Delegering - definierade sjuksköterskeuppgifter som kan delegeras inom kommunal hälso- och sjukvård

Specialuppgifter är definierade arbetsuppgifter som kan delegeras inom kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård.

Nedanstående lista tar upp medicinska arbetsuppgifter som är kopplade till formell kompetens där begränsade delegeringsmöjligheter finns. En medicinsk arbetsuppgift får inte delegeras om det av en författning, rutin eller liknande framgår att den är förbehållen en viss yrkesgrupp.

Vad som kan delegeras avgörs i kommunal hälso- och sjukvårdsverksamhet av den medicinskt ansvariga (MAS/MAR).

Se även länk till Socialstyrelsen:  Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? (Socialstyrelsen)  

Patientansvarig sjuksköterska (PAS) och omvårdsansvarig sjuksköterska (OAS) likställs i denna information.

 

Uppgift Delegeringsmöjlighet
Iordningsställa och administrera dispenserat läkemedel och övriga läkemedel från originalförpackning. PAS/OAS har beslutanderätt på egen enhet enligt lokal rutin.
Överlämna iordningställda läkemedelsdoser. PAS/OAS har beslutanderätt på egen enhet enligt lokal rutin.
Iordningställa och ge insulin subkutant med insulinpenna till patient med stabilt blodsocker. PAS/OAS har beslutanderätt på egen enhet enligt lokal rutin.
Ge förfylld subcutan injektion. PAS/OAS har beslutanderätt på egen enhet enligt lokal rutin.
Ge inhalationer (Ailos, Pari-inhalationer med flera). PAS/OAS har beslutanderätt på egen enhet enligt lokal rutin.
Syrgasbehandling med syrgas-koncentrator. PAS/OAS har beslutanderätt på egen enhet enligt lokal rutin.
Matning av patient med Mic-Key eller PEG-sond OBS! matning i Clinifeed-sond måste utföras av sjuksköterska! PAS/OAS har beslutanderätt på egen enhet enligt lokal rutin.
Spolning av kateter. PAS/OAS har beslutanderätt på egen enhet enligt lokal rutin.
Kateterisering, KAD (kvarliggande kateter) samt RIK (ren intermittent kateterisering). Kan, efter ordination av läkare, delegeras av PAS/OAS enligt lokal rutin.
Rensugning av övre luftvägar (munhålan).

Ordineras av läkare. PAS/OAS kan delegera inom eget ansvarsområde.

Relevant utbildning ska vara genomförd före delegering.

Inför delegering kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Sugning av trakeostomi. Kanylvård och omläggning av trakeostoma.

Ordineras av läkare. PAS/OAS kan delegera inom eget ansvarsområde.

Relevant utbildning ska vara genomförd före delegering.

Inför delegering kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

 

Instruktioner – definierade arbetsuppgifter som kräver instruktion från legitimerad personal
Instruktioner kan räcka, till exempel  vid avancerad sårvård eller matning med sond.

Utökad delegering av specifika hälso- och sjukvårdsuppgifter till icke legitimerad personal
Beslutas i samråd med medicinskt ansvariga (MAS/MAR), verksamhetschef.

Senast granskad:
Senast granskad: