Breddad rekrytering och breddat deltagande

Högskolan Dalarna avser att öka andelen studenter inom alla kategorier som kan anses underrepresenterade i studentpopulationen. Lärosätet vill också göra det möjligt för alla som har ambition att ta del av högre utbildning att kunna göra det.

Ett sätt att arbeta med lika villkor är med perspektiven breddad rekrytering och breddat deltagande, som varit en viktig uppgift för lärosäten de senaste åren. Breddad rekrytering nämns också uttryckligen i Högskolelagen, kap 1 §5. Ytterst handlar detta om att skapa större mångfald i utbildningarna genom att vidta främjande åtgärder för att studenter från olika delar av landet, oavsett t ex kön, ålder, funktionsvariation eller social bakgrund ska söka och fullfölja en högskoleutbildning.  

Breddad rekrytering

Högskolan arbetar med att främja breddad rekrytering genom att tidigt nå ut till grupper som kan anses underrepresenterade i dagens studentpopulation. Några exempel på Högskolans aktiviteter för breddad rekrytering är riktade insatser mot grundskola och gymnasium genom Teknikerjakten, gymnasieforskarskolan, gymnasiebesök och deltagande på utbildningsmässor. Andra åtgärder för breddad rekrytering innefattar bland annat överbryggningskurser, basår och arbetsintegrerad lärarutbildning som riktar sig till anställda i skolan. Även kompletterande pedagogisk utbildning och vidareutbildning av lärare finns bland de aktiviteter som lärosätet anordnar.    

Breddat deltagande

En viktig del i arbetet med breddat deltagande är de stödstrukturer som högskolan erbjuder, i form av studieverkstad och aktiviteter som riktar sig till hela studentens behov. Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration har under 2021 och 2022 arbetat fram ett Early Warning System (EWS) som genom en pilot har testats på fem utbildningsprogram. Det finns också många generella åtgärder den undervisande läraren kan tänka på för att underlätta för olika studentgrupper t ex, god struktur och framförhållning i planering och att obligatoriska moment förläggs på tider då det finns barnomsorg.   

Senast granskad:
Kontakt
Universitetsadjunkt arbetsvetenskap
Hållbarhetsstrateg
Senast granskad: