Utbildningsprogram VBSKA

Barnmorskeprogrammet

Som barnmorska arbetar du för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inom ett brett verksamhetsområde.
90 högskolepoäng Avancerad nivå

Den svenska mödrahälsovården och förlossningsvården håller hög kvalitet liksom abortvård, preventivmedelsrådgivning samt förebyggande arbete mot sexuellt överförbara sjukdomar och livmoderhalscancer.

Som barnmorska i Sverige har du ett självständigt arbete inom ett brett verksamhetsområde och möter människor i olika åldrar genom hela livet. I yrkesutövningen möter barnmorskan gravida och födande, barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och vuxna.

Utbildningens innehåll

Barnmorskeutbildningen omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå, där teoretisk och klinisk utbildning integreras. Denna yrkesutbildning ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation som barnmorska. Inom ramen för programmet genomförs ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå som leder till en akademisk examen, en Magister i ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Teoretiska undervisning bedrivs både på Campus Falun och nätbaserat, färdighetsträning sker på Campus Falun. Den verksamhetsförlagda delen som omfattar hälften av utbildningen genomförs alltid vid den av studieorterna Falun, Karlstad och Gävle som studenten sökt till. Vissa examinationer kommer även att ske på Campus Falun. Ta noggrann del av den information som finns om programmets innehåll och upplägg.

Kurserna i första terminen är främst teoretiska kurser som följs av huvudsakligen verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i termin två och tre.

Vissa moment i utbildningen genomförs med engelska som undervisningsspråk eftersom programmet har internationell profil. I ämnet ges parallellt med barnmorskeprogrammet bland annat ett globalt magisterprogram i sexuell, reproduktiv hälsa.

Utbildningen karaktäriseras av studenternas aktiva kunskapssökande samt av att kritiskt tänkande och reflektion stimuleras genom aktivt lärande och forskningsanknytning. Lektorerna i programmet är aktiva inom nationella och internationella forskningsprojekt, vilket möjliggör studenternas deltagande och insyn i spännande forsknings- och utvecklingsarbeten.

Samtliga kurser är obligatoriska och ingår i huvudområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Programmets kurser presenteras terminsvis. Den inbördes ordningen mellan delkurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning i termin 2 och 3 kan variera inom aktuell termin.
*) kurser som krävs för magisterexamen, 60 hp

Termin 1:
Profession, teori och metod 7,5 hp*
Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 hp*
Graviditet, förlossning och postpartumvård 1, 7,5 hp
Graviditet, förlossning och postpartumvård 2, 6 hp

Termin 2:
Gynekologisk och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning 9 hp
Förlossningsvård I, verksamhetsförlagd utbildning, 9 hp
Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 15 hp*

Termin 3:
Förlossningsvård II, verksamhetsförlagd utbildning, 13,5 hp
Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning, 13,5 hp

Studenter berättar 

image8z1ud.png

"Utbildningen är omfattande, utvecklande och lärorik, tack vare eldsjälar som lärare och handledare."

Patricia har studerat på barnmorskeprogrammet och är i dag legitimerad barnmorska som arbetar på en barnmorske- och ungdomsmottagning.

Läs hela intervjun med Patricia

Träffa våra studenter

 

Kontakt med arbetslivet

Inom utbildningen sker 30 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin två och tre.
För studenter i barnmorskeprogrammet vid Högskolan Dalarna finns avtal om VFU-platser inom Dalarnas, Gävleborgs samt Värmlands län. För studenter som är antagna med studieort Falun finns VFU-platser i Dalarnas län, för studieort Gävle i Gävleborgs län (Gävle och Hudiksvall) och för studieort Karlstad i Värmlands län. VFU bedrivs endast inom ovan nämnda län och det är inte möjligt att ha sin VFU inom något annat län.

Studera utomlands

I utbildningen finns det möjlighet till studier utomlands under korta perioder. Det kan exempelvis gälla genomförande av examensarbete eller del av VFU inom förlossningsvård och postpartumvård.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan sker via antagning.se. Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du behöver bifoga i din anmälan. Yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver inte laddas upp eftersom uppgifter om din legitimation hämtas centralt. 
Frågor om antagning och andra studieadministrativa frågor kan skickas till support@du.se  

Barnmorskeprogrammet startar två gånger om året, en gång till höstterminen och en gång till vårterminen. Vi tar in studenter som antas till studieort Falun, studieort Gävle och till studieort Karlstad varje termin. Anledningen till att det är olika studieorter är att vi har avtal för VFU i de olika orterna, annars är det ett och samma program. 

Urval

Till 50 % av platserna rangordnas behöriga sökande utifrån ett meritvärde baserat på antal högskolepoäng, upp till 285 hp. Till övriga 50 % av platserna rangordnas sökande utifrån ett meritvärde baserat på längden yrkesverksamhet, där upp till 60 månader som sjuksköterska räknas in. Yrkesverksamheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren och ska laddas upp på antagning.se.

Vad blir du efter utbildningen?

Barnmorskans yrkesutövning omfattar sexuell och reproduktiv hälsa inom ett brett verksamhetsområde. Barnmorskan arbetar hälsofrämjande, förebyggande samt behandlande genom hela livscykeln vilket bland annat innefattar:

 • kvinnans reproduktiva hälsa under hela hennes livscykel
 • vård och stöd vid normal graviditet, förlossning och barnsängstid
 • identifiering av avvikande tillstånd under graviditet, förlossning och barnsängstid, samt omvårdnad i samband med dessa tillstånd
 • främjandet av föräldraskap
 • vård av det nyfödda friska barnet samt amningsrådgivning
 • sexualitet- och preventivmedelsrådgivning för kvinnor och män
 • hälsoinformation inom reproduktiv hälsa
 • omvårdnad vid gynekologisk ohälsa

Förskrivningsrätt för läkemedel i födelsekontrollerande syfte ansöks om hos Socialstyrelsen. Särskild vidareutbildning krävs för att genomföra ultraljudsundersökning.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Möjligheten att få arbete som barnmorska efter genomgången utbildning är goda. Med det breda verksamhetsfält som den svenska barnmorskan besitter finns även goda möjligheter att arbeta internationellt.

Examen

Efter avslutade studier kan du ansöka om yrkesexamen som barnmorska samt filosofie magisterexamen inom ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer forskning inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Senast granskad:
Våren 2024
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-V3G48
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval
50 % yrkesverksamhet ssk (max 60 mån), 50 % akademiska poäng (max 285 hp)
Stängd för sen anmälan
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Karlstad
Anmälningskod
HDA-V3G4A
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval
50 % yrkesverksamhet ssk (max 60 mån), 50 % akademiska poäng (max 285 hp)
Stängd för sen anmälan
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Gävle
Anmälningskod
HDA-V3G46
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval
50 % yrkesverksamhet ssk (max 60 mån), 50 % akademiska poäng (max 285 hp)
Stängd för sen anmälan
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3G8D
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval
50 % yrkesverksamhet ssk (max 60 mån), 50 % akademiska poäng (max 285 hp)
Stängd för sen anmälan
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Karlstad
Anmälningskod
HDA-H3G8F
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval
50 % yrkesverksamhet ssk (max 60 mån), 50 % akademiska poäng (max 285 hp)
Stängd för sen anmälan
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Gävle
Anmälningskod
HDA-H3G8E
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval
50 % yrkesverksamhet ssk (max 60 mån), 50 % akademiska poäng (max 285 hp)
Stängd för sen anmälan
Våren 2025
Start vecka 4
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-V3K32
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval
50 % yrkesverksamhet ssk (max 60 mån), 50 % akademiska poäng (max 285 hp)
Anmälningsperiod
-
Start vecka 4
Studietakt
100%
Studieort
Gävle
Anmälningskod
HDA-V3K33
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval
50 % yrkesverksamhet ssk (max 60 mån), 50 % akademiska poäng (max 285 hp)
Anmälningsperiod
-
Start vecka 4
Studietakt
100%
Studieort
Karlstad
Anmälningskod
HDA-V3K34
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete
Urval
50 % yrkesverksamhet ssk (max 60 mån), 50 % akademiska poäng (max 285 hp)
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programrum i Canvas

I lärplattformen Canvas finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Elin Ternström