Jenny läser specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre

– Jag har alltid haft en drivkraft att vilja förbättra och kunna påverka den vård vi ger, säger Jenny.

Porträttbild

Hej Jenny, var befinner du dig i dina studier idag?

Hej! Jag studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet inom Vård av äldre på distans här på Högskolan Dalarna. Just nu läser jag sista terminen och håller på med magisteruppsatsen.

Tycker du att du är i fas med studierna?

Ja, det tycker jag. Jag har haft ”lagom” med tid för att genomföra de skriftliga och muntliga uppgifterna vi har haft under utbildningen. Det beror på utbildningens smarta upplägg; den är på distans, lärarna är mycket flexibla, alla digitala verktyg och att kunna ta del av inspelade föreläsningar vid den tid som det passar för en själv.

Varför valde du att studera detta program?

Jag har alltid haft en drivkraft att vilja förbättra och kunna påverka den vård vi ger. Upplever att vården inom äldreomsorgen är väldigt rutinstyrd och att bli Specialistsjuksköterska inom Vård av äldre ger mig ”mandat” att kunna ändra detta förhållningssätt. Vården ska baseras på evidens vilket jag har fått fördjupad kunskap inom. Samhället har (främst p.g.a. Corona-pandemin) förstått att de äldre personerna i vårt samhälle behöver ett bättre stöd från samhällets vårdorganisationer och att kunskapen inom äldreomsorgen hos olika professioner behöver höjas. Detta var en av anledningarna till varför jag valde att studera specialiseringen.

Vad har du för erfarenheter inom vård av vård av äldre innan du började denna utbildning?

Jag har arbetat som sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende och innan dess i många år som omsorgspersonal på flera olika vård- och omsorgsboenden. Under mina yrkesår har jag fastnat starkt för att hjälpa och stötta personer med demenssjukdom. Jag ville att deras vardag skulle bli mer utifrån hur de själva ville ha den och detta var inte alltid så lätt att veta då många personer med demenssjukdom har svårt att förmedla muntligt sina önskemål.  Jag intresserade mig också mycket för det förebyggande arbete som krävs inom demensvården, att lära känna de boende och ligga steget före med förebyggande åtgärder för att de ska få en så bra tillvaro som möjligt.

Hur upplever du att det är att studera på distans?

Hade inte utbildningen varit på distans så hade jag inte kunnat genomföra utbildningen. För mig har det passat utmärkt att studera på distans. Tycker om att studera hemifrån och att kunna planera hur jag vill lägga upp mina studiedagar.

Vad är det bästa med utbildningen?

Det bästa med utbildningen har varit de professionella lärarna och alla intressanta diskussioner vi haft emellan oss programdeltagare. Att kunna få ta del av andras kunskap och erfarenheter från olika delar av Sverige har varit mycket berikande. Ett exempel på detta är hur man använder samma digitala verktyg men på olika sätt på andra ställen, eller vilka kvalitetsregister som används i andra delar av Sverige och varför. Kunskap om detta gör att jag har argument för varför vi ska implementera nya digitala verktyg på min arbetsplats.

Kan du använda de kunskaper du fått i ditt nya arbete som specialistsjuksköterska i vård av äldre?

Absolut! När jag blir färdig blir jag ensam med denna specialisering inom hemsjukvården i min kommun. Jag hoppas kunna påverka att vi ska arbeta ännu mer förebyggande inom hemsjukvården där vi behöver ”fånga” upp äldre personer som är i riskzon att utveckla allvarliga hälsotillstånd. Ett sådant arbete ger både hälsovinster och är kostnadseffektivt. Jag vill arbeta för att vi ska använda fler olika riskbedömningsinstrument på äldre personer, t.ex. för att undvika att de utvecklar skörhet och undernäring. Genom riskbedömningarna kan vi sätta in förebyggande åtgärder tidigt och då stoppa eller åtminstone bromsa utvecklingen av ohälsa.

Vi kan också arbeta med att upptäcka tidiga tecken på ohälsa i munnen som är ett område som ofta förbises men som är oerhört viktigt. Jag tycker även att det är viktigt att se över läkemedelsbehandlingen hos äldre personer samt att fortsätta debatten av den palliativa vården och dess förhållningssätt, då det råder en stor kunskapsbrist gällande vad palliativ vård innebär. Ett annat område som behöver fokus är att vården behöver komma ifrån det rutinstyrda och bli mer personcentrerad. Som ni ser så finns det många områden som jag brinner för och det finns mycket som jag kan göra i mitt framtida arbete som specialistsjuksköterska.

Hur ser en vanlig vecka med studier ut?

Arbetar två ibland tre dagar inom hemsjukvård och de andra dagarna har jag studiedagar och då sitter jag hemma vid mitt kontor (dator, böcker, studiehandledning, schema, vetenskapliga artiklar, pennor och block). Under mina studiedagar loggar jag in på Högskolan Dalarna och uppdaterar mig på learn, ser på föreläsningar, kontaktar vid behov lärare och kurskamrater. Genomför olika skriftliga och muntliga uppgifter såsom litteraturöversikter, powerpointpresentationer, projektplaner och kliniska observationer och skattningar samt webbaserade diskussioner och seminarier.

Hur tycker du det fungerar att kombinera studierna med att arbeta?

Det har varit mycket smidigt att studera, ha familjeliv och att arbeta samtidigt. Det har varit kul att använda det man lärt sig i utbildning direkt i sitt arbete redan under utbildningstiden.

Vad betyder VFU för programmet?

Det ger en möjlighet till att bredda sin kunskap ytterligare. Jag fick förmånen att ha en Specialistsjuksköterska inom vård av äldre som handledare vilket skapade många fördjupade diskussioner och reflektioner kring bl.a. hur mycket vi har att göra inom äldreområdet för att höja omvårdnadskvaliten.

Har du några tips till blivande studenter som är intresserade att söka?

Gör det bara! Om du brinner för att vårda äldre personer så kommer du inte ångra dig. Du lär dig bredda och se på arbetet inom äldreomsorgen på ett nytt och fördjupat plan. Du kommer lära dig uppmärksamma rejäla brister och känna att du har kunskap till att förbättra dessa. Hör med din arbetsgivare om ni båda kan ha någon nytta av att du går utbildningen och om de kan bidra på något sätt. 

Senast granskad:
Senast granskad: