Utbildningsprogram VSJPG

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig på att möta utmaningar inom hälso- och sjukvård. Som student vid programmet får du kunskap för din framtida yrkesroll som sjuksköterska inom ämnen såsom medicinsk vetenskap och omvårdnad. Den verksamhetsförlagda delen genomförs i Dalarna.
180 högskolepoäng Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier och förbereder framtidens sjuksköterskor för att samverka, leda och utveckla hälso- och sjukvården såväl nationellt som internationellt.

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga ämnes- och kunskapsområde. Det omfattar både praktiskt/kliniskt arbete med patienter och den teoretiska grund som underbygger klinisk praxis. Inom ämnet omvårdnad utvecklas kunskap om hur individer, familjer och samhällen kan uppnå, bevara eller återvinna hälsa och livskvalitet under alla skeden i livet.

I programmets kurser förekommer campus- och nätbaserade seminarier och föreläsningar, samt övningstillfällen i sjukhusmiljö. Praktiska metodövningar sker alltid vid Högskolan Dalarnas Kliniska träningscentrum (KTC).

Information gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Information till dig som börjar studera på Sjuksköterskeprogrammet vårterminen 2024 

Utbildningens innehåll

Pågående forskning inom ämnesområdet kommer att vara ett viktigt inslag i din utbildning och kunskapen ska bygga på vetenskaplig grund och vara evidensbaserad. Du får möjlighet att utveckla ett vetenskapligt tänkande och arbetssätt som grundas på observation, bedömning och agerande. Under utbildningen läser du såväl kurser inom ämnet omvårdnad samt medicinsk vetenskap.

Att börja studera vid högskola är ett stort steg i livet. Som student på sjuksköterskeprogrammet förväntas du ta ansvar för ditt eget lärande. I programmets kurser förekommer campus- och nätbaserade träffar/seminarier, föreläsningar samt övningstillfällen i sjukhusmiljö. Antalet träffar beror på kursens innehåll. I termin ett är det 13 obligatoriska träffar inklusive VFU och elva obligatoriska träffar online. De övriga terminerna består det obligatoriska av VFU, träffar på Kliniskt Träningscentrum (KTC) samt enstaka obligatoriska träffar på campus. Vissa examinationer kan ske nätbaserat med hjälp av webbaserade verktyg eller tentamen vid ett lärcentrum på annan ort. En del examinationer kommer att ske på campus i Falun.

Föreläsningar ges vid Högskolan Dalarna i Falun. De flesta föreläsningar är möjliga att delta på via nätet. Detta ger dig som student en stor frihet då du kan välja plats och rum för att delta. Observera att praktiska metodövningar alltid sker vid Högskolan Dalarnas kliniska träningscentrum (KTC).

Termin 1

 • Sjuksköterskans profession och yrkesansvar 10,5 hp (varav en vecka VFU)
 • Omvårdnadsprocessen och kliniska färdigheter 6 hp
 • Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor I 6 hp
 • Metoder för evidensbaserad vård I 7,5 hp

Termin 2

 • Anatomi och fysiologi II 7,5 hp
 • Personcentrerad omvårdnad inom äldreomsorg 7,5 hp (varav 5 veckor VFU)
 • Farmakologi, mikrobiologi, immunologi 7,5 hp
 • Människa, hälsa och samhälle 7,5 hp

Termin 3

 • Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I 30 hp

Termin 4

 • Personcentrerad vård inom somatisk vård 15 hp (varav 10 veckor VFU)
 • Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II 7,5 hp
 • Personcentrerad vård inom psykiatrisk vård 7,5 hp (varav 5 veckor VFU)

Termin 5

 • Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang 22,5 hp (varav 15 veckor VFU)
 • Metoder för evidensbaserad vård II 7,5 hp

Termin 6

 • Examensarbete i omvårdnad 15 hp
 • Leda och samverka i personcentrerad vård 15 hp (varav 7 veckor VFU)

Kontakt med arbetslivet

All praktisk metodövning sker på kompetenscentrum där lärare från Högskolan Dalarna undervisar. Dessa övningar återkommer i flera av kurserna under utbildningen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs i hela Dalarna och uppgår till 43 veckor vilket motsvarar cirka en tredjedel av utbildningen och är fördelad på fem av sex terminer. Undervisningsplatserna finns inom olika hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Dalarna och regionens kommuner samt privata vårdgivare.

Inför höstterminen 2024 kommer det att finnas möjlighet att anmäla intresse för att delta i en grupp som under studietiden kommer att genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i norra och västra Värmland och som har möjlighet att träffas på Torsby lärcentrum. Om inte tillräckligt många VFU-platser finns i norra och västra Värmland kan VFU i undantagsfall erbjudas på annan ort i Region Värmland. Torsby-gruppen har plats för 10 studenter. Intresse för att delta i Torsby-gruppen anmäls vid programstarten måndag 2 september. Om fler än 10 studenter visar intresse så kommer lottning att ske. Studenter som inte får plats i Torsby-gruppen behåller sin plats i sjuksköterskeprogrammet och erbjuds VFU i Dalarna. Mer information ges under programstartsveckan.

VFU bedrivs (förutom Torsbygruppen) endast i Region Dalarna och platserna är fördelade över hela regionen. Fördelning av platser inom den verksamhetsförlagda utbildningen sker i en demokratisk process tillsammans med Dalarnas studentkår.

Studenter berättar

Emilia magnusson bild.jpg

"Jag har alltid vetat att jag vill jobba med människor."

Emilia visste tidigt att hon ville arbeta med människor. Drömmen blev till verklighet när hon sökte till sjuksköterskeprogrammet.

Läs hela intervjun med Emilia

Träffa våra studenter

 

Vad innebär det att läsa Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna

 • Sjuksköterskeprogrammet omfattas av heltidsstudier. Det innebär att undervisning samt inläsning av kurslitteratur motsvarar ett heltidsarbete. Antal timmar som behövs för att studera per vecka kan variera mellan olika individer, men i genomsnitt kan man räkna med 40 timmar/vecka.
 • Om någon önskar arbeta parallellt bredvid sina studier så behöver studenten nogsamt tänka igenom vad som är rimligt och möjligt. Lärarna har ingen möjlighet att anpassa schema i teorikurser eller vid VFU utifrån enskilda studenters privatliv, hemsituationer eller arbete.
 • Varje kurs omfattas av olika inlärningsaktiviteter som sker på dagtid och där du förväntas vara delaktig i real tid. Kursens examinator avgör om de olika moment genomförs på campus, vid lärcentrum eller i Zoom.
 • Det är studentens ansvar att ta del av den information som kontinuerligt kommuniceras till berörda från programledningen och lärarna.
 • Information gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utdrag ur belastningsregistret

Inom Region Dalarna och ett flertal kommuner ställs nu krav på att vårdpersonal som har patientkontakt ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Samma krav gäller för studenter i VFU. 

Det kan innebära att du som inte kan uppvisa ett utdrag från belastningsregistret inte heller ges tillåtelse av dessa aktörer att genomföra din VFU. Högskolan Dalarna kan därmed inte garantera att du kan genomföra din VFU i enlighet med kursplanens krav om du inte kan uppvisa registerutdraget.

Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg

Studera utomlands

Samarbeten finns genom Erasmus och Nord Plus. Är du sjuksköterskestudent och vill veta mer om de möjligheterna som finns kring internationalisering är du välkommen att ta kontakt med programmets internationella koordinator Dara Rasoal.

Mer information om att studera och praktisera utomlands

Vad blir du efter utbildningen?

Efter att utbildningen fullföljts så kan du ansöka om att bli legitimerad sjuksköterska hos socialstyrelsen .

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom olika delar av hälso- och sjukvårdsverksamheter – nationellt och internationellt. Sjuksköterskans arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter, men oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i centrum.                           

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god med ett brett verksamhetsfält som erbjuder många spännande utmaningar och varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Efter examen finns gott om arbetsmöjligheter i Sverige, men även i EU och resten av världen.

Examen

Studierna leder fram till en sjuksköterskeexamen samt en filosofie kandidatexamen i huvudområdet omvårdnad.

Studera vidare

Du har efter avslutad utbildning ansvar för din fortsatta egna utveckling av yrkeskompetensen. Det finns möjlighet att fördjupa sig inom något av ämnena omvårdnad, socialt arbete och vårdvetenskap.

Du kan även läsa vidare vid Högskolan Dalarna i något av följande program: 

Högskolans utbud av utbildningar inom huvudområdet omvårdnad

Därefter kan du läsa på forskarnivå och nå en licentiat- eller doktorsexamen vid Högskolan Dalarnas forskarutbildning inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom hälsa och välfärd

 

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3JQS
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

13 fysiska
11 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Våren 2025
Start vecka 4
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3K5A
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

13 fysiska
11 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88