Högskolans verksamhetscykel

Verksamhetscykeln är högskolans process för planering, genomförande, uppföljning och analys av verksamheten. Den säkerställer högskolans övergripande resursprioritering och utgör en central del i högskolans ledningssystem och systematiska kvalitetsarbete.

Modell för verksamhetscykel

Verksamhetscykeln är högskolans process för planering, genomförande, uppföljning och analys av verksamheten inklusive ekonomi. Den säkerställer högskolans övergripande resursprioritering och utgör en central del i högskolans ledningssystem och systematiska kvalitetsarbete.

Verksamhetscykeln består av processer för flera parallella år:

 • Långtidsplaneringen säkerställer att högskolan planerar för att nå strategiska mål på längre sikt.
 • Verksamhetsplaneringen syftar till att planera verksamheten för kommande år.
 • Genomförande och uppföljning innevarande år syftar till att kontinuerligt följa verksamheten.
 • Utvärdering och analys av tidigare års utfall i syfte att ge stöd åt verksamheten att ständigt utvecklas.

Verksamhetsplanering och -uppföljning inom verksamhetscykeln avser primärt högskoleövergripande nivå (Högskolan Dalarna) samt institutions-/verksamhetsstödsnivå. 

Utbildnings- och forskningsnämndens (inklusive undernämnders) uppdrag framgår i en arbetsordning. Arbetsordning för forskningsetiska nämnden är under framtagande (har tidigare varit en verksamhetsplan).

Strukturen för planering och uppföljning utgår från strategins nio delmål för ett starkare lärosäte. 

Verksamhetscykeln

Tidplan för processen för verksamhetscykeln uppdateras årligen. Senast beslutad tidplan vilken gäller för processen för verksamhetscykeln 2024 återfinns på följande länk:

Tidplan för processen för verksamhetscykeln 2024 (pdf)

Bilden nedan visar ett övergripande årshjul av Högskolan Dalarnas verksamhetscykel sett utifrån verksamhetsåret 2024. Som bilden visar sker processer för minst fyra parallella år samtidigt, och ska leda till kontinuerlig utveckling av verksamheten.

 

Illustration - övergripande årshjul av Högskolan Dalarnas verksamhetscykel. Innehåller punkter för långtidsplanering, planering kommande år, genomförande samt uppföljning och analys. Punkter som finns med är verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, utfall kvartal, halvårsbokslut och prognos.

Prioriterade mål

För varje år finns några av rektor identifierade prioriterade mål som ska genomföras, dessa utgår från Högskolan Dalarnas strategi 2020-26. I tillägg kan varje institution/verksamhetsstödet lägga till egna prioriterade kvalitetsuppdrag med särskilt fokus att genomföras det aktuella året. 

Rektors prioriterade mål för 2024 (-26) återfinns i Verksamhetsplan 2024 (-26) för Högskolan Dalarna (pdf)

Uppdaterade prioriteringar för 2025-2027 kommer att återfinnas i inriktningsverksamhetsplanen 2025-2027 som rektor kommer att besluta om så snart planeringsförutsättningar finns.

Ihophållande av processen

Ansvaret för att hålla samman högskolans verksamhetscykel ligger på avdelningen för ledningsstöd och ekonomi (vs@du.se). Inom avdelningen finns en grupp, verksamhetsstyrningsgruppen, som har ansvar att operativt hålla samman verksamhets- och budgetplanering samt uppföljning och analys på högskoleövergripande nivå.

Verksamhetsstyrningsgruppen leds av planeringschef, tillika chef för avdelningen för ledningsstöd och ekonomi. Verksamhetsstyrningsgruppen är inte beslutande utan enbart beredande. Beslut fattas i enlighet med delegationsordningen.

Delar i verksamhetscykeln

Nedan listas de delar som hanteras "centralt" på högskoleövergripande nivå. I tillägg kan institutionerna/verksamhetsstödet ha processer inom sin organisation om prefekt/högskoledirektör så önskar, t ex processer som leder fram till institutionens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse.

Budgetunderlag

Lärosätet lämnar årligen in ett budgetunderlag till regeringen för nästkommande tre år. Budgetunderlaget lämnas normalt in i februari. Som exempel skickades budgetunderlaget för perioden 2024 - 2026 in i februari 2023.

Budgetunderlaget fastställs av högskolestyrelsen och omfattar bland annat en kort nulägesbeskrivning, äskningar, lärosätets övergripande prioriteringar, särskilda satsningar och ekonomiska bedömningar under perioden

Budgetunderlag för Högskolan Dalarna 2025-27 (pdf)

Inriktningsverksamhetsplan

Inriktningsverksamhetsplanen ("inriktnings-vp") syftar till att verksamhetsplaneringen vid institutionerna och verksamhetsstödet ska ligga i linje med högskolans strategi och högskoleledningens viljeinriktning avseende högskoleövergripande prioriteringar.

I inriktningssverksamhetsplanen samlas de ramar och planeringsförutsättningar som är kända under så lång tidsperiod framåt som vi kan se, även förutsättningar som är beslutade av någon annan än rektor (t ex av högskolestyrelsen eller UFN). Inriktnings-vp:n utgår, liksom verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, från strategins nio delmål för att bli ett starkare lärosäte.

Exempel på vad som ingår i inriktningsverksamhetsplanen;

 • Lärosätets uppdrag 
 • Rektors prioriterade mål
 • Lärosätets tilldelning av utbildnings- och forskningsanslag
 • Hållbarhetsmål
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Riskhantering 

Underlag är bland annat in- och omvärldsvärldsanalys, analyser av interna granskningar, studentkårens långsiktiga planering och uppföljning samt verksamhetsuppföljning och dialoger.

Inriktningsverksamhetsplanen uppdateras under året, senast beslutade version återfinns här:

Inriktnings-verksamhetsplan 2024-26, version 3 (pdf) 

Institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsplaner och uppdrag

Institutionernas och verksamhetsstödets arbete med verksamhetsplaner och uppdrag tar sin utgångspunkt ur tre huvudsakliga områden:

 • Högskolans inriktningsverksamhetsplan.
 • Utvecklingsförslag och åtgärder som identifierats inom ramen för nämndernas planerade granskning av utbildning och forskning samt eventuella granskningar av UKÄ.
 • Utvecklingsområden och prioriterade åtgärder som identifierats i det operativa och kontinuerliga kvalitetsarbetet.

Med utgångspunkt i dessa områden tar institutioner och verksamhetsstödet fram verksamhetsplaner vilka inkluderar prioriterade kvalitetsuppdrag. De prioriterade kvalitetsuppdragen utgör särskilt prioriterade aktiviteter som planeras för kommande år för att nå den långsiktiga strategiska inriktningen. Kvalitetsuppdragen ska inte överlappa de mer från år till år statiska huvuduppdragen, vilka återfinns i arbetsordning.

Institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsplaner inklusive kvalitetsuppdrag och budgetar beslutas av rektor och uppföljning sker i respektive verksamhetsberättelse.

Högskolan Dalarnas verksamhetsplan

Högskolan Dalarnas verksamhetsplan baseras i huvudsak på inriktningsverksamhetsplanen och regleringsbrev.

Särskilda prioriteringar kan lyftas i HDas verksamhetsplan, dessa ska i normalfallet tidigare ha lyfts i inriktningsverksamhetsplanen och därmed vara kända av institutionerna/verksamhetsstödet och återfinnas i dessa verksamhetsplaner.

Högskolans verksamhetsplan följs upp i Högskolan Dalarnas verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsplan 2024 (-26) för Högskolan Dalarna (pdf)

Dialoger - del av planering och uppföljning

Dialoger sker löpande under året dels med respektive institution/verksamhetsstödet, dels gemensamt med rektors ledningsråd / rektors ledningsråd plus propefekter.

Varje institution/verksamhetsstödet har separat två vårdialoger och en höstdialog. Under dialogerna görs en uppföljning av verksamhet (bla. kvalitetsuppdrag, produktion, riskhantering) och ekonomi i syfte att identifiera åtgärdsbehov för innevarande år samt planera framåt i enlighet med detta.

Fyra gånger per år genomförs även gemensamma dialogdagar, där rektors ledningsråd samt (i de flesta fall) även proprefekter deltar.

Dialogdagarna kan bla. ha fokus på strategisk riktning framåt, verksamhetsplanering och budget, verksamhetsberättelse, uppföljning och analys.

Institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsberättelser

Institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsberättelser utgör uppföljning av respektive verksamhetsplan och summerar en analys av verksamheten. Förbättringsområden som identifieras går in i kommande års verksamhetsplan, alternativt åtgärdas direkt om de är av mer brådskande/allvarlig karaktär. Institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsberättelser återfinns som bilaga till Högskolan Dalarnas verksamhetsberättelse.

Högskolan Dalarnas verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen utgör ett komplement till årsredovisningen i den årliga uppföljningen av lärosätets verksamhet och ekonomi. Den syftar till att dra lärdomar från året som gått och prioritera framåt för att nå lärosätets strategi och uppsatta mål att bli ett starkare lärosäte.

Resultatet av den analys som presenteras i högskolans verksamhetsberättelse tas omhand under verksamhetsåret där det behövs och annars i verksamhetsplaneringen framåt.

Som grund till verksamhetsberättelsen ligger bland annat institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsberättelser (biläggs verksamhetsberättelsen för HDa), statistik från årsredovisningen, diskussioner under dialogdagar samt reflektioner från rådet för hållbar utveckling, utbildnings- och forskningsnämnden och studentkåren.

Verksamhetsberättelse för Högskolan Dalarna 2023 (pdf)

Verksamhetsberättelse för Högskolan Dalarna 2022 (pdf) 

Högskolan Dalarnas riskhantering

Högskolestyrelsen beslutar årligen om riskhantering på högskoleövergripande nivå, såväl planering som uppföljning. Rektorsfunktionen ansvarar för att årligen följa upp och inför nästkommande år revidera Högskolan Dalarnas risker samt ge förslag till åtgärder inför beslut av högskolestyrelsen.

I processen lyfts även de risker som institutioner och  verksamhetsstödet eventuellt har identifierat i syfte att bedöma om det är en högskoleövergripande risk.  

Riskhantering 2024 (pdf)

Högskolan Dalarna årsredovisning

I Högskolan Dalarnas årsredovisning redovisas allmän statistik, nyckeltal och uppföljning av uppdrag från regleringsbrev. 

Högskolan Dalarna årsredovisning 2023 (pdf)

Högskolan Dalarna årsredovisning 2022 (pdf)

Verksamhetsplanering och -uppföljning utgår från strategins nio delmål

Verksamhetsplanering och -uppföljning utgår från strategins nio delmål. Det sista kapitlet i Högskolan Dalarnas strategi 2020-26 (pdf) konkretiserar att högskolan ska behålla sin särprägel och fortsätta att vara ett dynamiskt och innovativt lärosäte. Detta sker genom ett förhållningssätt präglat av öppenhet, mod och ansvar och genom att värna och utveckla Högskolans signum.

Högskolan Dalarna ska efter perioden vara ett lärosäte:

 • Med sammanhållna akademiska miljöer med attraktiva utbildningar inom relevanta utbildningsområden, där forskning och utbildning hänger samman och där flera områden erbjuder utbildning från grundnivå till forskarutbildning
 • Där interdisciplinära ansatser är en naturlig del av utbildningen och där andelen utbildning på avancerad nivå har utökats
 • Där studenten är i centrum, där digitaliseringskompetens är centralt och där det erbjuds flexibla undervisningsformer med en väl utvecklad pedagogik för såväl utbildning på campus som för nätburen undervisning
 • Där bildning, utbildning och internationalisering är i fokus för att öka kunskap om, och beredskap för, att möta viktiga samhällsutmaningar
 • Med en dynamisk och samhällsrelevant forskning med starka forskargrupper inom flera forskningsområden
 • Där kollegiet har en central roll och där det råder en väl utvecklad kvalitetskultur som baseras på ansvar och tillit
 • Där stödet till verksamheten är ändamålsenligt och effektivt
 • Där samverkan för ömsesidig nytta med viktiga intressenter i omgivande samhället är en grundsten
 • Där den fysiska och sociala arbetsmiljöns höga kvalitet starkt bidrar till lärosätets attraktivitet och medarbetarnas trivsel

När strategin är genomförd ska Högskolan Dalarna stå ännu starkare som lärosäte och vara väl rustad för framtida utmaningar för att möta höga förväntningar och ett förändrat och utökat uppdrag.

Senast granskad: