Didaktik i förskoleklass

Detta är en grupp vid Högskolan Dalarna som bedriver forskning inom olika ämnesområden i förskoleklass. I de länkade presentationerna finns ytterligare information om vardera forskare.

Tarja Alatalo

Tarja Alatalo är docent och lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon forskar om språk-, läs- och skrivdidaktik i förskoleklass. Tarja har studerat hur lärare i förskoleklass kan identifiera elevers läs- och skrivutveckling samt vilka möjligheter som ges till språk-, läs- och skrivutveckling i olika ämnen i förskoleklass. Vidare har hon undersökt hur överlämningar görs från förskola till förskoleklass, där hon särskilt studerat hur överlämningen gällande barnens språk-, läs- och skrivutveckling kan se ut. Slutligen har hon genomfört en studie om förskollärarutbildade och lärarutbildade lärares i förskoleklass uppfattningar om undervisning och lärande i förskoleklass. Tarja har varit ansvarig i arbetet med att utveckla Hitta språket. Kartläggning i språklig medvetenhet i förskoleklass.

Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Institutionen för lärarutbildning

Annie-Maj Johansson

Annie-Maj Johansson är lektor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap vid Högskolan Dalarna. Hennes forskningsintresse handlar om undervisning och lärande inom förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år med fokus på kommunikation och ämnesspråket i NO och teknik. Hon har studerat yngre elevers möjligheter att använda sitt språk och sina erfarenheter tillsammans med lärare vid laborativ verksamhet i NO- och teknikundervisning. Vidare forskar hon om språkutvecklande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisningen. Studien genomförs som ett aktionsforskningsprojekt tillsammans med verksamma lärare.

Univ lektor naturvetenskap
Naturvetenskap

Hanna Palmér

Hanna Palmér är gästlektor i matematikdidaktik vid högskolan Dalarna samt docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet. Hon forskar om yngre barns lärande i matematik och matematikundervisning i förskola, förskoleklass och de tidiga skolåren. Centralt i studierna i förskoleklass är problemlösning som utgångspunkt för förskoleklassens matematikundervisning. Studierna genomförs som designstudier där verksamma förskollärare medverkar tillsammans med sina elever. I dessa studier har ett 20-tal förskoleklasslärare med elever deltagit under flera års tid. Studierna finns presenterade såväl i vetenskapliga artiklar som i  kurslitteratur avsedd för lärarutbildning.

Hanna Palmér
Gästprofessor matematikdidaktik
Matematikdidaktik

Maria Walla

Maria Walla är doktorand i pedagogiskt arbete på Högskolan Dalarna. Hon har arbetat som matematiklärare för både de yngsta och äldsta eleverna i grundskolan. Maria är intresserad av forskning inom matematikdidaktik och hennes forskningsprojekt handlar om det nya kartläggningsmaterialet för förskoleklassen, Hitta matematiken.

Senast granskad:
Senast granskad: