Forskningskonferens lockade 200 lärare från hela dalarna

Intresset var stort från Dalarnas lärarkår när Högskolan Dalarna, tillsammans med Lunds Universitet bjöd in till forskarkonferens. Under två dagar pågår ett symposium med temat "Vad är de stora utmaningarna för läs- och skrivforskningen just nu?".

Flerspråkighet som en resurs i klassrummet, var ett av de högaktuella ämnena som behandlades. 

Under den första dagen var Dalarnas lärare inbjudna att ta del av en lång rad föreläsare, verksamma i forskningens framkant inom språkinlärning och pedagogik. Det var uppenbarligen något som lockade eftersom hela 200 lärare från hela Dalarna passade på att komma under öppningsdagen.  

– Vi arrangerar tvådagarskonferensen dels för att ge forskarkolleger tillfälle att nätverka, dels för att knyta samman universiteten med varandra. Dessutom har vi valt att bjuda in lärare för att yrkesverksamma personer ska få ett fönster in i forskningsvärlden. På så sätt bidrar vi även till samverkan med samhället vilket också är ett av högskolans uppdrag, säger Tarja Alatalo, som är delansvarig för arrangemanget. 

Tarja Alatalo är själv verksam som forskare inom pedagogiskt arbete har bland annat studerat hur fortbildning, erfarenhet och grundutbildningens kvalitet påverkar lärares läs- och skrivundervisning. Hon har även arbetat med en av modulerna inom Läslyftet, vilket är ett rikstäckande kompetenslyft för lärare. 

Konferensen är ett samarrangemang mellan Högskolan Dalarna och Lunds Universitet. Tarja Alatalo delade på värdskapet med Victoria Johansson från Lunds Universitet. Även hon är forskare och har studerat de strategier och tankar som far genom barns huvud medan de skriver sina texter. Hon höll en av dagens föreläsningar.   

– När man läser en text vet vi sällan vad som hände i tankarna hos skribenten medan texten blev till. Vilka överväganden och vilka svårigheter stötte skribenten på? Vilka processer pågår under skrivandet? Detta kan vara betydelsefull kunskap för den som arbetar med skrivutveckling och skrivinlärning, säger Victoria Johansson. 

Den första föreläsningen hölls av Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, på det högaktuella temat flerspråkighet. 

– Det är viktigt att använda undervisningsformer som inkluderar elevers flerspråkighet och använda det som en resurs snarare än som ett hinder. Exempel visar att inkludering och användandet av flerspråkighet i undervisningen skapar en ökad medvetenhet hos både lärare och elever om barnens språkliga kompetens, berättade Åsa Wedin. 

Dagen avslutades med en paneldiskussion på dagens tema där de gästande lärarna fick möjlighet att ställa frågor. Konferensens andra dag var helt ägnad de verksamma inom forskningen. 

Kontaktperson

Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Institutionen för lärarutbildning