Specialnummer i forskningstidskriften Nordic Journal of Literacy Research

Nya tider skapar nya utmaningar för läs- och skrivundervisning i de tidiga skolåren. Hur kan dagens forskning möta framtidens behov undervisning för individen och i klassrummet?

Utkommer under hösten 2019

Forskning om läsning och skrivning sker idag inom många olika discipliner. Detta medför att mångskiftande teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser används för att beskriva utvecklingen av läsning och skrivning, deras praktik, och hur de används tillsammans. Denna variation i perspektiv ger rika möjligheter till en mer nyanserad förståelse för de komplexa aktiviteterna att läsa och skriva. Sådan välgrundad kunskap är nödvändig för att möta framtidens utmaningar – utmaningar för individen likväl som för klassrummet. För forskare inom läs- och skrivforskning är en av de stora utmaningarna att göra resultaten från de nya forskningsarenorna tillgängliga och relevanta för ett skolsammanhang.

Detta specialnummer vill samla nya, empiriska studier om läsning och/eller skrivning i ett nordiskt perspektiv. Vi har sökt studier som tillsammans representerar ett brett fält av vetenskapliga perspektiv på läsning och skrivning, och bidrag som särskilt fokuserar på hur forskningen som presenteras är relevant för läs- och skrivundervisning under skolans tidiga år (årskurs F–6, ca 6–12 års ålder). Vi har välkomnat bidrag från många disciplinära områden, och tvärvetenskapliga ansatser har varit av särskilt intresse.

Vi tror att detta specialnummer kan komma att utgöra en stor tillgång för dels forskare i de nordiska länderna, dels skolväsendet i vid bemärkelse: beslutsfattare, rektorer, lärarutbildare, lärarstudenter och inte minst verksamma lärare.

Specialnumret omfattar 8-9 vetenskapliga artiklar och publiceras under hösten 2019.

Gästredaktörer är Tarja Alatalo vid Högskolan Dalarna och Victoria Johansson vid Lunds universitet

Docent och lektor i pedagogiskt arbete
Victoria Johansson
Docent och lektor i allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet