Energiinnovation 2.0

Projektet Energiinnovation 2.0 har syftet att stärka Dalarnas små och medelstora företag genom ökad samverkan mellan regionens företag inom energieffektiv samhällsbyggnad, innovation och smart specialisering och Högskolan Dalarnas forskning och utbildning.

Två personer i labbmiljö testar  skyddsglasögon
Högskolan Dalarnas kunskap om energieffektiv samhällsbyggnad kommer till nytta för regionens näringsliv. Ulrika Lundholm Ericsson

Stärkt kompetens och innovationsförmåga hos regionens energiaktörer

Målet med projektet Energiinnovation 2.0 är att utveckla Dalarna mot smart specialisering inom energieffektiv samhällsbyggnad och att högskolans samlade kompetens inom kunskapsområdet kan komma till nytta för regionens näringsliv. Projektet innehåller även satsningar för att få i gång regionalt arbete kring hur genusperspektiven i energibranschen ska förändras för att ta vara på de kvinnliga perspektiven som en hävstång för utveckling.

För små och medelstora företag

Projektet vänder sig i första hand till regionens små och medelstora företag inom energieffektivisering, förnybar energiteknik och effektivt resursutnyttjande, för att kunna reducera miljöpåverkan och växthusgasutsläpp. För att nå samsyn och utveckla smart specialisering inom området energieffektiv samhällsbyggnad är samverkan med offentliga aktörer, till exempel energibolag, nätverk och organisationer som arbetar för energieffektiv samhällsbyggnad och näringslivsutveckling i regionen, kluster och näringslivsorganisationer och företagsstödjande nätverk också en viktig del av projektet.


Samarbetet mellan högskolan och näringslivet ska leda till att Dalarna blir ett föregångslän i arbetet med energiomställningen i regionen.  


Förväntat resultat på kort sikt

På kort sikt ska projektet leda till ökad kännedom om förnybar energi, hur det kan leda till nya affärsområden och göra det möjligt för nya samarbeten. Till exempel att företag, organisationer och offentliga aktörer kommer i kontakt med varandra och utvecklar arbetssätt som leder till ökad samsyn om smart specialisering inom kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad.

Förväntade effekter på lång sikt

Ny kunskap och nya samarbetsformer mellan organisationer, företag och offentliga aktörer utvecklar och gör Dalarna till en föregångare i arbetet med energiomställningen i regionen. Samarbetet gör att högskolan blir en naturlig del i utförande av politiska ambitioner med utvecklingen av regionen och omställningsarbetet för koldioxidneutral framtid. Kontakten med regionens näringsliv leder till utveckling av befintliga och nya utbildningar som matchar kompetensbehoven i takt med att energiomställningen får genomslag i regionen.

Kort om projektet 

Projekttitel: Energiinnovation 2.0

Projekttid: 2021– februari 2023 

Projektledare och deltagare: Malin Karlsson, Hans Ersson och Mats Rönnelid, Energikompetenscentrum, Högskolan Dalarna.

Finansiering: Tillväxtverket med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektets syfte: Projektets övergripande syfte och mål är att utveckla regionen mot smart specialisering inom energieffektiv samhällsbyggnad, vilket är ett av de fyra områden som pekats ut i agendan för smart specialisering specialisering i Dalarna och området energieffektivt samhällsbyggande, samt Dalastrategin Dalarna 2020 Vägval innovativa miljöer och entreprenörskap.

Dalastrategin Dalarna 2020:  Strategin lyfter utveckling av en ekonomi baserat på kunskap och innovation som den viktigaste ingrediensen för regional ekonomisk utveckling, samtidigt som det främjar regionen som etablerings- och investeringsområde för ny teknik och klimatsmarta lösningar.

Senast granskad:
Kontakt
Hans Ersson
Verksamhetsutvecklare

europeiska unionen - europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.png


region dalarna logotyp.png

Senast granskad: