SELMA: Self-management i strokerehabilitering

SELMA-projektets huvudsakliga syfte är att införa och utvärdera ett program som stärker förmågan till Self-Management (SELMA) hos svenska patienter med stroke och deras närstående

Logga SELMA-projektet

Bakgrund till projektet 

Livet efter en stroke innebär stora utmaningar för den som drabbas och dess närstående, och den nya tillvaron kan vara kantad av tvivel och svårigheter. Idag sker allt mer vård och rehabilitering efter stroke i hemmet, vilket ställer höga krav på patienten, anhöriga och vårdpersonal. Över hälften av alla patienter rapporterar om känslomässiga och psykosociala behov som inte är tillgodosedda. Detta tyder på ett stort behov av stöttning.

I Storbritannien finns sedan många år Bridges self-management, ett program som utbildar vårdpersonal i förhållningssätt och verktyg som hjälper patienter genom sin rehabilitering genom att stärka deras förmåga till self-management. Detta sker med den unika individen och det som är viktigt för personen i fokus. Programmet är väl beprövat och har visat sig ha goda effekter hos patienter med stroke och andra sjukdomar.

En stor del av SELMA-projektet är att införa och vidareutveckla ett liknande program som kan användas av svensk vårdpersonal hos personer med stroke.

Vad är Self-management?

Self-management är en persons förmåga att hantera utmaningar och hinder i tillvaron, till exempel när man drabbats av en sjukdom. Det kan vara symtom av sjukdomen, konsekvenser av behandlingen eller psykosociala förändringar som ställer nya krav. Self-management innebär bland annat en förmåga att kunna lösa problem, fatta beslut och göra aktiva handlingar för att nå sina mål.

Hur kommer projektet att gå till?

Projektet kommer att genomföras i flera olika delstudier. Först görs ett par inledande studier för att samla kunskap inför införandet av utbildningsprogrammet. Personal på två svenska vårdavdelningar kommer sedan att utbildas samtidigt som vi studerar vad som händer under själva införandeprocessen. Avslutningsvis kommer vi att undersöka om utbildningsprogrammet har påverkan på patienters upplevelser av förmågan att klara aktiviteter som är viktiga i deras vardag, och på vilket sätt personalen införlivat kunskaperna i sitt dagliga arbete.

SELMA-projektet använder sig av fallstudieteknik där de två avdelningarnas införandeprocesser kommer att jämföras. Metoder som kommer att användas är observationer, enkäter och intervjuer av såväl patienter som vårdpersonal.

På gång

SELMA-projektet har just nu flera aktiviteter och studier på gång. Vi har genomfört intervjuer med personer som haft stroke och frågat dem om deras tilltro till sin förmåga att lösa vardagliga uppgifter och vad egenvård innebär för dem. Vi gör också intervjuer med anhöriga om deras upplevda delaktighet i vården.

Vi har genomfört en serie av onlinebaserade workshops med personalen på en strokeenhet i Skåne. Dessa workshops fokuserar intensivt på att ge personalen handlingsalternativ för att kunna stödja personen med stroke till egenvård. Materialet och upplägget utgår från The Bridges Self-management. Innan vi satte i gång med utbildningen samlade vi in information om hur personalen stöttade patienterna i egenvård. Det gjorde vi med hjälp av observationer och intervjuer. Vi intervjuade även patienter om deras upplevelse av stöd i egenvård och delaktighet i vård och rehabilitering. Personalen har under våren 2022 att deltagit i uppföljande workshops för att vidmakthålla det som de har tagit till sig av utbildningen. Vi kommer att upprepa mätningarna för att kunna jämföra personalens upplevelser innan och efter insatsen.

En grupp människor i sjukhusmiljö.
The stroke rehabilitation team at Helsingborg hospital went through the Bridges Self-management education in 2021-2022. ”It is the patient’s rehabilitation process and our job is to support it. Go Bridges!” they summarized after been using Bridge’s principles in their work. Amanda Wiklund

 

Till hösten startar vi utbildningsprogrammet på ytterligare en vårdenhet i Skåne. 

En referensgrupp bestående av patienter, representanter från strokeförbundet och vårdpersonal har bildats för att ge input till projektet. Fler möten planeras till hösten. 

Vi har också påbörjat en litteraturstudie om faktorer som behövs för att lyckas med interventioner i egenvård. Dessutom har vi som mål att snart publicera en svensk översättning av ett utvärderingsinstrument om förmåga till själv hantering efter en stroke. Original instrumentet heter Stroke Self Efficacy Scale (SSEQ).

Kommande studier

Utbildningsprogrammet The Bridges self-management kommer att genomföras på fler vårdenheter i Sverige under 2022 och de mätningar som görs kommer ge oss ett underlag för att utvärdera effekterna. Erfarenheter och kunskaper som växer fram hos personalen under införandet av programmet kommer att tas till vara och ligga till grund för en fortsatt utveckling. Införandeprocessen kommer på så sätt att kunna utvärderas och jämföras samtidigt som lärdomar längs vägen tas till vara.

Forskargrupp

SELMA-projektet drivs av en forskargrupp med experter inom bland annat personcentrerad vård och implementering med professor Marie Elf vid Högskolan Dalarna i spetsen. Våra forskare från Storbritannien är professor Fiona Jones, St. Georges University of London och grundare av Bridges, och professor Tracey Finch, Northumbria University. Från Högskolan Dalarna deltar professor Lars Wallin, postdoktor Maya Kylén och doktorand Erika Klockar. Vidare ingår Catharina Gustavsson, docent och adjungerad lektor vid Högskolan Dalarna och Region Dalarna samt senior professor Lena von Koch, Karolinska institutet och Charlotte Ytterberg, docent vid Karolinska Institutet, i forskargruppen.

Finansiärer och samarbetspartners

SELMA är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna, Region Dalarna, Northumbria University, St Georges University of London och Karolinska institutet. Huvudfinansiär är Forte. 

Logga BridgesLäs mer

Du kan läsa mer om Bridges self-management på deras hemsida

Summary in English 

SELMA is a research project aiming to implement and evaluate a program that strengthens Swedish patients with stroke and their families’ ability to Self-Manage (SELMA). By using the five-stage approach of Bridges self-management, an acknowledged and approved program for educating staff working with patients with long-term health conditions, we want to contribute to a better stroke-care in Dalarna and in Sweden.

The project includes several studies. As a start we interviewed patients with stroke to find out more about their appreciation of self-management and self-efficacy and patient’s families were interviewed about their participation in the care. We collected data, through interviews and observations, how staff at a stroke ward unit were working before the intervention to support patients' ability to self-manage. We have also started a review study on factors that are important when making changes to enhance self-management in persons who have suffered a stroke and their families.

Just now we are in an exciting stage of the project, as staff in a Swedish stroke ward are taking part of Bridges self-management workshops. The staff are given tools to tailor self-management support, focus on the individual and his/hers needs, and to strengthen self-management skills such as goal-setting, action planning and decision making. More sites will be included in 2022 and the measures will be repeated. Our researchers with experience of person-centered care and implementation are studying the process of introducing this in the ward units. Finally, we will investigate if the intervention has influenced the patient’s ability to self-manage and the staff’s daily work.

SELMA is a multiple case study and the methods to be used are observations, interviews, and self-reporting questionnaires.

The SELMA-project is a collaboration between researchers in Sweden and Great Britain lead by Professor Marie Elf at Högskolan Dalarna, Sweden. The research group includes Professor Fiona Jones, St. Georges University of London and founder of Bridges self-management, professor Tracey Finch, Northumbria University, Great Britain. From Högskolan Dalarna are Professor Lars Wallin, postdoc Maya Kylén and doctoral student Erika Klockar. Further, Catharina Gustavsson, docent and associate Professor at Högskolan Dalarna and Region Dalarna, senior professor Lena von Koch, Karolinska institutet and Charlotte Ytterberg, docent at Karolinska Institutet, Sweden, complete the group.

The main financier of the SELMA-project is Forte.

Senast granskad:
Kontakt
Universitetsadjunkt, Projektkoordinator
Leg. Sjukgymnast, Doktorand
Senast granskad: