Omvårdnad

Här hittar du material som rör omvårdnad.

Vikarieutbildning - Vårdhygien 

Två Hygiensjuksköterskor som arbetar med att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter och personal samt förebygga smittspridning har sammanställt ett material bestående av 4 inspelade filmer riktade till nyanställd personal och vikarier i Dalarnas kommuner.

Ta del av följande 4 inspelningar och få en introduktion till

 • Smitta och smittvägar
 • Basala hygienrutiner och klädregler
 • Skyddsutrustning
 • Städning, rengöring och desinfektion

Del 1 (23 min) 

Del 2 (17 min)

Del 3 (33 min)

Del 4 (17 min) 

Äldre och läkemedel

Inspelad föreläsning om "Äldre och läkemedel" baserad på ett kapitel i boken ”Akutgeriatrik, Aase Wisten red., 2020”. (22 min)

Inspelad föreläsning om läkemedelsgenomgång (29 min)

Smärta och äldre

Utbildningspaketet om äldre och smärta innehåller två inspelade föreläsningar med tillhörande diskussionsfrågor. Det finns också några övergripande diskussionsfrågor som är avsedda att diskutera gemensamt i teamet. Beräknad tidsåtgång per del ca 1–1,5 timme.

Föreläsningarna är baserade på boken ”Akutgeriatrik, Aase Wisten red., 2020”.

 • Förbered er genom att ta del av en film gemensamt eller individuellt.
 • Dela in er i grupper och diskutera tillhörande frågor.
 • Återsamlas och diskutera vad ni kommit fram till och vad ni kan ta med er från dagen i ert vardagliga arbete.

Del 1 Här finns materialet och föreläsningen

Del 2 Här finns materialet och föreläsningen

Del 3 Här finns övergripande diskussionfrågor

Material om långvarigt sängläge

Introduktion till utbildningsmaterialet


Filmer: 

 1. Fysiologiska konsekvenser av fysisk inaktivitet och långvarigt sängläge
 2. Att ge stöd för att patienten ska bibehålla bästa möjliga förmåga till egen aktivitet i vardagen
 3. Att förebygga komplikationer och stödja återhämtning vid en period av sjukdom och mindre fysisk aktivitet
 4. Att förebygga komplikationer i en situation där inte någon förbättring kan förväntas
 5. Teamarbete

Rutin för personer med sväljsvårigheter

 1. Riktlinje
 2. Bilaga 1 sittställningar
 3. Vattensväljningstest
 4. MEONF-II
 5. MEONF-II Manual för uppföljning och åtgärder

Utbildning basala hygienrutiner 

Socialstyrelsen har framställt en utbildning om basala hygienrutiner som riktar sig till personal inom särskilt boende, hemtjänst, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL. Den första modulen tar ca 30 minuter och de specifika delarna ca 10-15 minuter. 

Till Socialstyrelsens utbildning Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Du behöver bara registrera dig för att ta del av utbildningen.  

Blankett: Basala hygienrutiner och personligt hygienansvar 240419

Standardvårdplaner

Efterlevandesamtal

På Svenska Palliativregistret finns material för närståendestöd

Studentuppsatser

I listan hittar du studentuppsatser med relevans mot omvårdnad publicerade i Diva-portalen.

Attityder kring döden i samband med palliativ vård 

Omvårdnadsåtgärder som främjar sömnkvalitet hos äldre på särskilt boende

Patienter och anhörigas upplevelser i samband med beslut om ej HLR

Personers upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet 

Sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad av äldre patienter på akutmottagningar

Sjuksköterskors erfarenheter av munvård hos äldre sjuka patienter

Sjuksköterskans upplevelser av att förebygga trycksår

Trycksår Under ytan på en vårdskada

Upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

Äldre personers upplevelse av självbestämmande vid vård och omvårdnad i hemmet

Äldres psykiska upplevelser ac social isolering på särskilda boenden under pandemin

Omvårdnadens utmaningar relaterat till äldres sexuella hälsa inom vård och omsorgsboenden

 

Anhörigas upplevelser och erfarenheter i samband med vård i livets slutskede inom slutenvården 2023

Empatitrötthet: Sjuksköterskors pris av att vårda med hjärtat 2023

Livsberättelsen som ett verktyg för sjuksköterskor vid arbete med demenssjukdom 2023

Motiverande samtal som verktyg för att stärka patienters självtillit 2023

Närståendes behov av stöd vid sorg efter suicid 2023

Närståendes upplevelse av att vårda en anhörig med Alzheimers sjukdom 2023

Patienters perspektiv på följsamhet till egenadministrerad läkemedelsbehandling vid långvarig sjukdom 2023

Sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos personer med demens 2023

Sjuksköterskors erfarenheter av att bevara värdighet vid vård i livets slutskede 2023

Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress och patientsäkerhetens påverkan 2023

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede 2023

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom inom slutenvård 2023

Sjuksköterskors upplevelser av empatitrötthet 2023

Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet 2023

Äldre personers upplevelse av att vårdas inom akutsjukvård 2023

Senast granskad: