Gruppbild - barnmorskor utanför en byggnad

En viktig del i ett större sammanhang

Kvinnor ska kunna känna sig trygga. Den svenska mödrahälsovård- och förlossningsvården håller hög kvalitet liksom abortvård, preventivmedelsrådgivning samt förebyggande arbete mot sexuellt överförbara sjukdomar och livmoderhalscancer.

Den svenska barnmorskan har ett självständigt arbete inom ett brett verksamhetsområde och möter människor i olika åldrar genom hela livet. Barnmorskan vårdar först och främst kvinnan men i yrkesutövningen ingår även barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor.

Hur söker du till utbildningen?

Tidigarelagd sökomgång till Barnmorskeprogrammet – 15 augusti-17 september.

Barnmorskeprogrammet startar två gånger om året, en gång till höstterminen och en gång till vårterminen. Vi tar in 16 studenter per termin, sex antas till studieort Falun, fem till studieort Karlstad och fem till studieort Gävle per termin. Anledningen till att det är olika studieorter är att vi har avtal för VFU i de olika orterna, annars är det ett och samma program. 

Ansökan görs på www.antagning.se.

Utbildningens innehåll

Barnmorskeutbildningen omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå, där teoretisk och klinisk utbildning integreras, och denna utbildning ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation som barnmorska. Inom ramen för programmet genomförs ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå. 

Programmet är campusförlagt till Falun, men i utbildningen används även digitala lärmiljöer i stor uträckning. Programmet består av åtta kurser och alla är obligatoriska. Kurserna i första terminen är främst teoretiska kurser som följs av huvudsakligen verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i termin två och tre.

Viss undervisning kan komma att genomföras på engelska. Ändra till: Vissa aktiviteter i utbildningen genomförs med engelska som undervisningsspråk.

Utbildningen karaktäriseras av studenternas aktiva kunskapssökande samt av att kritiskt tänkande och reflektion stimuleras genom studentaktivt lärande och forskningsanknytning. Lektorerna i programmet är forskningsaktiva inom nationella och internationella projekt, vilket möjliggör studenternas deltagande och insyn i spännande forsknings- och utvecklingsarbeten.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

För studenter i barnmorskeprogrammet, Högskolan Dalarna finns avtal om VFU platser inom Dalarnas, Gävleborgs samt Värmlands län. För studenter som är antagna med studieort Falun finns VFU platser i Dalarnas län, för studieort Gävle i Gävleborgs län och för studieort Karlstad i Värmlands län.

All campusförlagd undervisning sker i Falun, det vill säga även för studenter som är antagna med studieort Karlstad och studieort Gävle.

* I Gävleborgs län finns det VFU platser på två orter, Gävle och Hudiksvall.

Studera utomlands

Efter antagning till barnmorskeprogrammet finns det möjlighet att ansöka om studier under korta perioder i låginkomstland med särskilda avtal. Det kan gälla genomförande av examensarbete eller eventuellt en del av VFU inom förlossningsvård och postpartum vård under senare delen av utbildningen.

Vad blir du efter utbildningen?

Den svenska barnmorskan arbetar för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inom ett brett verksamhetsområde. Barnmorskan träffar kvinnor under hela livscykeln och arbetar hälsofrämjande, förebyggande samt behandlande vilket bland annat innefattar:

  • kvinnans reproduktiva hälsa under hela hennes livscykel
  • vård och stöd vid normal graviditet, förlossning och barnsängstid
  • identifiering av avvikande tillstånd under graviditet, förlossning och barnsängstid, samt omvårdnad i samband med dessa tillstånd
  • främjandet av föräldraskap
  • vård av det nyfödda friska barnet samt amningsrådgivning
  • sexualitet- och preventivmedelsrådgivning för kvinnor och män
  • hälsoinformation inom reproduktiv hälsa
  • omvårdnad vid gynekologisk ohälsa

Förskrivningsrätt för läkemedel i födelsekontrollerande syfte erhålls efter ansökan hos Socialstyrelsen. Särskild vidareutbildning krävs för att genomföra ultraljudsundersökning.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Möjligheten att få arbete som barnmorska efter genomgången utbildning är goda. Med det breda verksamhetsfält som den svenska barnmorskan besitter finns även goda möjligheter att arbeta internationellt.

Examen

Efter avslutade studier kan du ansöka om yrkesexamen som barnmorska samt Filosofie magisterexamen inom ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. 


Senast granskad: