Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska75 högskolepoäng

Programkod
VDSSA
Programansvarig
Sefija Melkic Larsson
Fastställd
Fastställd av Områdesnämnden Vård och omsorg 2018-12-04.
Gäller fr.o.m. VT 2019.
Reviderad
Reviderad 2022-06-22.
Revideringen är giltig fr.o.m. HT 2022.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Specialistsjuksköterskeexamen

För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten:

Kunskap och förståelse
-visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt ha kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen och
-visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
-visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
-visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
-visa fördjupad förmåga att initiera genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete
-visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer
-visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede och
-visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-visa självkännedom och empatisk förmåga
-visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
-visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående och
-visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska skall studenten också
 - visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos patienter och förebygga uppkomst av sjukdom och sjukdomskomplikationer
- visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter och
- visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Magisterexamen

För magisterexamen skall studenten:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter avslutad utbildning skall studenten:
- visa förmåga att värdera och tillämpa kunskaper i personcentrerad omvårdnad gällande individer i alla åldrar med beaktande av deras livsvärld, kunskaper och egna resurser
- visa fördjupade kunskaper i evidensbaserad vård samt ledarskap med fokus på förbättringsarbete utifrån distriktssköterskans profession och i tvärprofessionell samverkan
- visa förmåga att värdera och tillämpa kunskaper om hållbar utveckling i relation till folkhälsa och en hälsofrämjande hälso- och sjukvård
- visa förmåga att värdera och tillämpa ett etiskt förhållningssätt i mötet med individer i alla åldrar i relation till värdighet, integritet, självbestämmande och välbefinnande
- visa sådan kunskap inom farmakologi och sjukdomslära som krävs för att förskriva vissa läkemedel och kostnadsfria förbrukningsartiklar i enlighet med Socialstyrelsens direktiv i SOSFS 2001:16 och 2001:5
 -visa fördjupad kunskap i evidensbaserad hälsokommunikation så att samtalet utvecklar den enskilde individens kunskap om hälsa, om egenvård och som motiverar till levnadsvaneförändringar med syftet att främja hälsa och förebygga ohälsa.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet leder till två examina: Specialistsjuksköterskeexamen och Magisterexamen i huvudområdet Omvårdnad. Programmet är utformat för att ge kompetens att som distriktssköterska kunna utföra ett kvalificerat och självständigt arbete i kommuner, landsting och privata verksamheter. Studenten blir väl förberedd för att leda, utveckla och organisera arbete inom de verksamheter som utbildningen avser. Arbetsområdena kan vara skolhälsovård, barnhälsovård, hemsjukvård och mottagningsverksamhet.
Distriktssköterskans kompetens omfattar att ha fördjupade kunskaper inom omvårdnad för att förstå individers/familjers resurser i ett hälsofrämjande perspektiv, samt att förstå den sociala kontextens betydelse och hur psykosociala förhållanden påverkar hälsan.

Centralt i distriktssköterskans yrkesutövande är att arbeta hälsofrämjande med individer i alla åldrar. Utbildningens profilområde är hälsokommunikation vilket innebär att utgå från patientens behov och kunskap samt att göra individen delaktig i vård och behandling. Viktigt är att medvetandegöra individens riskbeteenden, dess konsekvenser och vilka hälsovinster en levnadsvaneförändring skulle innebära.

I termin 1 ges den grundläggande teoretiska grunden för hälsofrämjande omvårdnad. Studenten får från början utveckla de färdigheter som behövs för att tillgodogöra sig forskningsresultat och tillämpa dessa kunskaper i omvårdnadsarbetet samt delta i forskning och förbättringsarbete.

Under termin 2 integreras teoretiska och kliniska studier på ett sätt som ställer krav på eget ansvar och som lägger grunden till reflekterande förmåga och aktivt kunskapssökande. I den verksamhetsförlagda utbildningen (9 högskolepoäng inom kursen Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom och 9 högskolepoäng inom kursen Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre) ska studenten tillämpa sina fördjupade teoretiska kunskaper i omvårdnadsarbetet. Det innefattar även att bedöma komplexa behov av omvårdnad och självständigt utföra kliniska undersökningar samt medverka vid vård i livets slutskede. Studenten stärks i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet.

Termin 3 omfattas av ett examensarbete inom huvudområdet omvårdnad där studenten får tillämpa forskningsmetoder och fördjupa sina kunskaper i ett självständigt vetenskapligt arbete. 

3. Programmets kurser

Samtliga kurser tillhör huvudområdet omvårdnad, förutom ”Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar” som tillhör medicinsk vetenskap. Alla kurser ges på avancerad nivå.

Termin 1
Evidensbaserad vård och ledarskap, 7,5 högskolepoäng

Folkhälsa och folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng

Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar, 15 högskolepoäng

Termin 2
Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 15 högskolepoäng

Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre, 15 högskolepoäng

Termin 3
Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng eller Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska, 15 högskolepoäng (från HT22)      

4. Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen - inriktning mot distriktssköterska (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Primary Health Care) samt Filosofie magisterexamen, huvudområde: Omvårdnad (Degree of Master of Science, 60 credits, Main Field of Study: Nursing Science).

5. Behörighetskrav

  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnad/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring

6. Summary in English

After completing the program the student must:
- demonstrate the ability to evaluate and apply knowledge of person-centered care regarding individuals of all ages with concerning their life-world, knowledge and their own resources
- demonstrate in-depth knowledge of evidence-based care and management with focus on improvement based district nursing profession and in interdisciplinary collaboration
- demonstrate the ability to evaluate and apply knowledge of sustainable development in relation to public health and health care
- demonstrate the ability to evaluate and apply an ethical approach in meeting with individuals of all ages in relation to dignity, privacy, self-determination and well-being
- demonstrate the knowledge in pharmacology and pathology that is necessary for prescribing certain medications and complimentary consumables in accordance with the Swedish National Board of Health and Welfare; SOSFS 2001:16 and 2001:5
- demonstrate in-depth knowledge of evidence-based health communication so that the conversation develops the individual‘s health knowledge, self-care and motivates to change of living habits with the aim of promoting health and preventing ill health.

7. Övrigt

Utbildningsprogrammet bedrivs i en nätbaserad lärmiljö där olika inlärningsverktyg skapar gynnsamma förutsättningar för möte mellan studenter och lärare. Studierna bedrivs genom nätbaserade träffar, campusträffar och verksamhetsförlagd utbildning.

Möjlighet finns att efter godkännande av programledning genomföra delar av studierna vid ett lärosäte utomlands.