Utbildningsprogram VDSSA

Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska förbereder dig för hälso- och sjukvårdsarbete inom många områden i den öppna vården.
75 högskolepoäng Avancerad nivå

Vill du arbeta med människor i alla åldrar, främja hälsa, förebygga ohälsa samt ge vård på egen mottagning och i hemmet? Då är det här en utbildning för dig.

Utbildningens innehåll

Vår utbildning erbjuder kurser som belyser folkhälsa och folkhälsoarbete, hälso- och omvårdnadsarbete för alla åldrar, evidensbaserad vård, ledarskap samt farmakologi och sjukdomslära.

Att studera vid Högskolan Dalarna innebär ett flexibelt lärande med studier förlagda såväl på högskolan som via digitala verktyg. Nätbaserade studier innebär att mycket av undervisningen sker bland annat med hjälp av lärplattform, föreläsningar på nätet och e-post. Vissa delar av utbildningen sker på Campus Falun. Utbildningen bedrivs utifrån ett problemorienterat lärande med varierande arbetsformer som föreläsningar, seminarier samt egna studier.

Samtliga kurser tillhör huvudområdet omvårdnad, förutom ”Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar” som tillhör medicinsk vetenskap. Alla kurser ges på avancerad nivå.

Termin 1:
Folkhälsa och folkhälsoarbete, 7,5 hp

Evidensbaserad vård och ledarskap, 7,5 hp

Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar, 15 hp

Termin 2:
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 15 hp

Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre, 15 hp

Termin 3:
Examensarbete i omvårdnad, 15 hp

Studenter berättar

"Mötet med alla patienter är det mest givande med mitt arbete."

Linnea upptäckte under tiden som sjuksköterska att hon ville utvecklas vidare inom yrket. Att få möjligheten att arbeta med barn lockade henne till Högskolan Dalarnas utbildning.

Läs hela intervjun med Linnea

Träffa våra studenter

 

Kontakt med arbetslivet

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker i huvudsak i Dalarnas län, men möjlighet finns till VFU på hemorten om VFU-placering kan tillhandahållas och tillfredställande handledarkompetens kan tillgodoses.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU genomförs under termin 2 av utbildningen och omfattar sammanlagt 12 veckor ( v. 7-12 samt v. 17-22). VFU sker i huvudsak i Dalarnas län där hela Dalarna är vårt utbildningsområde. Möjlighet till VFU i annat län finns om VFU kan tillhandahållas samt att en handledare med rätt kompetens tillgodoses. Kan inte VFU-plats i annat län tillhandahållas erbjuds studenten en VFU-plats inom Dalarnas län. 

Alla VFU-platser i högskolans avtalsområde tas fram av regionen och kommunernas samordnare tillsammans med högskolans samordnare. Det är därmed inte möjligt att ordna egna VFU-platser inom eller utom avtalsområdet Dalarna.

Undantag från ovanstående är VFU plats inom elevhälsa/skolhälsovård där studenten själv gör förfrågan hos elevhälsoverksamhet (en hospiteringsvecka under perioden v. 7-12). Studenten väljer själv huruvida hen vill söka placering inom grundskola eller gymnasium.

Observera att du inte ska ha personlig anknytning till verksamheterna där du gör VFU, exempelvis att ha barn listade där eller arbeta där själv. 

Information om Covid-19-vaccination inför VFU i vårdutbildningar

Region Dalarnas krav på uppvisande av vaccinationsbevis vid nyanställning, erbjudande om uppdrag eller praktik har upphävts. Vi vill göra dig uppmärksam att ett flertal kommuner och vissa privata aktörer fortfarande ställer krav att vårdpersonal med patientkontakt ska vara vaccinerad mot COVID-19. Detta krav gäller även studenter i VFU. Är du inte vaccinerad (oavsett personlig eller medicinsk anledning) med det antal doser som kommunen eller den privata aktören kräver, finns för tillfället ingen VFU-plats att erbjuda i just den kommunen eller hos den privata aktören så länge vaccinationskrav kvarstår hos huvudmännen. 

Utdrag ur belastningsregistret

Inom Region Dalarna och ett flertal kommuner ställs nu krav på att vårdpersonal som har patientkontakt ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Samma krav gäller för studenter som genomför VFU. Det kan innebära att du som inte kan uppvisa ett utdrag från belastningsregistret inte heller ges tillåtelse av dessa aktörer att genomföra din VFU. Högskolan Dalarna kan därmed inte garantera att du kan genomföra din VFU i enlighet med kursplanens krav om du inte kan uppvisa registerutdraget.

Utdrag ur belastningsregistret

Studera utomlands

Generella avtal finns för studier utomlands.

Vad blir du efter utbildningen?

Som distriktssköterska kan du arbeta med barnhälsovård, skolhälsovård, hälso- och sjukvård till vuxna och äldre inom hemsjukvård och på egen mottagning samt medverka vid vård i livets slutskede. Distriktssköterskan utför undersökningar och behandlingar utifrån självständiga bedömningar och innehar även förskrivningsrätt för vissa läkemedel och hjälpmedel. En viktig del av arbetet är att förebygga ohälsa och arbeta hälsofrämjande med rådgivande och stödjande samtal kring levnadsvanor såsom rökning, alkohol, fysisk aktivitet och kost.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för distriktssköterskor bedöms vara god då bland annat stora pensionsavgångar är förestående. Med det breda verksamhetsfält som den svenska distriktssköterskan har finns även goda möjligheter att arbeta internationellt.

Examen

Efter avslutad utbildning kommer du kunna ta ut en Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska samt en filosofie magisterexamen med huvudområde omvårdnad.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom hälsa och välfärd

 

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3GNC
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnad/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring
Urval
Akademiska poäng (30-285 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

4 fysiska
15 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet