Utbildningsprogram VVAÄA

Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre

Utbildningen till specialistsjuksköterska förbereder dig på arbete inom vården med fokus på vård av äldre och äldreomsorg.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera vård av äldre, men av någon anledning inte kan studera på plats? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.

Utbildningen utmärks av de praktiska kunskaperna som hela tiden förenas med de teoretiska, så kallad ämnesintegrering.

Utbildningens innehåll

Utbildningsprogrammet är utformad för att ge kompetens inom vård av äldre med fokus på äldre personer och äldre personer med komplexa vårdbehov i olika vårdkontext. Programmet betonar åldrandet ur ett hälsofrämjande omvårdnadsperspektiv som syftar till att tillvarata och möta den äldre personens- och anhörigas livsvärld, kunskaper och egna resurser. Vidare har utbildningen en tydlig förankring i personcentrerad vård, förbättringsarbete, ledarskap och evidens, allt förankrat i den senaste forskningen. Genom att hela tiden sätta den äldre i fokus så har utbildningen ett tydligt personcentrerat perspektiv, vilket innebär att du som student lär dig om personcentrerade omvårdnadsåtgärder i komplexa situationer genom hela utbildnngen.

Specialistsjuksköterskeprogrammet i vård av äldre är nätbaserad för att möjliggöra vidareutbildning inom äldreområdet var man än befinner sig. Utbildningen går på halvfart under två år. Högskolan Dalarna har en god tekniskt supportavdelning vilket möjliggör en variation av möjligheter för en god lärmiljö.

Programmets kurser

Programmet ges med 50 % studietakt och omfattar 60 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnad och är på avancerad nivå 1.

Termin 1:

  • Äldre personers levnadsvillkor, avancerad nivå 7,5 hp (AVÅ28P)
  • Multisjuklighet, diagnostik och behandling för äldre ur ett omvårdnadsperspektiv, avancerad nivå 7,5 hp (AVÅ28L)

Termin 2:

  • Personcentrerad vård vid multisjuklighet, psykisk ohälsa och demenssjukdom, avancerad nivå 7,5 hp (AVÅ28K)
  • Nutrition och ätande, avancerad nivå 7,5 hp (AVÅ28G)

Termin 3:

  • Att vårda äldre personer, avancerad nivå VFU 7,5 hp (AVÅ28J)
  • Evidensbaserad vård och ledarskap, avancerad nivå 7,5 hp (AVÅ22S)

Termin 4:

  • Examensarbete i omvårdnad - vård av äldre, avancerad nivå 15 hp (AVÅ27H)

Studenter berättar

image9pkd9.png

"Jag har alltid haft en drivkraft att vilja förbättra och kunna påverka den vård vi ger."

Jenny läser läste till specialistsjuksköterska för att få möjligheten att kunna påverka äldreomsorgen. Kombinationen av arbete och distansstudier var ett upplägg som passade henne perfekt.

Läs hela intervjun med Jenny

Träffa våra studenter

Kontakt med arbetslivet

Samverkan sker med Region Dalarna, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och de verksamhetschefer som deltar i en äldrevårdsgrupp för utveckling av utbildningen. Samverkan med kommuner och landsting är av stor betydelse för att utveckla utbildningsprogram, kurser och studenters examensarbeten.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU genomförs under termin 3 av utbildningen och omfattar 150 timmar.  VFU görs inom verksamheter där äldre personer vårdas.

COVID-19
Vi vill göra dig uppmärksam på att Region Dalarna och ett flertal kommuner ställer krav att vårdpersonal med patientkontakt ska vara vaccinerad mot COVID-19. Detta krav gäller även studenter som genomför VFU.

Studera utomlands

Vårdförlagd utbildning (praktik) kan förläggas till annat land. Mer information om detta finner du i vårt programrum i vår Lärplattform Learn.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med en inriktning Vård av äldre.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns en mycket bred arbetsmarknad inom vård av äldre. Befolkningen blir äldre och antalet personer med komplexa vårdbehov ökar. Detta innebär att du som sjuksköterska kommer möta dessa människor i de allra flesta av verksamheter – prehospital vård, akut sjukvård, primärvård och kommunal vård. Äldre, multisjuka personer bor allt längre kvar i sina ordinära boenden, vilket gör att du som sjuksköterska inom den kommunala sektorn möter dem både hemma och i särskilda boenden.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en specialistsjuksköterskeexamen i vård av äldre samt en filosofie magisterexamen med huvudområde omvårdnad inriktning vård av äldre.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom hälsa och välfärd

 

Senast granskad:
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3FU7
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete
Urval
Akademiska poäng (30-285 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
8 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3GNB
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete
Urval
Akademiska poäng (30-285 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
8 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Anna Swall