Future-proof Cities

Forskarskolan Future-Proof Cities (FPC) handlar om hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer.

År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer. I de urbana områdena ställs många hållbarhetsfrågor på sin spets och staden rymmer utmaningar relaterat till exempelvis klimatförändringar, social oro och tro på evig ekonomisk tillväxt. Samtidigt lyfts staden också som en plats där många potentiella lösningar finns, men detta ställer höga krav på att städerna utvecklas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Mälardalens Högskola har tillsammans tilldelats 25,9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta forskarskolan Future-Proof Cities (FPC)  med fokus på hållbar stadsutveckling. Den första årskullen i FPC har nu börjat och företagsdoktoranderna förväntas disputera år 2025 alternativt 2026.

FPC logo

Medelstora städer i fokus

Mycket av den forskning som tidigare bedrivits har fokuserat på större städer. I en unik satsning samlas nu professionell kunskap om stadsutveckling med syftet att utveckla Sveriges medelstora städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser. Inom forskarskolan prioriteras stadsutvecklingen i städer som Falun, Borlänge, Eskilstuna, Västerås och Gävle.

Samverkan med lokala näringslivet

Det unika med forskarskolan är att den bygger på en samhällsdialog där akademin i samverkan med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt implementerar lösningar för en hållbar stadsutveckling. Genom 12 doktorandprojekt stärks kommunernas och företagens planering mot en hållbar stadsutveckling i Gävleborg, Mälardalen och Dalarna.

Företagsdoktoranderna som är centrum för denna samverkan är anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid berörda lärosäten. Doktoranderna har kontorsplats hos både företagen och på högskolorna. Forskningen är i många fall tvärdisciplinär och täcker flera hållbarhetsperspektiv.

Företagsdoktorander tillhörande Dalanoden av FPC

I Dalarna finns fyra företagsdoktorander som är anställda av kommunala bolag i Borlänge kommun och Falu kommun. Deras forskningsprojekt ska bidra till att utveckla sociala, ekonomiska och miljömässigt hållbara lösningar för nuvarande och kommande generationer i Dalarna.

Kopparstaden

Porträttbild Thomas JungellThomas Jungell, Industridoktorand miljövetenskap

Högskolan Dalarna: Institutionen för information och teknik
Forskarutbildning: Högskolan i Gävle, Miljövetenskap
Telefon: 023-458 82
E-post: tju@du.se, thomas.jungell@kopparstaden.se

Projektbeskrivning: Bostadsbyggandet står för en stor del av världens utsläpp av växthusgaser. Min forskning ska försöka svara på vilken skillnad i klimatbelastning det blir av att göra en LCA-analys av en byggnad med olika tidshorisonter och med olika byggmaterial. I min forskning ska jag även undersöka vilka förutsättningar som troligen kommer förändras under en byggnads livscykel och hur dessa förändringar kan påverka klimatbelastning från byggnaden, så kallad Dynamisk LCA. Förändringar kan exempelvis vara ändrad elmix, förändrat klimat, framtida tekniska lösningar för ökad grad av materialåtervinning etc.

Borlänge Energi

Porträttbild Maria SandströmMaria Sandström, industridoktorand energisystem

Högskolan Dalarna: Institutionen för information och teknik
Forskarutbildning: Högskolan i Gävle, Energisystem
Telefon: 073 421 88 82
E-post: mass@du.se, maria.sandstrom@borlange-energi.se

Projektbeskrivning: Vid omställning till ett mer hållbart och klimatneutralt samhälle förutspås elkonsumtionen öka och mer förnybar elproduktion installeras, något som innebär utmaningar för elnäten. Forskningen kommer att beröra kapacitetsproblematik i elnäten och hur man kan utnyttja elnäten mer effektivt.

Tunabyggen, Hushagen, Prefament, Fiskarhedenvillan

Porträttbild Johanna MattssonJohanna Mattsson, industridoktorand industriell ekonomi och organisation

Högskolan Dalarna: Institutionen för information och teknik
Forskarutbildning: Mälardalens Högskola, Industriell Ekonomi och Organisation                
Telefon: 0243-733 59
E-post: jomt@du.se, johanna.mattsson@tunabyggen.se

Projektbeskrivning: Forskningsprojektet handlar om hur privata och offentliga aktörer inom bostad och fastighetssektorn kan samarbeta för att bidra till en hållbar stadsutveckling. Partnerskap, nätverk av intressenter och affärsmodeller är i fokus.

Publikationer: Fell, T., & Mattsson, J. (2021). The Role of Public-Private Partnerships in Housing as a Potential Contributor to Sustainable Cities and Communities: A Systematic Review

Borlänge kommuns förvaltnings AB, i samarbete med plan- och markkontoret Borlänge kommun

Porträttbild Sara SvenssonSara Svensson, industridoktorand arbetslivsvetenskap

Högskolan Dalarna: Institutionen för kultur och samhälle
Forskarutbildning: Mälardalens högskola, utbildningsområdet hälsa och välfärd
Telefon: 0243-740 48
E-post: sss@du.se, sara.svensson@borlange.se

Projektbeskrivning: I projektet utforskas förutsättningarna att arbeta för ökad social hållbarhet och minskad segregation i samhällsbyggnadsprocessen. Vad själva arbetet innebär och hur det kan förstås i relation till offentlig förvaltning och samhällsplanering på kommunal nivå undersöks.

Senast granskad: