Litteraturer i samhället

Genom vår forskning analyserar vi det inbördes förhållande mellan litteratur och sociala utmaningar som ofta uppstår genom tvärkulturella möten.

Om forskargruppen

I vår forskning analyserar vi hur litteratur engagerar sig i frågor av social relevans, hur dessa frågeställningar påverkar litterär produktion och hur litteraturen själv inverkar på samhällen och kulturer. Fokus för vår forskning är därför tvådelad. Å ena sidan tillför vår litterära forskning kunskap som hjälper oss förstå hur komplexa samhälleliga processer som skapats av politiska, ekonomiska, religiösa, miljömässiga, historiska och socio-kulturella faktorer, förändrar samhällen och påverkar den enskilda personens verklighet i både specifika och vitt skilda geo-kulturella kontexter. Å andra sidan undersöker vi hur olika aspekter av litterär produktion, till exempel kreativitet, litterära genrer, litterär historia, litterär cirkulation, litterära marknader och översättningar formar och formas av socio-kulturella omständigheter.

Forskning om litteratur på tio olika språk

Vår grupp består av litteraturforskare verksamma inom tio olika språkområden, arabiska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, tyska och spanska. Ett utmärkande drag för vår grupp är att vår forskning både täcker in en stor mängd litterära och geo-kulturella kontexter men också präglas av nära samarbeten. Detta har resulterat i gemensam forskning baserad på metodologiska och teoretiska perspektiv som stödjer studier av hur litteraturer och socio-kulturella narrativ förändras genom tvärkulturellt interagerande.

Vi arbetar aktivt med att skapa forskningssamarbeten och aktiviteter som bidrar till att sprida kunskap om litteraturens roll i samhället.

Ledare för forskargruppen
Medlemmar
Mattias Aronsson
Universitetslektor franska
Universitetslektor arabiska
Universitetsadjunkt arabiska
Maren Eckart
Universitetslektor tyska
Chatarina Edfeldt
Universitetslektor portugisiska
Anneli Fjordevik
Universitetslektor tyska
Universitetslektor engelska
David Gray
Universitetslektor engelska
Universitetslektor kinesiska
Universitetslektor japanska
Universitetslektor japanska
Universitetslektor ryska
André Leblanc
Universitetslektor franska
Alda Lentina
Universitetslektor portugisiska
Carolina Leon Vegas
Universitetslektor spanska
Mette Ruiz
Universitetslektor franska
Mario López Cordero
Universitetsadjunkt spanska
Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Universitetslektor italienska

Forskningskluster

Våra forskningskluster har utvecklats genom samarbeten inom forskargruppen och visar på områden där vi kan uppvisa expertis. De bidrar också med att skapa samarbeten nationellt och internationellt inom dessa områden, som ofta är av specifikt intresse för samhället. Syftet med dessa kluster är att skapa en dynamisk forskningsmiljö genom forskningsaktiviteter som bygger på samarbete, vilket inkluderar (peer-review) publikationer, workshops, föredragsserier och delade forskningsprojekt.

Migration, narrativ och identiteter

Vår forskning handlar om hur litterära texter tar sig an sociala och individuella förändringar skapade av migrationsprocesser och hur dessa sedan omformar nationella litteraturer och litterära uttryckssätt. Genom analyser av litteratur tittar vi på definitioner av hem och tillhörighet, berättelser om tvångsmigration och flyktingar, vittnesberättelser om migration samt ekonomisk kris och migration. Vi forskar också om rollen som känslor spelar i socio-kulturella och litterära narrativ om migration.

Som en del av våra aktiviteter har vi deltagit i en serie med workshops om “Temporalities and Subjectivities of Crossing: Contemporary Public Migration Narratives in Europe,” med medel från The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) under perioden 2019–2020 (förlängt till 2022). Projektet leddes av professor Johan Schimanski och forskare från Oslo universitet, Universitetet för Västra Finland och Högskolan Dalarna.

Universitetslektor engelska
Carolina Leon Vegas
Universitetslektor spanska

Dystopisk och utopisk litteratur

Vår forskning handlar om utopisk och dystopisk litteratur skriven på flera språk, bland annat japanska, kinesiska, arabiska, tyska och engelska. Vi har ett tätt samarbete med Falu bibliotek där vi har en öppen föreläsningsserie som utforskar dystopier och utopier i nutida fiktion. Inom gruppen har medlemmarna producerat artiklar och konferenspresentationer som rör olika aspekter av dystopisk/utopisk litteratur.

Universitetsadjunkt arabiska
Maren Eckart
Universitetslektor tyska
Universitetslektor engelska
Universitetslektor kinesiska
Universitetslektor japanska

Barn och ungdomslitteratur

Forskningen i det här klustret handlar om olika tematiker och stilar inom barn och ungdomslitteratur, framför allt inom tyska och arabiska. Forskarna i gruppen har tillsammans och i enskilda projekt utforskat teman såsom migration, förlust, identitet, stadier av ungdomsperioden och plats som tema i barn och ungdomslitteratur. De har också arbetat med litteraturdidaktik inom lärarprogrammet och utvärderat översättningspraktiker inom barnlitteratur. Forskarna inom klustret är ansvariga för två kurser om barn och ungdomslitteratur som undervisas inom tyska och arabiska och en kurs om litteraturdidaktik avsedd för barn och ungdomslitteratur inom tyska.

Universitetslektor arabiska
Maren Eckart
Universitetslektor tyska
Anneli Fjordevik
Universitetslektor tyska

Litteratur och genus

Vår forskning fokuserar på hur litterära texter från olika länder och epoker förhåller sig till frågor om genus, genusidentitet, samt konstruerandet och dekonstruerandet av förståelsen för genus i olika samhällen. Forskarna i klustret analyserar litteratur och mottagandet och spridandet av litteratur genom bland annat postkoloniala, feministiska, queer och maskulinitetsteorier. Inom ramen för det två-åriga mastersprogrammet i Interkulturella litteraturstudier är forskarna ansvariga för kursen: Literature and Gender: Theory and Criticism.   

Lena Berg
Bitr universitetslektor omvårdnad
Chatarina Edfeldt
Universitetslektor portugisiska
Alda Lentina
Universitetslektor portugisiska

Aktiviteter och samarbeten

Publikationer

Några av de samarbeten som genomförts inom forskningsgruppen har resulterat i antologier:

  1. Transcultural Identities in Contemporary Literature. Eds. Irene Gilsenan Nordin, Julie Hansen and Carmen Zamorano Llena (Rodopi, 2013) 
  2. Transcultural Identity Constructions in a Changing World. Eds. Irene Gilsenan Nordin, Chatarina Edfeldt, Lung-Lung Hu, Herbert Jonsson, and André Leblanc (Peter Lang, 2015) 
  3. Narratives Crossing Borders: The Dynamics of Cultural Interaction. Eds. Herbert Jonsson, Lovisa Berg, Chatarina Edfeldt and Bo G. Jansson. (Stockholm UP, 2021) 

LiS öppna föreläsningsserier

Det främsta syftet med forskningsgruppens föreläsningsserie är att erbjuda ett öppet forum för samtal om forskning med nationella och internationella specialister som arbetar med ämnen av vetenskaplig och socio-kulturell karaktär. Varje LiS serie pågår under ett år och föreslås och koordineras av ett mindre antal forskare med intresse i det föreslagna temat.

  • 2022/2023 – “Literature in Times of Crisis” - coordinated by Carmen Zamorano Llena and Lovisa Berg.
  • 2023/2024 - Dystopian and Utopian Literatures (forthcoming)

Falu stadsbibliotek och Dalabiblioteken

År 2022 påbörjade forskningsklustret om dystopisk och utopisk litteratur en föreläsningsserie tillsammans med Falu stadsbibliotek. Så här långt har tre föreläsningar genomförts; “Dystopian narrative and modern Arabic literature” (februari 2022), och “Tyskspråkig litteratur i skuggan av pandemin” (Oktober 2022), och “John Lanchester’s novel ’The Wall’ and British Dystopian Fiction” (April 2023). Det här initiativet har utökats och rör nu hela forskargruppen Litteraturer i samhället och som en del i det pågående arbete med att stärka samarbetet med Dalabiblioteken och Litteraturens Hus. Från hösten 2023 kommer LiS att i samarbete med Dalabiblioteken och Litteraturens Hus anordna en seminarieserie med, till att börja med, ett föredrag per termin.

Litteraturens hus Dalarna

Sedan starten 2016 har det varit flera samarbeten mellan litteraturforskare på Högskolan Dalarna och Litteraturens Hus. Det senaste initiativet, under ledning av professor emeritus Bo G Jansson, är en läsfestival under läslovet HT 2023 där LiS forskare kommer bidra med korta föredrag tänkta för barn och ungdomar om litterära ämnen.

Litteraturens hus dalarna

Senast granskad:
Ledare för forskargruppen
Senast granskad: