Färdplan – så klarar vi framtidens energibehov

Vi står inför stora förändringar om vi ska klara av att nå de nationella energi- och klimatmålen. Det kommer att krävas nya arbetssätt, ny teknik och ett stort mått av samarbete och systemsyn.

Bildkarta över framtidens energisystem
Färdplan energisystem är ett av sju områden som pekas ut för att nå ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna år 2045. Confetti

Nästan alla branscher behöver mer energi i framtiden. Att möta efterfrågan och kravet på leveranssäkerhet är en förutsättning för omställning. Färdplanen för energisystem visar möjligheter, identifierar hinder och innehåller förslag på lösningar om hur vi når energi- och klimatmål. Färdplanen hjälper också till att utveckla nya arbetsformer för att förverkliga energiomställningen i Dalarna.


"Målet med färdplanearbetet är att skapa verklig förändring och att Dalarna aktivt bidrar till de nationella energi- och klimatmålen."


Resan mot framtidens energisystem har börjat

Hösten 2022 antogs en färdplan för energisystemet i Dalarna som pekar ut vad det är som behöver göras inom området till 2045 för att vi ska bidra till att nå de nationella energi- och klimatmålen. Färdplanen togs fram av regionens energibolag i samarbete med Energikompetenscentrum vid Högskolan Dalarna samt Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna. Färdplanen omfattar produktion och distribution av energi, samt systemfrågor som kopplar till området. Den innehåller en vision för kommande år, fyra delmål och nio prioriterade områden som på olika sätt styr mot de definierade målen.

– Det är en unik möjlighet att energibolagen i Dalarna har gått samman och tagit taktpinnen för arbetet att ta sig an dessa frågor och forma framtidens energisystem. Att vi dessutom har haft tät kontakt och dialog mellan Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och Högskolan Dalarna är också värdefullt och viktigt, säger Malin Karlsson, som är processledare inom färdplanearbetet vid Högskolan Dalarna.

Energisystem är ett av de sju områden som pekas ut för att nå ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna år 2045. Utgångspunkten är Dalarnas klimat- och energistrategi som blev klart 2019.

– Målet med färdplanearbetet är att skapa verklig förändring och att Dalarna aktivt bidrar till de nationella energi- och klimatmålen. Vi ska genom att ta fram färdplaner underlätta för aktörer i Dalarnas energisystem att fatta strategiska beslut och prioritera rätt, säger Malin Karlsson.

Så påverkar det Dalarna

Ett utvecklat och framtidssäkrat energisystem är väldigt viktigt för alla som lever och verkar i regionen. På sikt kan det också visa sig att nya produkter och tjänster utvecklats för att bättre passa marknadens behov.

– Alla företag i Dalarna är beroende av ett stabilt, hållbart och framtidssäkrat energisystem. Vårt arbete har under processens gång involverat ytterligare aktörer som är en del av energisystemet i Dalarna, till exempel energianvändare och energiproducenter, som också de fått gett sin syn på hur det framtida energisystemet bör utformas. Arbetet har genomsyrats av ett systemtänk och då är det viktigt att fånga upp hur exempelvis fastighetsägare och industrier i Dalarna ser på sin roll i energisystemet, säger Malin Karlsson.

Processen – resan till en färdplan  

Träffar och workshops har genomförts med fokus på att diskutera de viktigaste delarna i ett framtida regionalt energisystem. Färdplanen som tagits fram är i form av en interaktiv bild och diskuterades vid en slutkonferens i Falun i september 2022, där både energibolag, övriga näringslivsrepresentanter och studenter från Högskolan Dalarna var med.

Samtal om ny färdplan för energisystem – som ska leda till verkstad - Energiintelligent Dalarna

Resultat – antagen färdplan 

Färdplanen antogs sedan formellt av Dalarnas energi- och klimatråd och finns nu publicerad som en interaktiv bild, tillgänglig för alla som är intresserade:

Färdplan energisystem - Energiintelligent Dalarna

Senast granskad:
Kontakt
Om Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045 


Nätverket Energiintelligent Dalarna samlar alla som vill vara med och bidra till målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Omställningen sker i sju sektorer, områden. 

Senast granskad: