Utbildningsprogram VDSSA

Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska förbereder dig för hälso- och sjukvårdsarbete inom många områden i den öppna vården.
75 högskolepoäng Avancerad nivå

Vill du arbeta med människor i alla åldrar genom att främja hälsa och förebygga ohälsa samt ge sjukvård på egen mottagning och i hemmet, ska du absolut välja den här specialistutbildningen!

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar kurser som belyser folkhälsa och folkhälsoarbete, hälso- och omvårdnadsarbete för alla åldrar, evidensbaserad vård, ledarskap samt farmakologi och sjukdomslära. Ett examensarbete ingår också i utbildningen.

Att studera vid Högskolan Dalarna innebär ett flexibelt lärande med studier förlagda såväl på högskolan som via digitala verktyg. Nätbaserade studier innebär att mycket av undervisningen sker med hjälp av lärplattform, föreläsningar på nätet, e-post med mera. Vissa delar av utbildningen sker dock på Campus i Falun. Utbildningen bedrivs utifrån ett problemorienterat lärande med varierande arbetsformer som föreläsningar, seminarier samt egna studier.

Kontakt med arbetslivet

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker i huvudsak i Dalarnas län, men möjlighet finns till VFU på hemorten om VFU-placering kan tillhandahållas och tillfredställande handledarkompetens kan tillgodoses.

Studera utomlands

Generella avtal finns för studier utomlands.

Vad blir du efter utbildningen?

Som distriktssköterska kan du arbeta med telefonrådgivning, barnhälsovård, skolhälsovård, hälso- och sjukvård till vuxna och äldre inom hemsjukvård och på egen mottagning samt medverka vid vård i livets slutskede. Distriktssköterskan utför undersökningar och behandlingar utifrån självständiga bedömningar och innehar även förskrivningsrätt för vissa läkemedel och hjälpmedel. En viktig del av arbetet är att förebygga ohälsa och arbeta hälsofrämjande med rådgivande och stödjande samtal kring levnadsvanor såsom rökning, alkohol, fysisk aktivitet och kost.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för distriktssköterskor bedöms vara god då bland annat stora pensionsavgångar är förestående. Med det breda verksamhetsfält som den svenska distriktssköterskan har finns även goda möjligheter att arbeta internationellt.

Examen

Efter avslutad utbildning kommer du kunna ta ut en Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska samt en filosofie magisterexamen med huvudområde omvårdnad.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom hälsa och välfärd

 

Senast granskad:
Hösten 2022
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3BJU
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnad/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar
5 fysiska
13 online
Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet