Forskargrupp: Studier om näringslivets och ekonomins dynamik

Vår forskargrupp hämtar inspiration från Dalarnas rika näringsliv med såväl internationellt verksam industri som småskaligt företagande. Vi bidrar med kunskap om betydelsen av entreprenörskap, ett gott ledarskap och institutionella förhållanden för en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt.

Om forskargruppen

Forskarna har sin hemvist i företagsekonomi, nationalekonomi och juridik men samarbetar även med kollegor från andra ämnen. Forskargruppen arbetar inom fem fokusområden:

Tillväxt och utveckling 

Strategier och beslutsfattande för små entreprenöriella företag som internationaliserar sin verksamhet är av stort intresse. Företagsutvecklingen och förändring rör även stora företag till följd av den teknologiska utvecklingen samt förändrade institutionella förhållanden, exempelvis lagstiftningsarbetet inom EU.

Miljö och klimat 

Forskningen inom detta område handlar om hur miljö- och klimataspekter kan inkluderas i ekonomistyrning. Det är även viktigt för att förstå hur företags och konsumenters beteende vad gäller miljö och klimat kan styras med hjälp av ekonomiska styrmedel.

Digitalisering

Samhället har genomgått en smärre revolution till följd av digitaliseringen. För företag är digitalisering en absolut nödvändighet för utveckling, effektivitet och lönsamhet, men digitaliseringen påverkar även företagens organisation och konsumenternas köpbeteenden.

Institutioner och regler

Institutioner och regler utgör samtidigt de ramar inom vilka näringslivet verkar. Forskargruppen försöker förstå institutionernas roll i tider av snabb teknologisk utveckling och en osäker omvärld.

Human resource management

I tider av en kraftigt ökad tjänstefiering och digitalisering är organisationers viktigaste resurs deras anställda. Forskargruppen analyserar därför hur organisationer utvecklar strategier för lärande och ledning av personalen, vilket också rör dess välbefinnande. 

Medlemmar

Universitetslektor företagsekonomi
Professor företagsekonomi
Universitetslektor företagsekonomi
Universitetslektor företagsekonomi
Universitetslektor företagsekonomi
Docent företagsekonomi
Gästprofessor nationalekonomi
Universitetslektor nationalekonomi
Universitetslektor rättsvetenskap
Docent nationalekonomi
Catia Cialani
Docent nationalekonomi
Universitetsadjunkt nationalekonomi

 

Senast granskad:
Ledare för forskargruppen
Universitetslektor företagsekonomi
Senast granskad: