Verksamhetsförlagd utbildning i kompletterande pedagogisk utbildning

Studenter som läser kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, har verksamhetsförlagd utbildning, VFU, under samtliga tre terminer. VFU:n är integrerad med övriga studier under terminen.

VFU-periodernas fördelning

Inom KPU är den verksamhetsförlagda utbildningen uppdelad på samtliga tre terminer.

Helfartsstudier (100 %)

Termin 1 2 3
  VFU 1 (10 hp) VFU 2 (10 hp) VFU 3 (10 hp)

Halvfartsstudier (50 %)

Termin 2 4 5
  VFU 1 (10 hp) VFU 2 (10 hp) VFU 3 (10 hp)

Kurser med VFU

Studenterna ska under VFU delta i en lärares alla arbetsuppgifter. Det innebär för- och efterarbete men också personalmöten, konferenser, friluftsdagar med mera. Det är dock viktigt att studenterna får gott om tid för planering och utvärdering av sin undervisning inom ramen för arbetsdagen. Den tiden behöver vara mer omfattande i början av studentens studier, för att vid sista VFU-perioden mer likna den färdigutbildade lärarens arbetssituation.

Vid eventuell frånvaro måste studenten ta kontakt med VFU-handledare och seminarieledare vid Högskolan Dalarna. Grundprincipen är att frånvaro från VFU måste tas igen vid senare tillfälle. Vid längre frånvaro kan det bli aktuellt att göra om hela VFU-perioden nästa gång kursen ges.

Handledning

Studentens VFU-handledare ansvarar för att handleda studenten under hela VFU-perioden. I detta ingår att studenten får auskultera, att ge studenten stöd i planeringen av undervisningen, att observera studenten i lärarrollen och att tillsammans reflektera kring gjorda erfarenheter. Konkreta situationer problematiseras och diskuteras för att successivt utveckla studentens pedagogiska/didaktiska ledarskap och ge olika perspektiv på yrkesuppdraget och skolans roll i samhället. Handledning kan ske enskilt eller i grupp, i anslutning till lektion eller på annan schemalagd tid. Erforderlig tid måste avsättas för detta. Ett riktmärke är minst en timmes handledning per vecka samt kortare lektionsfeedback/avstämning dagligen.

Samarbete

Kursansvarig på Högskolan Dalarna ansvarar för att kontakta och informera VFU-handledare om kursens upplägg, innehåll, lärandemål och bedömningskriterier. Under VFU:n har skolan och Högskolan Dalarna ett delat utbildningsansvar även om alla VFU-kurser leds av högskolans seminarieledare. Under kursens gång möts student, VFU-handledare och seminarieledare i trepartssamtal, antingen via ett fysiskt möte eller via webben. Efter kursens slut samråder seminarieledare och VFU-handledare i bedömningen av studentens måluppfyllelse under VFU. Det är viktigt att ta kontakt tidigt i de fall frågor eller tveksamheter uppstår under kursens gång.

Trepartssamtal

Under varje VFU-period genomförs ett trepartssamtal baserat på studentens skriftliga självvärdering. Denna lämnas till både VFU-handledare och seminarieledare i god tid före samtalet. I självvärderingen reflekterar studenten över sin pågående utveckling i relation till kursmålen och examensmålen. I samtalet deltar studenten, VFU-handledaren och seminarieledare. Syftet är att identifiera studentens styrkor såväl som utvecklingsbehov. Om det föreligger risk för ett underkännande i kursen dokumenteras detta och studenten informeras om vilka kursmål som han/hon riskerar att inte nå. Seminarieledaren ansvarar för denna dokumentation.

Bedömning

I kurser med VFU ges ett betyg som baseras på allt arbete inom kursen, såväl VFU som kärnkursens innehåll. Efter kursens slut samråder VFU-handledare och seminarieledare kring studentens måluppfyllelse med utgångspunkt i kursens VFU-relaterade bedömningskriterier. Högskolan Dalarnas lärare är alltid ansvariga för examinationen/betygsättningen. Som betyg används skalan Underkänd – Godkänd – Väl godkänd. Genom ett nära samarbete mellan högskolan och VFU-förskolan/skolan skapas goda förutsättningar för en rättssäker bedömning av studenternas måluppfyllelse

Underkännande

Om en student får betyget Underkänd på VFU-relaterade mål informerar seminarieledaren kursansvarig och programansvarig för att diskutera åtgärder. Studenten delges skriftligen betyg och motivering baserat på kursens mål och bedömningskriterier. Studenten informeras också om att examinationsrätten för kurser med VFU är begränsad till två tillfällen, vilket betyder att en student endast kan göra om den delen av kursen en gång.

Rutiner

Placering

Studerande inom KPU kan placeras antingen inom regionen eller, i mån av plats, på andra orter i Sverige. Alla studenter lämnar in önskemål om VFU-placering under första terminen och placeringen sker sedan i dialog med VFU-samordnarna på Högskolan Dalarna under första terminen. Det finns möjligheter för studerande att genomföra VFU i egen tjänst om särskilda villkor uppfylls.

Byte av VFU-placering

Huvudprincipen är att studenten tillhör samma skola under hela utbildningen. Studenter kan ansöka om byte i samband med flytt eller om särskilda skäl föreligger. Ansökan ska ske terminen före en kurs med VFU.

Studier utomlands

Studenter kan förlägga studier eller VFU-period utomlands och ska då kontakta programansvarig eller internationaliseringsansvarig för lärarutbildningen för att få information om detta. Första kursen med VFU görs emellertid alltid i Sverige. Mer information finns på sidan VFU/praktik utomlands inom lärarutbildningen.

Utvidgad registerkontroll

I god tid före första kontakten med VFU-skolan ska studenter lämna in utdrag ur belastningsregistret från polismyndigheten. Ansökningsblankett finns på polisens webbplats: www.polisen.se Utdraget lämnas till rektor på VFU-skolan. Om utdraget inte lämnas i tid, har skolan rätt att neka studenten till att göra besök, fältstudie eller VFU. Studenten får då göra om momentet vid senare tillfälle för att kunna slutföra kursen.

Sekretess och tystnadsplikt

Känslig information om elever skyddas av bestämmelser i sekretesslagen. Studenter som inhämtar känslig information under VFU har tystnadsplikt och får inte delge andra personer något av det som de tagit del av på skolan. I seminariediskussioner måste uppgifter om till exempel elever och lärare avidentifieras så att ingen kan röja personens identitet. Kommuner kan begära att studenter skriver på sekretessförbindelse. 

Samtliga inblandade i en students studier, såväl på Högskolan Dalarna som på VFU-skolan ska värna studentens integritet och inta ett sådant förhållningssätt att ingen information sprids som kan vara till skada för den enskilde studenten.

Försäkring

Alla lärarstudenter omfattas av personskadeförsäkring, vilken även omfattar VFU.

Ersättning för extrakostnader

Högskolan Dalarna ersätter inte utlägg för resor eller boende i samband med VFU.

Ansvarsfördelning

Studenten ansvarar för att:

 • kontinuerligt bevaka sin mail
 • lämna registerutdrag i samband med vistelse i skolan
 • informera sig om vilka etiska regler och sekretessregler som gäller på skolan
 • genomföra VFU i enlighet med kursens upplägg och krav
 • hålla god kontakt med sin VFU-skola och meddela eventuellt uppehåll eller avbrott i studierna både till skolan och till Högskolan Dalarna.

Högskolan Dalarnas VFU-samordnare ansvarar för att:

 • informera studenterna om VFU och om ansökan om VFU-placering vid programstart
 • studenter kopplas till skola tidigt i utbildningen
 • vid behov omplacera studenter
 • fortlöpande administrera VFU och vara studenterna behjälpliga vid frågor/problem
 • samarbeta internt med kursansvariga kring studenters placeringar

Kursansvarig ansvarar för att:

 • information om kursen finns tillgänglig på kurssidan i lärplattformen
 • information skickas ut till berörda VFU-handledare
 • samarbeta med VFU-samordnarna kring studenternas VFU-placeringar
 • meddela VFU-samordnarna när information finns om att studenter inte ska läsa eller gör avbrott på kursen
 • meddela programansvarig och VFU-samordnare när student underkänns på kurs 

Seminarieledare ansvarar för att:

 • hålla kontakt med VFU-handledare och studenter i sin seminariegrupp
 • trepartssamtal/utvecklingssamtal med student och VFU-handledare genomförs
 • dokumentera trepartssamtalet/utvecklingssamtalet när det finns risk för ett underkännande på kursen
 • samråda med VFU-handledaren kring bedömning av studenten
 • kontakta kursansvarig, examinator och programansvarig om en student riskerar att bli underkänd
 • ge studenten skriftlig motivering till betyget 

VFU-handledare ansvarar för att:

 • ta del av den information som ges om kursens innehåll, mål och bedömningskriterier
 • tillsammans med studenten planera för hur VFU:n ska läggas upp på skolan och vad studenten ska ansvara för
 • avsätta tid för planering och reflekterande samtal tillsammans med studenten
 • ta tidig kontakt med seminarieledare om problem uppstår
 • tillsammans med student och seminarieledare genomföra trepartssamtal/utvecklingssamtal
 • lämna skriftligt bedömningsunderlag samt delta i samtal kring bedömning med seminarieledaren efter VFU-periodens slut
Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: