Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning (NLS)

Ett nordiskt nätverk för att utöka forskning inom läs- och skrivkunskap. Samtliga nordiska länder finns representerade. Nätverkets första konferens hölls vid Högskolan Dalarna 2014.

Specialnummer i forskningstidskriften Nordic Journal of Literacy Research

Nya tider skapar nya utmaningar för läs- och skrivundervisning i de tidiga skolåren. Hur kan dagens forskning möta framtidens behov undervisning för individen och i klassrummet?

Forskning om läsning och skrivning sker idag inom många olika discipliner. Detta medför att mångskiftande teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser används för att beskriva utvecklingen av läsning och skrivning, deras praktik, och hur de används tillsammans. Denna variation i perspektiv ger rika möjligheter till en mer nyanserad förståelse för de komplexa aktiviteterna att läsa och skriva. Sådan välgrundad kunskap är nödvändig för att möta framtidens utmaningar – utmaningar för individen likväl som för klassrummet. För forskare inom läs- och skrivforskning är en av de stora utmaningarna att göra resultaten från de nya forskningsarenorna tillgängliga och relevanta för ett skolsammanhang.

Detta specialnummer vill samla nya, empiriska studier om läsning och/eller skrivning i ett nordiskt perspektiv. Vi har sökt studier som tillsammans representerar ett brett fält av vetenskapliga perspektiv på läsning och skrivning, och bidrag som särskilt fokuserar på hur forskningen som presenteras är relevant för läs- och skrivundervisning under skolans tidiga år (årskurs F–6, ca 6–12 års ålder). Vi har välkomnat bidrag från många disciplinära områden, och tvärvetenskapliga ansatser har varit av särskilt intresse.

Vi tror att detta specialnummer kan komma att utgöra en stor tillgång för dels forskare i de nordiska länderna, dels skolväsendet i vid bemärkelse: beslutsfattare, rektorer, lärarutbildare, lärarstudenter och inte minst verksamma lärare.

Specialnumret omfattar 7 vetenskapliga artiklar plus en redaktionell artikeln och publicerades i december 2019.

Gästredaktörer är Tarja Alatalo vid Högskolan Dalarna och Victoria Johansson vid Lunds universitet

Tarja Alatalo

tao@du.se

Docent och lektor i pedagogiskt arbete

Avdelningen Utbildningsvetenskap

Högskolan Dalarna

Victoria Johansson

victoria.johansson@ling.lu.se

Docent och lektor i allmän språkvetenskap

Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet

Nätverkets syfte

Forskare inom läs- och skrivområdet har ett behov av en plattform där verksamma inom området kan mötas och utbyta kunskap och erfarenhet omkring pedagogiska och didaktiska frågor inom läs- och skrivfältet. Detta nordiska forum samlar forskare och breddar forskningsarenan.

Samhällsstrukturerna är i förändring och nya lärverktyg gör sitt intåg i skolan, vilket kräver att forskningen både producerar och besvarar nya viktiga frågeställningar. Av den anledningen behöver framtidens forskningsfrågor inom läs- och skrivfältet betraktas från flera synvinklar och perspektiv, så som exempelvis psykologiska, kognitiva, språkliga, pedagogiska, sociala och kulturella. Det är ett viktigt syfte för nätverket att möjliggöra sådana perspektivmöten.

Nätverkets verksamhet innefattar konferenser och symposier vid olika nordiska lärosäten, där forskare och doktorander kan presentera och diskutera sin forskning. Dessa konferenser ska också till viss del vara öppna för lärare. Konferenserna kan också resultera i skriftliga publikationer där forskningsresultat inom olika perspektiv i läs- och skrivforskning presenteras. 

Vi välkomnar alla forskare inom området att ansluta till detta nätverk!

Kontakt

Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Institutionen för lärarutbildning

 

 

Senast granskad:

Nyheter

Högskolan Dalarna har ett starkt fält med forskning kring elevers läs- och skrivutveckling. Ni får nu chans att ta del av denna forskning och möjlighet att diskutera brinnande aktuella frågor, praktiknära men utifrån forskning och med vetenskaplig förankring.

Intresset var stort från Dalarnas lärarkår när Högskolan Dalarna, tillsammans med Lunds Universitet bjöd in till forskarkonferens. Under två dagar pågår ett symposium med temat "Vad är de stora utmaningarna för läs- och skrivforskningen just nu?".

Senast granskad: