Utbildningsprogram VDSSA

Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska

Utbildningen till distriktssköterska förbereder dig för hälso- och sjukvårdsarbete inom många områden i den öppna vården.
75 högskolepoäng Avancerad nivå

Självständigt, ansvarsfullt och omväxlande

Vill du arbeta med människor i alla åldrar, genom att främja hälsa och förebygga ohälsa samt ge sjukvård på egen mottagning och i hemmet, ska du absolut välja den här specialistutbildningen!

Sjuksköterska i mottagningsrum

Lina Mårtensson jobbar på en vårdcentral i Avesta. Efter 17 år som sjuksköterska valde hon att vidareutbilda sig till distriktssköterska. Något hon rekommenderar fler att göra.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar kurser som belyser folkhälsa och folkhälsoarbete, hälso- och omvårdnadsarbete för alla åldrar, evidensbaserad vård, ledarskap samt farmakologi och sjukdomslära. Ett examensarbete ingår också i utbildningen.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker i huvudsak i Dalarnas län, men möjlighet finns till VFU på hemorten om VFU-placering kan tillhandahållas, och tillfredställande handledarkompetens kan tillgodoses.

Studera nätbaserat

Att studera vid Högskolan Dalarna innebär ett flexibelt lärande med studier förlagda såväl på högskolan som på distans. Distansstudier innebär att mycket av undervisningen sker med hjälp av lärplattform, föreläsningar på nätet, e-post med mera. Vissa delar av utbildningen sker dock på Campus i Falun. Utbildningen bedrivs utifrån ett problemorienterat lärande med varierande arbetsformer som föreläsningar, seminarier samt egna studier.

Studera utomlands

Generella avtal finns för studier utomlands.

Programrum i Learn

Ny student ht19 - besök programrum som gäst för aktuell information inför terminsstart.

Vad blir du efter utbildningen?

Som distriktssköterska kan du arbeta med telefonrådgivning, barnhälsovård, skolhälsovård, hälso- och sjukvård till vuxna och äldre inom hemsjukvård och på egen mottagning samt medverka vid vård i livets slutskede. Distriktssköterskan utför undersökningar och behandlingar utifrån självständiga bedömningar, innehar även förskrivningsrätt för vissa läkemedel och hjälpmedel. En viktig del av arbetet är att förebygga ohälsa och arbeta hälsofrämjande med rådgivande och stödjande samtal om levnadsvanor, såsom rökning, alkohol, fysisk aktivitet och kost.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för distriktssköterskor bedöms vara god då bland annat stora pensionsavgångar är förestående. Med det breda verksamhetsfält som den svenska distriktssköterskan har, finns även goda möjligheter att arbeta internationellt.

Examen

Efter avslutad utbildning kommer du kunna ta ut en Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska samt en filosofie magisterexamen med huvudområde omvårdnad.

Senast granskad: