov av ändringar avseende mål och inriktning på miljöarbetet diskuteras.

Läs mer om vad Högskolan Dalarna gör på miljöområdet

  

Senast granskad: