Utbildningsprogram VSSKG

Sjuksköterskeprogrammet

Som student vid sjuksköterskeprogrammet förbereds du på att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård. Den teoretiska delen av utbildningen erbjuds som nätbaserad och innehåller ämnen såsom medicinsk vetenskap och omvårdnad. Den verksamhetsförlagda delen genomförs i Dalarna.
180 högskolepoäng Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier och förbereder framtidens sjuksköterskor för att samverka, leda och utveckla hälso- och sjukvården såväl nationellt som internationellt.

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga ämnes- och kunskapsområde. Det omfattar både praktiskt/kliniskt arbete med patienter och den teoretiska grund som underbygger klinisk praxis. Inom ämnet omvårdnad utvecklas kunskap om hur individer, familjer och samhällen kan uppnå, bevara eller återvinna hälsa och livskvalitet under alla skeden i livet.

I programmets kurser förekommer campus- och nätbaserade seminarier och föreläsningar, samt övningstillfällen i sjukhusmiljö. Praktiska metodövningar sker alltid vid Högskolan Dalarnas Kliniska kompetenscentrum (KTC).

Information gällande Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Information till dig som börjar studera på Sjuksköterskeprogrammet höstterminen 2023 

Utbildningens innehåll

Pågående forskning inom ämnesområdet kommer att vara ett viktigt inslag i din utbildning och kunskapen ska bygga på vetenskaplig grund och vara evidensbaserad. Du får möjlighet att utveckla ett vetenskapligt tänkande och arbetssätt som grundas på observation, bedömning och agerande. Under utbildningen läser du såväl kurser inom ämnet omvårdnad samt medicinsk vetenskap.

Att börja studera vid högskola är ett stort steg i livet. Som student på sjuksköterskeprogrammet förväntas du ta ansvar för ditt eget lärande. I programmets kurser förekommer campus- och nätbaserade träffar/seminarier, föreläsningar samt övningstillfällen i sjukhusmiljö. Antalet träffar beror på kursens innehåll. I termin ett är det tre obligatoriska träffar, de övriga terminerna består det obligatoriska av VFU, träffar på Kliniska Kompetenscentret (KTC) samt några enstaka obligatoriska träffar på campus. Vissa examinationer kan ske nätbaserat med hjälp av webbaserade verktyg eller tentamen vid ett lärcentrum på annan ort. En del examinationer kommer att ske på campus i Falun.

Föreläsningar ges vid Högskolan Dalarna i Falun. De flesta föreläsningar är möjliga att delta på via nätet. Detta ger dig som student en stor frihet då du kan välja plats och rum för att delta. Observera att praktiska metodövningar alltid sker vid Högskolan Dalarnas kliniska kompetenscentrum (KTC).

Programmets kurser

Termin 1

 • Introduktion omvårdnad och etik 15 hp
 • Anatomi och fysiologi I 7,5 hp
 • Metoder för evidensbaserad vård I 7,5 hp

Termin 2

 • Anatomi och fysiologi II 7,5 hp
 • Människans grundläggande omvårdnadsbehov 10,5 hp (varav 3 veckor VFU)
 • Farmakologi 4,5 hp
 • Människa, hälsa och samhälle 7,5 hp

Termin 3

 • Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I 30 hp

Termin 4

 • Personcentrerad vård inom somatisk vård 15 hp (varav 10 veckor VFU)
 • Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II 7,5 hp
 • Personcentrerad vård inom psykiatrisk vård 7,5 hp (varav 5 veckor VFU)

Termin 5

 • Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang 22,5 hp (varav 15 veckor VFU)
 • Metoder för evidensbaserad vård II 7,5 hp

Termin 6

 • Examensarbete i omvårdnad 15 hp
 • Personcentrerad vård - fördjupning inom omvårdnad 7,5 hp (varav 5 veckor VFU)
 • Ledarskap och teamarbete 7,5 hp

Kontakt med arbetslivet

All praktisk metodövning sker på kompetenscentrum där lärare från Högskolan Dalarna undervisar. Dessa övningar återkommer i flera av kurserna under utbildningen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs i hela Dalarna och uppgår till 38 veckor vilket motsvarar cirka en tredjedel av utbildningen och är fördelad på fyra av sex terminer. Undervisningsplatserna finns inom olika hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Dalarna och regionens kommuner samt privata vårdgivare.

För programstart vårterminen 2024 kommer det att finnas möjlighet att anmäla sitt intresse till en VFU-grupp i Torsby. Torsbygruppen har plats för 10 studenter som kommer att göra all VFU i Norra Värmland. Som student ingår du i en studiegrupp som träffas på Torsby lärcentrum med jämna mellanrum. Anmälan till VFU-gruppen i Torsby sker efter antagningen till Högskolan Dalarnas sjuksköterskeprogram genom en intresseanmälan som skickas ut vid programstarten. Platserna fördelas därefter genom lottning. Student som inte blir tilldelad plats i Norra Värmland, behåller sin plats i programmet med VFU i Dalarna. Mer information ges under programstartsveckan.

VFU bedrivs (förutom Torsbygruppen) endast i Region Dalarna och platserna är fördelade över hela regionen. Fördelning av platser inom den verksamhetsförlagda utbildningen sker i en demokratisk process tillsammans med Dalarnas studentkår.

Studenter berättar

jimmi2.jpg

"Att ta hand om och hjälpa människor är det jag vill göra med mitt liv."

När Jimmi jobbade inom äldreomsorgen väcktes intresset för att läsa till sjuksköterska. För honom var det ett naturligt val eftersom han i sitt liv vill ta hand om och hjälpa människor.  

Läs hela intervjun med Jimmi

Träffa våra studenter

 

Vad innebär det att läsa Sjuksköterskeprogrammet på distans vid Högskolan Dalarna

 • Sjuksköterskeprogrammet omfattas av heltidsstudier. Det innebär att undervisning samt inläsning av kurslitteratur motsvarar ett heltidsarbete. Antal timmar som behövs för att studera per vecka kan variera mellan olika individer, men i genomsnitt kan man räkna med 40 timmar/vecka.

 • Om någon önskar arbeta parallellt bredvid sina studier så behöver studenten nogsamt tänka igenom vad som är rimligt och möjligt. Lärarna har ingen möjlighet att anpassa schema i teorikurser eller vid VFU utifrån enskilda studenters privatliv, hemsituationer eller arbete.

 • Varje kurs omfattas av olika inlärningsaktiviteter som sker på dagtid och där du förväntas vara delaktig i real tid. Kursens examinator avgör om de olika moment genomförs på campus, vid lärcentrum eller i Zoom.

 • VFU - Högskolan Dalarnas sjuksköterskeprogram har avtal med Region Dalarna, Dalarnas 15 kommuner samt Norbergs kommun. Vid antagning till Torsbygruppen ingår även Norra Värmland. De avtal som finns följs och inga undantag är möjliga. Varje Region i Sverige är mån om de Högskolor och universitet som finns i deras närområdet och därför så tecknas avtal mellan närliggande lärosäten och Regioner/kommuner. Som student kan du inte ordna egen VFU-plats.

 • Våra vårdaktörer inom kommunerna, Region Dalarna och norra Värmland erbjuder oss platser och det är endast dessa som kan fördelas bland studenterna. VFU (sammanlagt 38 veckor fördelad över programtiden) kommer att vara förlagd dag, kväll och helg (enstaka nätter kan förekomma) och studenten följer handledarens schema. 

 • Det är studentens ansvar att ta del av den information som kontinuerligt kommuniceras till berörda från programledningen och lärarna.

Utdrag ur belastningsregistret

Inom Region Dalarna och ett flertal kommuner ställs nu krav på att vårdpersonal som har patientkontakt ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Samma krav gäller för studenter i VFU. 

Det kan innebära att du som inte kan uppvisa ett utdrag från belastningsregistret inte heller ges tillåtelse av dessa aktörer att genomföra din VFU. Högskolan Dalarna kan därmed inte garantera att du kan genomföra din VFU i enlighet med kursplanens krav om du inte kan uppvisa registerutdraget.

Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg

Studera utomlands

I programmet har du möjlighet att anmäla ditt intresse för en VFU utomlands under termin 5. I dagsläget finns det ett samarbete för en kortare VFU-period inom akutsjukvården i Gambia. Genom Erasmus+ finns möjlighet till VFU i Bologna, Italien, Kristiansand, Norge eller i Plymouth, England. Mer information ges under den första terminen till programstudenter. 

Mer information om att studera och praktisera utomlands

Vad blir du efter utbildningen?

Efter att utbildningen fullföljts så kan du ansöka om att bli legitimerad sjuksköterska hos socialstyrelsen .

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom olika delar av hälso- och sjukvårdsverksamheter – nationellt och internationellt. Sjuksköterskans arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter, men oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i centrum.                           

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god med ett brett verksamhetsfält som erbjuder många spännande utmaningar och varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Efter examen finns gott om arbetsmöjligheter i Sverige, men även i EU och resten av världen.

Examen

Studierna leder fram till en sjuksköterskeexamen samt en filosofie kandidatexamen i huvudområdet omvårdnad.

Studera vidare

Du har efter avslutad utbildning ansvar för din fortsatta egna utveckling av yrkeskompetensen. Det finns möjlighet att fördjupa sig inom något av ämnena omvårdnad, socialt arbete och vårdvetenskap.

Du kan även läsa vidare vid Högskolan Dalarna i något av följande program: 

Högskolans utbud av utbildningar inom huvudområdet omvårdnad

Därefter kan du läsa på forskarnivå och nå en licentiat- eller doktorsexamen vid Högskolan Dalarnas forskarutbildning inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom hälsa och välfärd

 

Senast granskad:
Våren 2024
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3FC2
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

4 fysiska
11 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3G66
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

4 fysiska
11 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3GND
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

4 fysiska
11 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet