Energieffektivisering i byggd miljö

Energieffektivisering i byggd miljö är nationellt såväl som internationellt ett strategiskt och prioriterat område för forskning och innovation.

För att uppnå en halvering av energianvändningen i bebyggelsen till 2050 måste renovering och nybyggnad bygga för det redan i dag. Forskningen vid Högskolan Dalarna har successivt byggts upp inom detta tema med inriktning mot byggande i trä, solenergiinstallationer och studier av professionella renoveringsarbeten för energieffektivisering. En annan fråga som studeras är vilken påverkan energieffektivisering i bebyggelsen har på fjärrvärmesystem.

Forskningen om energieffektivisering

Den samhällsvetenskapliga forskningen om energieffektivisering i bebyggelsen bygger framförallt på socialantropologisk och statsvetenskaplig teoribildning och metodologi. Tonvikt ligger på implementering av politiska beslut och policydokument, samt energitekniska produkter. Studier av aktörsinteraktion är väsentlig, liksom besluts- och maktaspekter, samt sociala och materiella förutsättningar för förändring. Forskningen är tvär- och mångvetenskaplig och sker i samarbete med ett flertal företag och organisationer.

Samverkan med byggbranschen

Byggdialog Dalarna är en viktig samarbetspartner för att implementera forskningsresultat i företag i byggbranschen och återföra för branschen viktiga forskningsfrågor till Högskolan.

Högskolan Dalarna medverkar i den nationella satsningen Renoveringscentrum, med säte vid Lunds tekniska högskola.

 

Laborativa resurser

Laborativa resurser består solcell-laboratorium, solvärmelaboratorium, klimatkammare och massivträlaboratoriet "kuben". I klimatkammaren kan u-värde eller värmeisoleringsförmågan hos byggkomponeter och deras integrering i väggkonstruktioner studeras. I "kuben" som är en liten massivträbyggnad kan ett flertal aspekter studeras som energisaspekter och lufttäthetsaspekter.

Utbildning

Högskolan erbjuder två högskoleingenjörsutbildningar, byggteknik och energiteknik, som kopplar till profilens forskning.

Kontakt

Jonn Are Myhren
Universitetslektor byggteknik
Mats Rönnelid
Professor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: