Cirkulära resursflöden

För att minska miljöpåverkan från varor och tjänster kan Högskolan Dalarna bland annat ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och öka graden av återanvändning och återvinning.

Ett av högskolans mål för hållbar utveckling syftar till att verksamheten ska bidra till cirkulära resursflöden:

Övergripande mål 2021-2026

"Klimatpåverkan och annan miljöpåverkan från varor och tjänster ska minska genom högt ställda hållbarhetskrav i upphandlingar och genom ökad grad av återanvändning och återvinning."

Cirkulära resursflöden istället för linjära

Varor och tjänster påverkar miljön under hela sin livscykel; vid tillverkning, transport, användning, återvinning och avfallshantering. Exempel på miljöproblem som följer av konsumtion är utarmande av naturresurser och biologisk mångfald, utsläpp av kemikalier och klimatpåverkan. De resurser samhället använder behöver därför så långt det är möjligt ingå i cirkulära, giftfria flöden och inte som nu, i linjära flöden där vi utvinner råvaror för att sedan producera, konsumera och slutligen kassera varor.

Varor och tjänster en stor del av högskolans klimatpåverkan

I en klimatrapport som togs fram för ett par år sedan identifierades och beräknades alla utsläpp av växthusgaser under ett år från Högskolan Dalarnas verksamhet: tjänsteresor, uppvärmning, elanvändning samt utsläpp kopplade till de inköp av varor och tjänster som gjordes. Det sistnämnda området visade sig - lite oväntat - ge upphov till störst klimatpåverkan. Utredningen använde ett konsumtionsbaserat perspektiv vilket betyder att man tar hänsyn till utsläpp från produkternas hela produktions- och leverantörskedjor, oavsett var utsläppen sker.

Verktyg för förändring

De verktyg Högskolan Dalarna har för att skapa förändring är bland annat ökad kunskap, ett strategiskt inköpsarbete och att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar. Vi kan efterfråga varor med låg klimatbelastning eller produkter som är designade för att hålla länge, kunna repareras och återanvändas. Vi kan också ge goda förutsättningar för alla som vistas i våra lokaler att sortera avfall så att material kan återvinnas.

Hur väl vi lyckas med allt detta beror till stor del på attityder och beteenden hos våra medarbetare och studenter. I länkarna nedan finns en del stöd på vägen.

Avfallshantering - så här sorterar du olika typer av avfall

Rapport: Miljökrav i upphandling - prioriterade upphandlingsområden (pdf)

Läs mer

Lärosäten i samverkan för klimatet

Klimatrapport Högskolan Dalarna 2019 (pdf)

Läs mer om vad Högskolan Dalarna gör på miljöområdet

Senast granskad:
Kontakt
Samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
Senast granskad: