Byggnader och energi

Våra byggnader påverkar miljön genom bland annat utsläpp av växthusgaser och användning av naturresurser. Högskolan Dalarna hyr lokaler från flera olika fastighetsägare och tillsammans med dem vill vi arbeta för minskad miljöpåverkan.

Ett av högskolans mål för hållbar utveckling handlar om miljöpåverkan från våra byggnader:

Övergripande mål 2021-2026

"Klimatpåverkan och resursanvändning kopplat till byggnader ska minska genom ett mer effektivt nyttjande av tillförd energi, mer effektivt nyttjande av lokalerna, mer egenproducerad energi samt krav på miljöcertifiering vid om- och nybyggnation. Klimatpåverkan från energianvändning ska minska i sådan takt att det samlade klimatmålet (minus 6 procent per år) kan nås."

Byggnaders miljöpåverkan

Byggnader påverkar miljön på olika sätt under hela sin livscykel. Strax över hälften av en byggnads miljöpåverkan beräknas komma från byggfasen. Tillverkning och transport av byggprodukter och själva byggprocessen innebär användning av naturresurser, frisättning av växthusgaser, användning av miljöfarliga kemikalier och uppkomst av en stor mängd avfall. När byggnaden står klar och nyttjas beror miljöpåverkan till stor del på energianvändningen för värme och el.

Även om högskolan inte själv äger fastigheterna där verksamheten bedrivs finns stora möjligheter att minska lokalbeståndets miljöpåverkan. Tänkbara åtgärder finns inom följande områden:

  • Minska behovet av yta per person eller verksamhet. Detta kan ske t.ex. genom effektivare nyttjande av undervisningslokaler, lokaldelning och högre grad av flexibilitet.
  • Bygg och renovera för låg miljöpåverkan. När det uppstår behov av att renovera, bygga om eller bygga nytt ställer högskolan krav på certifiering enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad (www.sgbc.se).
  • Energibesparande åtgärder. Genom att förbättra klimatskalet och installera mer energisnål teknik för sådant som ventilation, belysning, kylanläggningar och motorvärmare kan energianvändningen minska. Behovet av tillförd energi kan också minska genom att energi produceras i fastigheten.
  • Beteendeförändringar. Var och en som arbetar eller studerar i högskolans lokaler kan vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen, t.ex. att sänka temperaturen på kontoret, släcka belysningen i rum som inte används och att stänga av datorer och annan elektronik istället för att låta dem stå i standby-läge.

Nytt campus i Borlänge

Just nu pågår ett intensivt arbete med om- och nybyggnation av den fastighet i centrala Borlänge som ska bli nytt campus. Här har man behållit befintlig grundläggning och stomme i betong från den gamla byggnaden vilket innebär en stor klimatvinst jämfört med att riva och bygga nytt. Projekteringen har utgått från kraven i Miljöbyggnad nivå Silver, vilket bland annat kommer innebära en byggnad med låg energianvändning (energiberäkningen visar ett energibehov motsvarande 60 % av kraven i Boverkets byggregler). Fastighetsägen har valt att istället för Miljöbyggnad certifiera enligt det internationella systemet BREEAM In-Use vilket tillför andra miljömässiga mervärden såsom krav på vattenhushållning och avfallshantering. Byggnaden kommer att förses med anläggningar för solelproduktion både på taket och integrerat i fasaden.

Läs mer

I rapporten Lokalers klimatpåverkan (pdf) som tagits fram av Sveriges Universitets- och högskoleförbund finns en kunskapsöversikt och rekommendationer för att minska klimatavtrycket från de lokaler universitet och högskolor hyr.

Läs mer om vad Högskolan Dalarna gör på miljöområdet

 

 

Senast granskad:
Kontakt
Samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
Senast granskad: