ASLA 2024

Välkomna till det nästa nationella symposiet för ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap) som anordnas den 18–19 april 2024 vid Institutionen för språk, litteratur och lärande, Högskolan Dalarna.

Tema för symposiet

Temat för symposiet är Språk och kommunikation i en digitaliserad värld, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte direkt knyter an till temat är välkomna. Utöver individuella presentationer och paneler innehåller symposiet fyra plenarföredrag, ett panelsamtal och posterpresentationer.

Plenartalare

Marte Blikstad-Balas, Universitetet i Oslo

Marte Blikstad-Balas er professor ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på hvordan digitalisering endrer undervisning. Hun har nylig ledet en norsk offentlig utredning om bruk av learning analytics og kunstig inteligens, og har en rekke publikasjoner om elever og læreres bruk av digital teknologi i klasserommet.

Mona Blåsjö, Stockholms universitet

Blasjo Mona.jpg

Mona Blåsjö är professor i svenska vid Stockholms universitet. Fokus i hennes forskning är litteracitet, användning av texter och skrivande, och hur detta hänger ihop med kunskaper och handlingsmöjligheter för individer och grupper. Det innebär att hon har arbetat främst etnografiskt och vistats på arbetsplatser och i studiemiljöer. Där har hon studerat bland annat olika yrkens skriftbruk med metoder och teorier från främst medierad diskursanalys (nexusanalys), men även sociosemotiska och nyvygotskianska (sociokulturella) teorier. I två forskningsprojekt har hon undersökt digitala skriftpraktiker: "Writing to learn in digital environments" (VR, 2010-2013, projektledare Ola Knutsson) och "Professional Communication and Digital Media. Complexity, Mobility and Multilingualism in the Global Workplace" (Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse, 2016-2019, projektledare Mona Blåsjö). 

Carey Jewett, University College London

Carey Jewitt is Professor of Communication & Technology, at UCL Knowledge Lab, IOE, and Chair of the UCL Collaborative Social Science Domain, University College London, UK. Her research is on how digital technologies re-mediate interaction, multimodality, and interdisciplinary methodological innovation.  She is director of IN-TOUCH a 5-year ERC Consolidator Award (in-touch-digital.com) which explores the social implications of how touch is being brought into the design and use of digital touch devices and environments. Carey has co-founded two Sage journals, Visual Communication (editor 2000-2016) and Multimodality & Society (2020 -) and her most recent co-authored books include Digital Touch (Polity Press, 2023), Interdisciplinary Insights for Digital Touch Communication (2020), Introducing Multimodality (2016), The Sage Handbook of Researching Digital Technologies (2014), and The Routledge Handbook of Multimodal Analysis (2014).

Maiju Strömmer, Jyväskylä universitet

Strömmer Maiju.jpg

Maiju Strömmer is a researcher in the Department of Language and Communication Studies at University of Jyväskylä. Her research interests cover work, multilingualism, (in)equalities, and political economy. Using nexus analysis, discourse analysis, and ethnography, she has explored language questions within cleaning, mining, and tourism industries, as well as in vocational education and training. Her current research project on digital gig work explores how multilingual freelancers construct employable subjectivity via digital platforms.

Maiju’s publications on language and work include Affordances and constraints: Second language learning in cleaning work (2016, Multilingua), In the name of security: Governmentality apparatus in a multilingual mine in Arctic Finland (2021, Journal of Sociolinguistics), Conditions of commodification: Russian as a transient commodity in an Arctic tourism resort (2022, with Sebastian Muth, International Journal of the Sociology of Language) and Becoming a multilingual health professional in vocational education – two adult migrants' translanguaging trajectories (2022, with Sanna Mustonen, Journal of Multilingual and Multicultural Development).

 

Inlämning av abstracts

Presentationsformer

Välj en av de följande presentationsformer:

Presentationer

De så kallade individuella presentationerna består av en 15 minuter lång muntligt framförd presentation och en 5 minuters diskussion om ett pågående eller avslutade forskningsprojekt. Abstract kan skrivas på något av de nordiska språken eller engelska.
Abstractet ska vara max. 500 ord exklusive referenser och ska innehålla följande:

 1. Forskningsområdet och syftet med den aktuella studien
 2. Teoretiska utgångspunkter
 3. Metodologi och forskningsdesignen
 4. Resultat eller förväntade resultat
 5. Relevans för ASLA 2024.

Panel

En organiserad panel byggs på ett särskilt tema och planeras av panelens organisatörer. Panelen har en ordförande (oftast organisatören) och en eller flera diskutanter, som har läst panelens abstrakt i förväg och tackat ja för medverkan i panelen. Panelens organisatör bestämmer panelens upplägg och tidsåtgång. Panelens organisatör har ansvar för att lämna in panelens abstract som ska innehålla följande:

 1. Panelens titel.
 2. Introduktion som beskriver syftet med panelen, max. 500 ord.
 3. Den önskade tiden för panelen.
 4. Deltagarnas namn och titel för deras enskilda presentationer.
 5. Separata abstract för varje presentation. Dessa ska vara max. 500 ord exklusive referenser och ska innehålla följande:
  1) Forskningsområdet och syftet med den aktuella studien
  2) Teoretiska utgångspunkter
  3) Metodologi och forskningsdesignen
  4) Resultat eller förväntade resultat
  5) Relevans för ASLA 2024.

Posterpresentationer

Posterpresentationen är ett sätt att ge publiken både ett anförande och en visuell presentation av ett pågående eller avslutade forskningsprojekt. Posterpresentatören förväntas medverka vid posterutställningen och svara på deltagarnas frågor under en avsatt tid. Posterstorleken ska vara A0. Posterpresentationens abstract ska vara max. 500 ord exklusive referenser och ska innehålla följande:

 1. Forskningsområdet och syftet med den aktuella studien
 2. Teoretiska utgångspunkter
 3. Metodologi och forskningsdesignen
 4. Resultat eller förväntade resultat
 5. Relevans för ASLA 2024.

Sista dag för inlämning av abstracts är den 15 oktober 2023.

Viktiga datum

 • 15 augusti 2023: Systemet för inlämning av abstract öppnar
 • 15 oktober 2023: Sista dag för inlämning av abstract
 • 15 december 2023: Besked om antaget abstract
 • 15 januari 2024: Anmälan till symposiet öppnar
 • 1 februari 2024: Sista dag för Early Bird-anmälan
 • 1 mars 2024: Sista dag för anmälan
 • 18–19 april 2024: ASLA-symposiet äger rum

ASLA 2024: Programöversikt

18 april

Tid Händelse
08.40–09.40 Registrering och fika
09.40–10.00 Symposiet öppnas i högskolans bibliotek
10.00–11.00 PLENAR 1
11.00–12.30 Presentationer
12.30–13.30 Lunch
13.30–15.30 Presentationer
15.30–16.00 Fika
16.00–17.00 PLENAR 2
17.00–18.00 ASLA:s årsmöte
18.30– Konferensmiddag inkl. prisutdelning av ASLA:s uppsatspris 

19 april

Tid Händelse
09.00–10.00  PLENAR 3
10.00–11.30 Presentationer
11.30–12.00 Round table discussion
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Presentationer
14.30–15.00 Fika
15.00–16.00 PLENAR 4
16.00–16.30 Avslutning och framåtblick

Organisationskommitté

Boende

Hotell Scandic Lugnet ligger närmast Högskolan Dalarnas Campus Falun.

Boka rum på Hotell Scandic Lugnets webbsida

Följande hotell ligger i centrum och nära järnvägsstationen. Det tar cirka 20 minuter att gå från centrum till Campus Falun.

Senast granskad:

Kontakt

Kontakt konferensens ordförande

Boglárka Straszer
Professor svenska som andraspråk
Senast granskad: