Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna - SUD

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna är en mötesplats för yrkesverksamma, ledare och forskare som vill arbeta för att utveckla verksamheten inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Nyheter

Fler nyheter

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) är ett samverkansorgan för Högskolan Dalarna och yrkeslivet inom det sociala välfärdsområdet. SUD består av 15 kommuner, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. Samverkan inom SUD ska främja kompetensförsörjning, utbildning, praktiknära forskning, samt evidensbaserad verksamhetsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. 

Utbildning för dig som arbetar inom socialt arbete och närliggande hälso- och sjukvård

Uppdragsutbildning ger arbetsgivare möjlighet att anlita högskolor för kompetensutveckling av medarbetare. SUD anordnar uppdragsutbildning och annan kompetensutveckling för dig som arbetar inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Uppdragsutbildning kan skräddarsys utifrån era behov eller samläsas med studenter på en befintlig kurs.

Exempel på uppdragsutbildningar är grundutbildning i motiverande samtal, introduktion till kognitiv beteendeterapi, utbildning i utrednings- och bedömningsmetoden Addiction Severity Index samt kurser inom skolsocialt arbete samt ett utbildningspaket på 30 hp som behandlar ledarskap för chefer inom socialtjänstens verksamhetsområden.  

SUD anordnar även workshops och föreläsningar där yrkesverksamma och forskare kan mötas kring aktuella ämnen. Kontakta medarbetare på SUD om er verksamhet har ett behov av att kompetensutveckla medarbetare genom vidareutbildning inom socialt arbete.

Aktuella utbildningar, workshops och konferenser

Forskning och utveckling

SUD stödjer praktiknära forskning som samskapas för kunskaps- och verksamhetsutveckling. Genom att skapa arenor där yrkesverkammma och forskare möts kan gemensamma forskningsidéer ta form, och forskningsresultat spridas.

Pågående forskningsprojekt inom SUD

Delrapporter forskningsprojekt inom SUD

Färdigställda forskningsprojekt inom SUD

Praktiknära forskning – ansök om medel

SUD stödjer samfinansierad forskning och utveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård genom Socialtjänstforskningsfonden. Det innebär att socialtjänst, region och högskola tar ett gemensamt ansvar för att samskapa ny kunskap, vilken ska bidra till att utveckla den vetenskapliga grunden för socialtjänstens verksamhet och för utbildningar inom hälsa och välfärd.

Riktlinjer Socialtjänstforkningsfonden

Utlysning Socialtjänstforskningsfonden

Ansökningsblankett - Projektmedel Socialtjänstforskningsfonden.docx

Projektkalkyl - mall

VFU - Socionomprogrammet

Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna innehåller tre perioder av verksamhetsförlagda studier. Teoretiska kunskaper och erfarenhetsbaserad kunskap är komplementära och grunden för det praktiska sociala arbetet. Att som yrkesverksam bidra till framtida kollegors professionsutveckling genom att engagera sig som VF-utbildare är en viktig del i detta arbete. För att bli VF-utbildare behöver du genomgå grundkursen för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete.

Om du är yrkesverksam socialarbetare och vill veta mer om vad uppdraget som VF-Utbildare innebär kan du använda SUDs bildspel om Verksamhetsförlagda studier på socionomprogrammet.

VFU-ansvarig, Socionomprogrammet 
Maria Fernström
e-post: mfe@du.se
Telefonnummer: 023-77 84 52

Välkommen att läsa magisterkurser hos oss vid Högskolan Dalarna!

Kurserna vänder sig till dig som har grundläggande utbildning i socialt arbete och vill vidareutbilda dig inom områden som exempelvis funktionshinder, barn och ungas utveckling, eller äldre personers levnadsvillkor. Kursutbudet i sin helhet finner du på socialt arbetes hemsida. Kurserna ges digitalt på distans. Du kan själv anpassa studierna efter dina förutsättningar.

Mötesprotokoll: SUD-AU / SUD-råd

SUD leds av Rådet för Socialtjänstens utvecklingscentrum, SUD-rådet. I rådet finns representation från Högskolan Dalarna, samtliga 15 kommuner i Dalarna, Region Dalarna och fackliga organisationer inom det sociala välfärdsområdet.

Mötesprotokoll SUD-Råd

 

Senast granskad:

Kontakt

Elin Johansson
Verksamhetsutvecklare
Therese Eriksson
Adjunkt, ansvarig för uppdragsutbildningar
Verksamhetsutvecklare, ansvarig för uppdragsutbildningar
Verksamhetsledare (föräldraledig)
Senast granskad: