SUDs nyhetsbrev september 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Höstens första nyhetsbrev informerar om 2024 års uppdragsutbildningar och uppstarterna som närmar sig för både Lokal praktikutveckling och nätverket "Jag & min familj". SUD flaggar även för deadlines för ansökan till Socialtjänstforskningsfonden och att inkomma med ämnesförslag till examensarbeten.

Deadline för ämnesförslag till socionomstudenters examensuppsatser VT-24

Den 20 september är slutdatum för att inkomma med ämnesförslag från praktiken för examensarbeten inom socionomprogrammet.

Praktiknära examensarbeten utgår från verksamhetens förslag på uppsatsämnet som sedan planeras gemensamt med studenten, handledaren och verksamheten. Studenter skriver under handledning av en lärare på Högskolan Dalarna som står för den akademiska handledningen. Därutöver kan de erbjudas visst verksamhetsspecifikt stöd av någon i den verksamhet som studeras. 

Ta chansen att undersöka frågeställningar och behov i din verksamhet genom att anmäla förslag på ämnen till de examensarbeten som skrivs vårterminen 2024!

Mallen för anmälan hittar du här och sista anmälningsdag är 20 september.

Deadline för ansökan till Socialtjänstforskningsfonden (STFF)

Den 30 september är sista dagen för dig som forskare att i samverkan med praktiken ansöka om medel från Socialtjänstforskningsfonden.

SUD stödjer samfinansierad forskning och utveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård genom Socialtjänstforskningsfonden. Det innebär att socialtjänst, region och högskola tar ett gemensamt ansvar för att samskapa ny kunskap, vilken ska bidra till att utveckla den vetenskapliga grunden för socialtjänstens verksamhet och för utbildningar inom hälsa och välfärd.

Här kan du läsa mer om Socialtjänstforskningsfonden

Här hittar du ansökningsblanketten

Uppstarten för Lokal praktikutveckling närmar sig

I november 2023 börjar SUD arbeta utifrån ett nytt arbetssätt kallat lokal praktikutveckling (LP). Lokal praktikutveckling inom det sociala välfärdsområdet syftar till att systematiskt utveckla en förståelse för en utmaning eller ett problem som identifierats av yrkesverksamma som angeläget att vilja utveckla, ”lösa” eller lära sig mer om.

Om du vill vara med och utveckla din verksamhet i formen av lokal praktikutveckling så kommer ett ansökningsformulär att finnas tillgängligt på hemsidan fr.om. 1 november 2023.

Här hittar du mer information om Lokal praktikutveckling

Uppdragsutbildningar våren 2024

Det finns fortfarande platser kvar på vårens fyra planerade uppdragsutbildningar:

-          Motiverande samtal (MI)

-          Addiction Severity Index (ASI)

Ledarskapsutbildningar

-          Kommunal styrning och implementering, kurs 4 (7,5 hp)

-          Ny som ledare, kurs 1 (7,5 hp)

Ansökan till kurserna görs via formulär på SUD’s hemsida.

Här hittar du formuläret till kursen i MI Deadline för anmälan är 30 november

Här hittar du formuläret till kursen i ASI Deadline för anmälan är 10 november

Här hittar du formuläret till kursen Kommunal styrning och implementering Deadline för anmälan är 29 september

Här hittar du formuläret till kursen Ny som ledare Deadline för anmälan är 29 september

Kurser som planeras att genomföras höstterminen 2024 är MI, ASI, samt ledarskapsutbildningskurs nummer 1 Ledarskap för effektivt samarbete (7,5 hp) alternativt Ny som ledare (7,5 hp) för dig som är ny i din ledarroll.

Uppstart av nätverksträffar för ”Jag & min familj”

Den 14 november klockan 10 – 16 går den första nätverksträffen för interventionen ”Jag & min familj” av stapeln i Sandviken på Göransson arena. Nätverket har bildats utifrån hög efterfrågan bland yrkesverksamma som arbetar med familjer med missbruksproblematik.

Interventionen sätter barnets upplevelser och känslor i fokus och har varit mycket framgångsrik. Resultaten visar på minskade känslor av kaos i familjerna, minskade uppförandeproblem hos barnen, minskning av alkohol- och drogkonsumtion bland föräldrarna, minskning av ångest och depression bland föräldrarna, samt ökade känslor av närhet i familjerna.

Under nätverksträffen den 14 november får du bland annat ta del av bakgrunden till ”Jag & min familj”, dela dina erfarenheter med andra och ställa frågor, samt ta del av exempel på hur ”Jag & min familj” kan omsättas i praktiken.

Här hittar du hela programmet för nätverksträffen

Anmäl ditt deltagande till Amanda Frank senast 31 oktober, e-post afa@du.se

 

Avslutningsvis vill vi på SUD önska er alla en fin höst!

Elin Johansson, verksamhetsutvecklare & Amanda Frank, samordnare

 

Senast granskad:
Senast granskad: