Lena Berg

Personlig presentation av Lena Berg

Bitr universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd

Jag är kursansvarig och lärare i Moment akutsjukvård i kurs GVÅ2H6 i sjuksköterskeprogrammet samt Säker vård och förbättringskunskap AVV26K på avancerad nivå. Jag handleder och granskar även examensarbeten på grundnivå i sjuksköterskeprogrammet. 

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag är sjuksköterska sen 1996, och har jobbat på Karolinska Universitetssjukhuset Solna från 1998 fram till 2020, varav på akutmottagningen sen 2003. Där har jag förutom kliniskt arbete haft varierande uppdrag, såsom vårdutvecklingsledare samt arbetat med strategisk omvårdnadsutveckling gällande vård, forskning och utbildning samt professionsutveckling för omvårdnadspersonalen och dess chefer. I min kliniska roll har jag jobbat mycket med studenthandledning och varit med och utvecklat och drivit akutmottagningens kliniska undervisningsmottagning (KUM). 

Undervisning

Verksam både i sjuksköterskeprogrammet och i kurser på avancerad nivå. Undervisar främst om akutsjukvård, säker vård, metoder för evidensbaserad vård och handleder examensarbeten på grundnivå.

Kursansvar

Forskning

Jag disputerade 2018 vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet med min avhandling 'Patient safety at emergency departments - challenges with crowding, multitasking and interruptions’. Jag handleder två doktorandprojekt vid Karolinska Institutet och är involverad i ytterligare ett antal forskningsprojekt vid Högskolan Dalarna och Jönköping University. Majoriteten av projekten rör patientsäkerhet och spänner över flera olika vårdkontexter och patientgrupper, såsom akutmottagning, traumatologi, allmän pediatrik och barnonkologi.

Publikationer