Högskolans verksamhetscykel

Verksamhetscykeln är högskolans process för planering, genomförande, uppföljning och analys av verksamheten. Den säkerställer högskolans övergripande resursprioritering och utgör en central del i högskolans ledningssystem och systematiska kvalitetsarbete.

Modell för verksamhetscykel

Verksamhetscykeln är högskolans process för planering, genomförande, uppföljning och analys av verksamheten. Den säkerställer högskolans övergripande resursprioritering och utgör en central del i högskolans ledningssystem och systematiska kvalitetsarbete.

Verksamhetscykeln består av processer för flera parallella år:

 • Långtidsplaneringen säkerställer att högskolan planerar för att nå strategiska mål på längre sikt.
 • Verksamhetsplaneringen syftar till att planera verksamheten för kommande år.
 • Genomförande och uppföljning innevarande år syftar till att kontinuerligt följa verksamheten.
 • Utvärdering och analys av tidigare års verksamhetsuppdrag ska ge stöd åt verksamheten att ständigt utvecklas.

Verksamhetsplanering- och uppföljning sker på högskoleövergripande nivå (Högskolan Dalarna) samt för institutioner och verksamhetsstödet. 

Utbildnings- och forskningsnämndens (inklusive undernämnders) uppdrag framgår i en arbetsordning. Arbetsordning för forskningsetiska nämnden är under framtagande (har tidigare varit en verksamhetsplan).

Strukturen för planering och uppföljning utgår från strategins nio delmål för ett starkare lärosäte. 

Verksamhetscykeln

Bilden nedan visar ett övergripande årshjul av Högskolan Dalarnas verksamhetscykel sett utifrån verksamhetsåret 2023. Som bilden visar sker processer för minst fyra parallella år samtidigt, och ska leda till kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Årshjulet är under revidering och kommer att uppdateras inför kommande år.

Illustration - övergripande årshjul av Högskolan Dalarnas verksamhetscykel. Innehåller punkter för långtidsplanering, planering kommande år, genomförande samt uppföljning och analys. Punkter som finns med är verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, utfall kvartal, halvårsbokslut och prognos.

Prioriterade mål

Institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsplaner innehåller huvuduppdrag som i huvudsak är statiska från år till år, samt prioriterade kvalitetsuppdrag.

För varje år finns två-tre av rektor identifierade prioriterade mål som ska genomföras, dessa utgår från Högskolan Dalarnas strategi 2020-26. I tillägg kan varje institution/verksamhetsstödet lägga till egna prioriterade kvalitetsuppdrag med särskilt fokus att genomföras det aktuella året.

Rektors prioriterade mål ser just nu ut enligt nedan.

Högskolan Dalarna - målmatris

Övergripande beskrivning av Högskolan Dalarnas prioriterade mål 2023-26
Mål 2023 2024 2025

2026

Hållbarhets­mål Åtta mål, sedan tidigare beslutade av rektor Åtta mål, sedan tidigare beslutade av rektor Åtta mål, sedan tidigare beslutade av rektor Åtta mål, sedan tidigare beslutade av rektor
Kvalitets­säkrings­processer

Säkerställ att resultat från granskningar omhändertas

Forsknings­granskning

Säkerställ att resultat från granskningar omhändertas Säkerställ att resultat från granskningar omhändertas Säkerställ att resultat från granskningar omhändertas
Rektors prioriterade mål Arbetsmiljö Översyn och forsknings­anknytning av utbildnings­utbudet Stärka relationer och utveckla strategiska partnerskap med olika samhällsaktörer Ge våra medarbetare stöd för att utveckla innovationer och idéer som kan nyttiggöras.
Rektors prioriterade mål Forskningsstöd Digital undervisning Förstärkning av nätburen undervisning Ge särskilt stöd till lärare som vill geomföra utvecklings­projekt inom högskole­pedagogik
Rektors prioriterade mål Strukturer för en ekonomi i balans Förekling av processer och administration   Skapa förutsättningar för att genomföra fler utbildningar på avancerad nivå och öka rekryteringen till dessa

Ihophållande av processen

Ansvaret för att hålla samman högskolans verksamhetscykel ligger på avdelningen för stöd till ledning och styrning. Inom avdelningen finns en grupp, verksamhetsstyrningsgruppen, som har ansvar att operativt hålla samman verksamhets- och budgetplanering samt uppföljning och analys på högskoleövergripande nivå.

Verksamhetsstyrningsgruppen leds av planeringschef, tillika chef för avdelningen för stöd till ledning och styrning, och i gruppen ingår även representant samt chef för avdelningen för ekonomi och upphandling. Verksamhetsstyrningsgruppen är inte beslutande utan enbart beredande. Beslut fattas i enlighet med delegationsordningen.

Delar i verksamhetscykeln

Nedan listas de delar som hanteras "centralt" på högskoleövergripande nivå. I tillägg kan institutionerna/verksamhetsstödet ha processer inom sin organisation om prefekt/högskoledirektör så önskar, t ex processer som leder fram till institutionens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse.

Budgetunderlag

Lärosätet lämnar årligen in ett budgetunderlag till regeringen för nästkommande tre år. Budgetunderlaget lämnas normalt in i februari. Som exempel skickades budgetunderlaget för perioden 2024 - 2026 in i februari 2023.

Budgetunderlaget fastställs av högskolestyrelsen och omfattar bland annat en kort nulägesbeskrivning, eskningar, lärosätets övergripande prioriteringar, särskilda satsningar och ekonomiska bedömningar under perioden

Budgetunderlag för Högskolan Dalarna 2024-26

Inriktningsverksamhetsplan

Inriktningsverksamhetsplanen ("inriktnings-vp") syftar till att verksamhetsplaneringen vid institutionerna och verksamhetsstödet ska ligga i linje med högskolans strategi och högskoleledningens viljeinriktning avseende högskoleövergripande prioriteringar.

I inriktningssverksamhetsplanen samlas de ramar och planeringsförutsättningar som är kända under så lång tidsperiod framåt som vi kan se, även förutsättningar som är beslutade av någon annan än rektor (t ex av högskolestyrelsen eller UFN). Inriktnings-vp:n utgår, liksom verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, från strategins nio delmål för att bli ett starkare lärosäte.

Exempel på vad som ingår i inriktnings-verksamhetsplanen;

 • Lärosätets uppdrag 
 • Rektors prioriterade mål
 • Lärosätets takbeloppstilldelning och forskningsanslag (så låg tid som finns tillgänglig)
 • Hållbarhetsmål
 • Kvalitetsprocesser
 • Riskhantering 

Inriktningsverksamhetsplanen diskuteras med högskolestyrelsen under årets första kvartal. Underlag är bland annat in- och omvärldsvärldsanalys, analyser av interna granskningar, studentkårens långsiktiga planering- och uppföljning samt verksamhetsuppföljning och dialoger.

Inriktnings-verksamhetsplanen uppdateras kontinuerligt under året, nuvarande version återfinns här.

Inriktnings-verksamhetsplan 2024-26, version 3. 

Institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsplaner och uppdrag

Institutionernas och verksamhetsstödets arbete med verksamhetsplaner och uppdrag tar sin utgångspunkt ur tre huvudsakliga områden:

 • Högskolans inriktningsverksamhetsplan.
 • Utvecklingsförslag och åtgärder som identifierats inom ramen för nämndernas planerade granskning av utbildning och forskning.
 • Utvecklingsområden och prioriterade åtgärder som identifierats i det operativa och kontinuerliga kvalitetsarbetet.

Med utgångspunkt i dessa områden tar institutioner och verksamhetsstödet fram verksamhetsplaner vilket inkluderar huvuduppdrag och förslag på prioriterade kvalitetsuppdrag (gemensamt kallade "veksamhetsuppdrag"). 

Verksamhetsuppdragen syftar till att förtydliga det löpande uppdraget. Huvuduppdragen, som är gemensamma för samtliga institutioner, är i normalfallet statiska från år till år. De prioriterade kvalitetsuppdragen utgör särskilt prioriterade aktiviteter som planeras för kommande år för att nå den långsiktiga strategiska inriktningen.

Institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsplaner- och uppdrag tillsammans med respektive budget beslutas av rektor och uppföljning sker i respektive verksamhetsberättelse.

Högskolan Dalarnas verksamhetsplan

Högskolan Dalarnas verksamhetsplan baseras på inriktningsverksamhetsplanen samt institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsplaner.

Särskilda prioriteringar kan lyftas i HDas verksamhetsplan, dessa ska i normalfallet tidigare ha lyfts i inriktnings-verksamhetsplanen och därmed vara kända av institutionerna/verksamhetsstödet och återfinnas i dessa verksamhetsplaner.

Lärosätets verksamhetsplan diskuteras med högskolestyrelsen i november och beslutas sedan av rektor. Högskolestyrelsen beslutar om övergripande ekonomiska ramar. Efter att de regleringsbrev som påverkar Högskolan Dalarna har anlänt uppdateras verksamhetsplanen i enlighet med dessa, detta sker ofta strax efter årsskiftet.

Högskolans verksamhetsplan följs upp i Högskolan Dalarnas verksamhetsberättelse. 

Högskolan Dalarnas verksamhetsplan 2023 (uppdaterad med regleringsbrevshantering)

Uppföljning innevarande år och dialoger

Dialoger sker dels med respektive institution/verksamhetsstödet, dels gemensamt med rektors ledningsråd / rektors ledningsråd plus propefekter.

Varje institution/verksamhetsstödet har separat två vårdialoger och en höstdialog. Uppföljning av innevarande år sker inom bland annat:

 • Ekonomi
 • Verksamhetsuppdrag (inkluderar uppföljning av kvalitet, hållbarhet)
 • Produktion
 • Riskhantering

Fyra gånger per år genomförs också dialogdagar, där rektors ledningsråd samt (i de flesta fall) även proprefekter deltar.

Dialogdagarna har fokus verksamhetsberättelse (februari/mars), strategisk riktning framåt (maj/juni), verksamhetsplanering och budget kommande år (november) och tema (t ex utbildningsutbud, januari/febuari).

Institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsberättelser

Institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsberättelser utgör uppföljning av respektive verksamhetsplan och summerar en analys av verksamheten. Förbättringsområden som identifieras går in i kommande års verksamhetsplan, alternativt åtgärdas direkt om de är av mer brådskande/allvarlig karaktär.

Högskolan Dalarnas verksamhetsberättelse

Uppföljningen av Högskolan Dalarnas verksamhetsplan summeras i en verksamhetsberättelse.

Som grund till verksamhetsberättelsen ligger institutionernas/verksamhetsstödets verksamhetsberättelser, analys av kvalitetsarbetet inklusive nämndens uppföljning (skedde tom 2022 genom verksamhetsberättelse), analys av hållbarhetsarbetet och studentkårens reflektion. Tom 2021 skedde analys av kvalitetsarbetet och analys av hållbarhetsarbetet separat (kvalitetsrapport respektive hållbarhetsrapport).

Resultaten från verksamhetsberättelsen går in i kommande års verksamhetsplaneringsarbete genom inriktningsverksamhetsplanen och i vissa fall genom uppdatering av innevarande års verksamhetsplan och/eller riskhantering. 

Verksamhetsberättelse för Högskolan Dalarna 2022 (institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsberättelser återfinns som bilaga)

Högskolan Dalarnas riskhantering

Högskolestyrelsen beslutar årligen om riskhantering på högskoleövergripande nivå. Som grund till risklistan återfinns institutionernas och verksamhetsstödets risklistor och riskhantering samt rektorsfunktionens bedömning av högskoleövergripande risker.

Riskhanteringen följs upp per institution/verksamhetsstödet vid enskilda dialoger (vår och höst) samt på övergripande nivå inför återrapport till högskolestyrelsen. 2022 ingick riskhanteringen i Högskolan Dalarnas verksamhetsplan och rapporterades via verksamhetsberättelsen, från 2023 sker riskhanteringen separat.

Riskhantering 2023

Högskolan Dalarna årsredovisning

I Högskolan Dalarnas årsredovisning redovisas allmän statistik och nyckeltal och uppdrag från regleringsbrev följs upp. 

Högskolan Dalarna årsredovisning 2022

Verksamhetsplanering- och uppföljning utgår från strategins nio delmål

Verksamhetsplanering- och uppföljning utgår från strategins nio delmål. Det sista kapitlet i Högskolan Dalarnas strategi 2020-26 konkretiserar att högskolan ska behålla sin särprägel och fortsätta att vara ett dynamiskt och innovativt lärosäte. Detta sker genom ett förhållningssätt präglat av öppenhet, mod och ansvar och genom att värna och utveckla Högskolans signum.

Högskolan Dalarna ska efter perioden vara ett lärosäte:

 • Med sammanhållna akademiska miljöer med attraktiva utbildningar inom relevanta utbildningsområden, där forskning och utbildning hänger samman och där flera områden erbjuder utbildning från grundnivå till forskarutbildning
 • Där interdisciplinära ansatser är en naturlig del av utbildningen och där andelen utbildning
  på avancerad nivå har utökats
 • Där studenten är i centrum, där digitaliseringskompetens är centralt och där det erbjuds
  flexibla undervisningsformer med en väl utvecklad pedagogik för såväl utbildning på campus som för nätburen undervisning
 • Där bildning, utbildning och internationalisering är i fokus för att öka kunskap om, och
  beredskap för, att möta viktiga samhällsutmaningar
 • Med en dynamisk och samhällsrelevant forskning med starka forskargrupper inom flera
  forskningsområden
 • Där kollegiet har en central roll och där det råder en väl utvecklad kvalitetskultur som baseras på ansvar och tillit
 • Där stödet till verksamheten är ändamålsenligt och effektivt
 • Där samverkan för ömsesidig nytta med viktiga intressenter i omgivande samhället är en
  grundsten
 • Där den fysiska och sociala arbetsmiljöns höga kvalitet starkt bidrar till lärosätets attraktivitet och medarbetarnas trivsel

När strategin är genomförd ska Högskolan Dalarna stå ännu starkare som lärosäte och vara väl
rustad för framtida utmaningar för att möta höga förväntningar och ett förändrat och utökat uppdrag.

Senast granskad:
Senast granskad: