SELMA: Self-management i strokerehabilitering

SELMA-projektets huvudsakliga syfte är att införa och utvärdera ett program som stärker förmågan till Self-Management (SELMA) hos svenska patienter med stroke och deras närstående

Bakgrund till projektet 

Livet efter en stroke innebär stora utmaningar för den som drabbas och dess närstående, och den nya tillvaron kan vara kantad av tvivel och svårigheter. Idag sker allt mer vård och rehabilitering efter stroke i hemmet, vilket ställer höga krav på patienten, anhöriga och vårdpersonal. Över hälften av alla patienter rapporterar om känslomässiga och psykosociala behov som inte är tillgodosedda. Detta tyder på ett stort behov av stöttning.

I Storbritannien finns sedan många år Bridges self-management, ett program som utbildar vårdpersonal i förhållningssätt och verktyg som hjälper patienter genom sin rehabilitering genom att stärka deras förmåga till self-management. Detta sker med den unika individen och det som är viktigt för personen i fokus. Programmet är väl beprövat och har visat sig ha goda effekter hos patienter med stroke och andra sjukdomar.

En stor del av SELMA-projektet är att införa och vidareutveckla ett liknande program som kan användas av svensk vårdpersonal hos personer med stroke.

Vad är Self-management?

Self-management är en persons förmåga att hantera utmaningar och hinder i tillvaron, till exempel när man drabbats av en sjukdom. Det kan vara symtom av sjukdomen, konsekvenser av behandlingen eller psykosociala förändringar som ställer nya krav. Self-management innebär bland annat en förmåga att kunna lösa problem, fatta beslut och göra aktiva handlingar för att nå sina mål. På svenska används ibland begreppet 'egenvård' som översättning av self-management. 

Hur kommer projektet att gå till?

Projektet kommer att genomföras i flera olika delstudier. Först görs ett par inledande studier för att samla kunskap inför införandet av utbildningsprogrammet. Personal på två svenska vårdavdelningar kommer sedan att utbildas samtidigt som vi studerar vad som händer under själva införandeprocessen. Avslutningsvis kommer vi att undersöka om utbildningsprogrammet har påverkan på patienters upplevelser av förmågan att klara aktiviteter som är viktiga i deras vardag, och på vilket sätt personalen införlivat kunskaperna i sitt dagliga arbete.

SELMA-projektet använder sig av fallstudieteknik där de två avdelningarnas införandeprocesser kommer att jämföras. Metoder som kommer att användas är observationer, enkäter och intervjuer av såväl patienter som vårdpersonal.

Vad vi har gjort

Vi har hittills genomfört intervjuer med personer som haft stroke och frågat dem om deras tilltro till sin förmåga att lösa vardagliga uppgifter och vad egenvård innebär för dem. Vi har också intervjuat anhöriga om deras upplevda delaktighet i vården.

Under 2021-2022 genomfördes en serie onlinebaserade workshops med personalen på en strokeenhet i Helsingborg. Dessa workshops fokuserade intensivt på att ge personalen handlingsalternativ för att kunna stödja personer med stroke till egenvård. Materialet och upplägget utgår från The Bridges Self-management. Innan vi satte i gång med utbildningen samlade vi in information om hur personalen stöttade patienterna i egenvård. Det gjorde vi med hjälp av observationer och intervjuer. Patienter intervjuades om deras upplevelse av stöd i egenvård och delaktighet i vård och rehabilitering. Efter utbildningsserien och en tids användning av kunskaperna gjordes eftermätningar hos både personal och patienter. Nu ska resultaten analyseras och sammanställas. 

En grupp människor i sjukhusmiljö.
The stroke rehabilitation team at Helsingborg hospital went through the Bridges Self-management education in 2021-2022. ”It is the patient’s rehabilitation process and our job is to support it. Go Bridges!” they summarized after been using Bridge’s principles in their work. Amanda Wiklund

 

I oktober påbörjades utbildningsprogrammet Bridges self-management med personalen på rehabiliteringsavdelningen på Hässleholms sjukhus. Samma mätningar som gjordes i Helsingborg kommer att upprepas för att sedan kunna jämföras. 

På Stroketeamkongressen i Örebro i september presenterade projektets doktorand Erika Klockar sin poster om studien 'Self-management from the perspective of persons with stroke - An interview study'. 

En referensgrupp bestående av patienter, representanter från strokeförbundet och vårdpersonal har bildats för att ge input till projektet. Vi har haft ett möte under hösten 2022. 

Person som står bredvid tvskärm.
Professor Marie Elf på UK Stroke Forum. Erika Klockar

I slutet av november deltog Marie Elf och doktorand Erika Klockar i UK Stroke Forum, i Liverpool. Erika presenterade postern om sin studie 'Self-management from the perspective of persons with stroke - An interview study'.

Vi är glada över att ha en god kontakt med de lokala strokeförbunden i Dalarna, och sågs senast nu i december, då det bjöds in till jullunch.

I mars 2023 deltog delar av SELMAs forskargrupp i European Life After Stroke Forum i Barcelona. Professorerna Fiona Jones och Marie Elf deltog i ett symposium och doktorand Erika Klockar presenterade postern om hennes studie. 

Person framför skylt med Högskolan Dalarnas logga.
Erika Klockar presenterar sin poster på European Life After Stroke Forum. Marie Elf

 

I april 2023 publicerades doktorand Erika Klockars studie "Self-management from the perspective of people with stroke – An interview study" i den vetenskapliga tidskriften Patient Education and Counseling.

I mitten av april har vi också haft ett nytt möte med SELMAs referensgrupp, vilket som vanligt innebar intressanta och mycket givande samtal och diskussioner!

I juni 2023 deltog Marie Elf i Strokeförbundets Ordförandekonferens. Hon gav då en presentation: "Från Behov till Lösningar", som handlade om personcentrerat stöd efter stroke. 

Läs gärna mer om presentationen här: Internt - Strokeförbundet (strokeforbundet.se).

Hösten 2023: De båda interventionerna är nu genomförda, det vill säga att personalen på rehabiliteringsavdelningarna i Helsingborg och Hässleholm har avslutat utbildningsprogrammet Bridges self-management. Även insamlingen av data för eftermätningar är nu färdig.

I oktober 2023 hölls ett ytterligare möte med vår referensgrupp. Mycket trevligt och givande diskussioner!

På gång

Nu pågår arbetet med att analysera insamlad data.

Vi har påbörjat en litteraturstudie om de faktorer som behövs för att lyckas med interventioner för self-management. Dessutom har vi som mål att snart publicera en svensk översättning av ett utvärderingsinstrument om förmåga till självhantering efter en stroke. Originalinstrumentet heter Stroke Self Efficacy Scale (SSEQ). 

Betydelsen av social support i self-management hos personer med stroke samt hur anhöriga kan bidra till self-management kommer att undersökas i ett licenciatprojekt där Linnea McCarthy är doktorand. 

Vi är glada över att ha haft möte med vår referensgrupp, bestående av patienter, representanter från strokeförbundet och vårdpersonal. Vi hoppas på fortsatt samarbete och nära kontakt med de lokala föreningarna. 

Vi planerar att besöka de olika föreningarna och att även besöka vårdavdelningar där strokepatienter vårdas, för att diskutera vårt arbete tillsammans.

Forskargrupp

SELMA-projektet drivs av en forskargrupp med experter inom bland annat personcentrerad vård och implementering med professor Marie Elf vid Högskolan Dalarna i spetsen. Våra forskare från Storbritannien är professor Fiona Jones, St. Georges University of London och grundare av Bridges, och professor Tracey Finch, Northumbria University. Från Högskolan Dalarna deltar professor Lars Wallin, postdoktor Maya Kylén och doktoranderna Erika Klockar och Linnea McCarthy. Vidare ingår Catharina Gustavsson, docent och adjungerad lektor vid Högskolan Dalarna och Region Dalarna samt senior professor Lena von Koch, Karolinska institutet och Charlotte Ytterberg, docent vid Karolinska Institutet, i forskargruppen.

Finansiärer och samarbetspartners

SELMA är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna, Region Dalarna, Northumbria University, St Georges University of London och Karolinska institutet. Huvudfinansiär är Forte. 

Logga BridgesLäs mer

Du kan läsa mer om Bridges self-management på deras hemsida

Nyheter

Här kan du läsa om nyheter i Selma-projektet.

Oktober 2023: All data är nu insamlad och arbetet pågår med analyser. Vi har även haft ett mycket givande referensgruppsmöte denna månad.

Juni 2023: Marie Elf deltog i Strokeförbundets Ordförandekonferens och höll presentationen "Från Behov till Lösningar".

April 2023: Doktorand Erika Klockars studie "Self-management from the perspective of people with stroke – An interview study" har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Patient Education and Counseling.

Vi har också haft ett nytt givande och intressant möte med SELMAs referensgrupp, mycket trevligt!

Doktoranderna Erika och Linnea har deltagit i en anhörigträff organiserad av en lokal strokeförening.

Mars 2023: Personalen på rehabiliteringsavdelningen i Hässleholm är nu färdiga med Bridges Self-managementutbildningen. Nu har insamlingen av data för eftermätningar påbörjat. Marie Elf, Maya Kylén, Erika Klockar och Fiona Jones deltog i European Life After Stroke Forum i Barcelona.  

December 2022: Marie Elf har i december haft nöjet att få träffa medlemmar i de lokala strokeförbunden på jullunch nu i december, vilket var mycket trevligt!

November 2022: Marie Elf och Erika Klockar deltog i UK Stroke Forum i Liverpool i november, där Erika presenterade sin poster. 

Oktober 2022: Personalen på rehabiliteringsavdelningen i Hässleholms sjukhus har nu påbörjat utbildningsprogrammet Bridges Self-management. De har redan varit med på fem online-baserade workshops. Just nu är gruppen inne i en implementeringsfas, där de får möjligheter att använda vad de lärt sig i programmet i sitt dagliga arbete.

Den 20 oktober bjöd vi in representanter från de lokala strokeförbunden och från hälso- och sjukvården till referensgruppsmöte. Det blev ett intressant möte med givande diskussioner och värdefulla synpunkter.

 

 

Senast granskad:
Kontakt
Professor i Omvårdnad, Projektledare
Leg. Sjukgymnast, Doktorand
Leg. Sjukgymnast, Doktorand

SELMA.jpg

Senast granskad: