Möten och resor

Högskolan Dalarna har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från tjänsteresor med sex procent årligen. Hur kommer vi att klara det? Mycket beror på hur vi lyckas ta tillvara de erfarenheter som pandemin fört med sig med fler digitala möten och nya arbetssätt.

Ett tåg som passerar över en bro, fotograferat i farten.
Kristoffer Skog

Ett av högskolans mål för hållbar utveckling tar sikte på klimatpåverkan från tjänsteresor:

Övergripande mål 2021-2026

"Klimatpåverkan från tjänsteresor ska minska i sådan takt att det samlade klimatmålet
(minus 6 procent per år) kan nås. Resfria möten ska vara ett fungerande alternativ för alla
medarbetare och ska alltid övervägas, med hänsyn till det aktuella mötets krav på
effektivitet, tillgänglighet och kreativitet."

Resa med flyg, tåg eller bil – eller inte resa alls?

Resor i tjänst orsakar en väsentlig del av HDa:s klimatpåverkan. Flygresor står för den
absoluta merparten, ungefär 85 procent av resornas koldioxidutsläpp, följt av bilresor med knappt 10 procent. Tågresornas andel når inte ens upp till en procent av utsläppen, med elektrifierad järnväg och el från i huvudsak fossilfria källor blir utsläppen mycket små.

En stor förbättringspotential finns i att minska antalet resor som inte sker i enlighet med gällande regler för möten och resor, till exempel korta flygresor som i många fall borde ske med tåg.

På medarbetarwebben hittar du Regler för möten och resor (pdf) och information om hur du planerar och bokar du din resa.

En viktig uppgift är att ta tillvara erfarenheter från coronapandemin. Högskolan Dalarna hade redan innan pandemin kommit långt i fråga om nätbaserad utbildning, men pandemin blev en ofrivillig crash course i digital mötesteknik för alla de medarbetare som inte hade den vanan sedan tidigare. För att inte resandet ska återgå till nivåerna innan pandemin behöver vi fortsätta att utveckla de tekniska lösningarna, kunnandet och kulturen kring digitala möten.

Utvecklingen av utsläpp 2016-2022

Så här har koldioxidutsläppen från tjänsteresor vid Högskolan Dalarna utvecklats de senaste sju åren.

Läs mer

Lärosäten i samverkan för klimatet

Klimatrapport Högskolan Dalarna 2019 (pdf)

Läs mer om vad Högskolan Dalarna gör på miljöområdet

Senast granskad:
Kontakt
Samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
Senast granskad: