VFU i Förskollärarprogrammet

Lärarprogrammen byggs upp av tre delar – ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Högskolan Dalarna integrerar VFU med de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna.

Förskollärarprogrammet byggs upp av tre delar – förskolepedagogiskt område, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Högskolan Dalarna integrerar VFU med de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna. Dessa sorterar under ämnet Pedagogiskt arbete. Syftet är att medvetandegöra studenten om hur komplext förskolläraryrket är och hur alla delarna av utbildningen behövs för att utveckla de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som krävs för ett professionellt lärarskap. Under VFU:n möts därför studenternas samtliga kurser med innehåll både från den utbildningsvetenskapliga kärnan och det förskolepedagogiska området.

VFU är en viktig del av utbildningen och därför knyter vi alla lärarstudenter till en förskola/skola redan under det första läsåret. För att studenterna ska lära känna verksamheten inom sitt partnerområde på djupet är ambitionen att de tillhör samma område under hela studietiden. VFU omfattar totalt 20 veckor (30 hp) i utbildningen, oavsett program och inriktning.

Högskolan Dalarna har ett välutvecklat samarbete med kommuner och fristående skolhuvudmän i regionen. Genom att tillhöra samma förskola/skola under lång tid kan studenten följa barns/elevers och verksamhetens utveckling över tid. Samtidigt är förhoppningen att förskolan/skolan ska kunna ha nytta av studenten i sin verksamhet, t.ex. genom pedagogiska diskussioner eller studenternas examensarbeten. I många kurser förekommer också fältstudieuppgifter.

VFU-periodens fördelning

Inom Förskollärarprogrammet är den verksamhetsförlagda utbildningen uppdelad på fyra perioder om vardera fem veckor.

Termin 1 2 3 4 5 6 7
    VFU   VFU VFU   VFU


Kurser med VFU

Studenterna ska under VFU delta i en förskollärares alla arbetsuppgifter. Det innebär för- och efterarbete men också personalmöten, kompetensutveckling, föräldramöten och andra aktiviteter i en förskollärares vardag. Det är dock viktigt att studenterna får gott om tid för planering och utvärdering av sin undervisning inom ramen för arbetsdagen. Den tiden behöver vara mer omfattande i början av studentens studier, för att vid sista VFU-perioden mer likna den färdigutbildade förskollärarens arbetssituation.

Vid eventuell frånvaro måste studenten ta kontakt med VFU-handledare och seminarieledare vid Högskolan Dalarna. Grundprincipen är att frånvaro från VFU måste tas igen vid senare tillfälle. Vid längre frånvaro kan det bli aktuellt att göra om hela VFU-perioden nästa gång kursen ges.

Handledning

Studentens VFU-handledare ansvarar för att handleda studenten under hela VFU-perioden. I detta ingår att studenten får auskultera, att ge studenten stöd i planeringen av undervisningen/verksamheten, att observera studenten i förskollärarrollen och att tillsammans reflektera kring gjorda erfarenheter. Konkreta situationer problematiseras och diskuteras för att successivt utveckla studentens pedagogiska/didaktiska ledarskap och ge olika perspektiv på yrkesuppdraget och förskolans/skolans roll i samhället. Handledning kan ske enskilt eller i grupp. Erforderlig tid måste avsättas för detta. Ett riktmärke är minst en timmes handledning per vecka samt kortare avstämning dagligen.

Samarbete

Kursansvarig på Högskolan Dalarna ansvarar för att kontakta och informera VFU-handledare om kursens upplägg, innehåll, lärandemål och bedömningskriterier. Under VFU:n har partnerområdet och Högskolan Dalarna ett delat utbildningsansvar även om alla VFU-kurser leds av högskolans seminarieledare. Under kursens gång möts student, VFU-handledare och seminarieledare i samtal, antingen via ett fysiskt möte eller via webben. Efter kursens slut samråder seminarieledare och VFU-handledare i bedömningen av studentens måluppfyllelse under VFU. Det är viktigt att kontakt tas tidigt i de fall frågor eller tveksamheter uppstår under kursens gång.

Samtal under VFU:n

Under varje VFU-period genomförs ett trepartssamtal baserat på studentens skriftliga självvärdering. Denna lämnas till både VFU-handledare och seminarieledare i god tid före samtalet. I självvärderingen reflekterar studenten över sin pågående utveckling i relation till kursmålen och examensmålen. I samtalet deltar studenten, VFU-handledaren och seminarieledare. Syftet är att identifiera studentens styrkor såväl som utvecklingsbehov. Om det föreligger risk för ett underkännande i kursen dokumenteras detta och studenten informeras om vilka kursmål som han/hon riskerar att inte nå. Seminarieledaren ansvarar för denna dokumentation.

Bedömning

I kurser med VFU ges ett betyg som baseras på allt arbete inom kursen, såväl VFU som kärnkursens innehåll. Efter kursens slut samråder VFU-handledare och seminarieledare kring studentens måluppfyllelse med utgångspunkt i kursens VFU-relaterade bedömningskriterier. Högskolan Dalarnas lärare är alltid ansvariga för examinationen/betygsättningen. Som betyg används skalan Underkänd – Godkänd – Väl godkänd. Genom ett nära samarbete mellan högskolan och VFU-förskolan/skolan skapas goda förutsättningar för en rättssäker bedömning av studenternas måluppfyllelse

Underkännande

Om en student får betyget Underkänd på VFU-relaterade mål informerar seminarieledaren kursansvarig och programansvarig för att diskutera åtgärder. Studenten delges skriftligen betyg och motivering baserat på kursens mål och bedömningskriterier. Studenten informeras också om att examinationsrätten för kurser med VFU är begränsad till två tillfällen, vilket betyder att en student endast kan göra om den delen av kursen en gång.

Rutiner

Placering

Alla studenter på Förskollärarprogrammet VFU-placeras på utvalda förskolor/skolor inom regionen, s.k. övningsförskolor/skolor, som i dalaregionen kallas partnerförskolor/skolor. I samband med starten på programmet lämnar studenterna in en blankett med önskemål om placering. Det finns dock ingen garanti för placering på förstahandsvalet. Alla förskollärarstudenter ska genomföra minst en VFU-vecka men max en period i förskoleklass. Det är partnerområdet som ansvarar för att organisera detta.

Byte av VFU-placering

Huvudprincipen är att studenten tillhör samma partnerområde under hela utbildningen. Om studenten tar studieuppehåll på Förskollärarprogrammet omplaceras i regel studenten. Studenter antagna före höstterminen 2014 kan ansöka om byte i samband med flytt eller om särskilda skäl föreligger. Ansökan ska ske terminen före en kurs med VFU.

Studier utomlands

Studenter kan förlägga studier eller VFU-period utomlands och ska då kontakta programansvarig eller internationaliseringsansvarig för lärarutbildningen för att få information om detta. Första kursen med VFU görs emellertid alltid i Sverige. Mer information finns på sidan VFU/praktik utomlands inom lärarutbildningen.

Utvidgad registerkontroll

I god tid före första kontakten med VFU-förskolan/skolan ska studenter lämna in utdrag ur belastningsregistret från polismyndigheten. Ansökningsblankett finns på polisens webbplats: www.polisen.se Utdraget lämnas till rektor på VFU-förskolan/skolan. Om utdraget inte lämnas i tid, har förskolan/skolan rätt att neka studenten till att göra besök, fältstudie eller VFU. Studenten få då göra om momentet vid senare tillfälle för att kunna slutföra kursen.

Sekretess

Känslig information om barn och elever skyddas av bestämmelser i sekretesslagen. Studenter som inhämtar känslig information under VFU har tystnadsplikt och får inte delge andra personer något av det som de tagit del av på skolan/förskolan. I seminariediskussioner måste uppgifter om till exempel barn, elever och personal avidentifieras så att ingen kan röja personens identitet. Kommuner kan begära att studenter skriver på sekretessförbindelse. 

Samtliga inblandade i en students studier, såväl på Högskolan Dalarna som på VFU-förskolan/skolan ska värna studentens integritet och inta ett sådant förhållningssätt att ingen information sprids som kan vara till skada för den enskilde studenten.

Försäkring

Alla lärarstudenter omfattas av personskadeförsäkring, vilken även omfattar VFU. 

Ersättning för extrakostnader

Högskolan Dalarna ersätter inte utlägg för resor eller boende i samband med VFU. Information skickas ut till berörda VFU-handledare.

Ansvarsfördelning

Studenten ansvarar för att:

 • kontinuerligt bevaka sin mail
 • lämna registerutdrag i samband med vistelse i förskolan/skolan
 • informera sig om vilka etiska regler och sekretessregler som gäller på förskolan/skolan
 • genomföra VFU i enlighet med kursens upplägg och krav
 • hålla god kontakt med sin VFU-förskola/skola och meddela eventuellt uppehåll eller avbrott i studierna både till förskolan/skolan och Högskolan Dalarna.

Högskolan Dalarnas VFU-samordnare ansvarar för att:

 • informera studenterna om VFU och om ansökan om VFU-placering vid programstart
 • studenter kopplas till förskola/skola tidigt i utbildningen
 • vid behov omplacera studenter
 • fortlöpande administrera VFU och vara studenterna behjälpliga vid frågor/problem
 • samarbeta internt med kursansvariga kring studenters placeringar

Kursansvarig ansvarar för att:

 • information om kursen finns tillgänglig på kurssidan i lärplattformen
 • information skickas ut till berörda VFU-handledar
 • samarbeta med VFU-samordnarna kring studenternas VFU-placeringar
 • meddela VFU-samordnarna när information finns om att studenter inte ska läsa eller gör avbrott på kursen
 • meddela programansvarig och VFU-samordnare när student underkänns på kurs 

Seminarieledare ansvarar för att:

 • hålla kontakt med VFU-handledare och studenter i sin seminariegrupp
 • samtal med student och VFU-handledare genomförs
 • dokumentera samtalet när det finns risk för ett underkännande på kursen
 • samråda med VFU-handledaren kring bedömning av studenten
 • kontakta kursansvarig, examinator och programansvarig om en student riskerar att bli underkänd

VFU-handledare ansvarar för att:

 • ta del av den information som ges om kursens innehåll, mål och bedömningskriterier
 • tillsammans med studenten planera för hur VFU:n ska läggas upp på förskolan/skolan och vad studenten ska ansvara för
 • avsätta tid för planering och reflekterande samtal tillsammans med studenten
 • ta tidig kontakt med seminarieledare om problem uppstår
 • tillsammans med student och seminarieledare genomföra samtal
Senast granskad:
Kontaktperson/VFU-samordnare
Sofia Walter
Samordnare, med VFU-ansvar
Senast granskad: