SELMA: Self-management i strokerehabilitering

SELMA-projektets huvudsakliga syfte är att införa och utvärdera ett program som stärker förmågan till Self-Management (SELMA) hos svenska patienter med stroke och deras närstående

Bakgrund till projektet 

Livet efter en stroke innebär stora utmaningar för den som drabbas och dess närstående, och den nya tillvaron kan vara kantad av tvivel och svårigheter. Idag sker allt mer vård och rehabilitering efter stroke i hemmet, vilket ställer höga krav på patienten, anhöriga och vårdpersonal. Över hälften av alla patienter rapporterar om känslomässiga och psykosociala behov som inte är tillgodosedda. Detta tyder på ett stort behov av stöttning.

I Storbritannien finns sedan många år Bridges self-management, ett program som utbildar vårdpersonal i förhållningssätt och verktyg som hjälper patienter genom sin rehabilitering genom att stärka deras förmåga till self-management. Detta sker med den unika individen och det som är viktigt för personen i fokus. Programmet är väl beprövat och har visat sig ha goda effekter hos patienter med stroke och andra sjukdomar.

En stor del av SELMA-projektet är att införa och vidareutveckla ett liknande program som kan användas av svensk vårdpersonal hos personer med stroke.

Vad är Self-management?

Self-management är en persons förmåga att hantera utmaningar och hinder i tillvaron, till exempel när man drabbats av en sjukdom. Det kan vara symtom av sjukdomen, konsekvenser av behandlingen eller psykosociala förändringar som ställer nya krav. Self-management innebär bland annat en förmåga att kunna lösa problem, fatta beslut och göra aktiva handlingar för att nå sina mål. På svenska används ibland begreppet 'egenvård' som översättning av self-management. 

Hur kommer projektet att gå till?

Projektet kommer att genomföras i flera olika delstudier. Först görs ett par inledande studier för att samla kunskap inför införandet av utbildningsprogrammet. Personal på två svenska vårdavdelningar kommer sedan att utbildas samtidigt som vi studerar vad som händer under själva införandeprocessen. Avslutningsvis kommer vi att undersöka om utbildningsprogrammet har påverkan på patienters upplevelser av förmågan att klara aktiviteter som är viktiga i deras vardag, och på vilket sätt personalen införlivat kunskaperna i sitt dagliga arbete.

SELMA-projektet använder sig av fallstudieteknik där de två avdelningarnas införandeprocesser kommer att jämföras. Metoder som kommer att användas är observationer, enkäter och intervjuer av såväl patienter som vårdpersonal.

Vad vi har gjort

Vi har hittills genomfört intervjuer med personer som haft stroke och frågat dem om deras tilltro till sin förmåga att lösa vardagliga uppgifter och vad egenvård innebär för dem. Vi har också intervjuat anhöriga om deras upplevda delaktighet i vården.

Under 2021-2022 genomfördes en serie onlinebaserade workshops med personalen på en strokeenhet i Helsingborg. Dessa workshops fokuserade intensivt på att ge personalen handlingsalternativ för att kunna stödja personer med stroke till egenvård. Materialet och upplägget utgår från The Bridges Self-management. Innan vi satte i gång med utbildningen samlade vi in information om hur personalen stöttade patienterna i egenvård. Det gjorde vi med hjälp av observationer och intervjuer. Patienter intervjuades om deras upplevelse av stöd i egenvård och delaktighet i vård och rehabilitering. Efter utbildningsserien och en tids användning av kunskaperna gjordes eftermätningar hos både personal och patienter. Nu ska resultaten analyseras och sammanställas. 

En grupp människor i sjukhusmiljö.
The stroke rehabilitation team at Helsingborg hospital went through the Bridges Self-management education in 2021-2022. ”It is the patient’s rehabilitation process and our job is to support it. Go Bridges!” they summarized after been using Bridge’s principles in their work. Amanda Wiklund

 

I oktober påbörjades utbildningsprogrammet Bridges self-management med personalen på rehabiliteringsavdelningen på Hässleholms sjukhus. Samma mätningar som gjordes i Helsingborg kommer att upprepas för att sedan kunna jämföras. 

På Stroketeamkongressen i Örebro i september presenterade projektets doktorand Erika Klockar sin poster om studien 'Self-management from the perspective of persons with stroke - An interview study'. 

En referensgrupp bestående av patienter, representanter från strokeförbundet och vårdpersonal har bildats för att ge input till projektet. Vi har haft ett möte under hösten 2022. 

Person som står bredvid tvskärm.
Professor Marie Elf på UK Stroke Forum. Erika Klockar

I slutet av november deltog Marie Elf och doktorand Erika Klockar i UK Stroke Forum, i Liverpool. Erika presenterade postern om sin studie 'Self-management from the perspective of persons with stroke - An interview study'.

Vi är glada över att ha en god kontakt med de lokala strokeförbunden i Dalarna, och sågs senast nu i december, då det bjöds in till jullunch.

I mars 2023 deltog delar av SELMAs forskargrupp i European Life After Stroke Forum i Barcelona. Professorerna Fiona Jones och Marie Elf deltog i ett symposium och doktorand Erika Klockar presenterade postern om hennes studie. 

Person framför skylt med Högskolan Dalarnas logga.
Erika Klockar presenterar sin poster på European Life After Stroke Forum. Marie Elf

 

I april 2023 publicerades doktorand Erika Klockars studie "Self-management from the perspective of people with stroke – An interview study" i den vetenskapliga tidskriften Patient Education and Counseling.

I mitten av april har vi också haft ett nytt möte med SELMAs referensgrupp, vilket som vanligt innebar intressanta och mycket givande samtal och diskussioner!

I juni 2023 deltog Marie Elf i Strokeförbundets Ordförandekonferens. Hon gav då en presentation: "Från Behov till Lösningar", som handlade om personcentrerat stöd efter stroke. 

Läs gärna mer om presentationen här: Internt - Strokeförbundet (strokeforbundet.se).

Hösten 2023: De båda interventionerna är nu genomförda, det vill säga att personalen på rehabiliteringsavdelningarna i Helsingborg och Hässleholm har avslutat utbildningsprogrammet Bridges self-management. Även insamlingen av data för eftermätningar är nu färdig.

I oktober 2023 hölls ett ytterligare möte med vår referensgrupp. Mycket trevligt och givande diskussioner!

I mars 2024 deltog Linnea McCarthy och Marie Elf vid konferensen European Life After Stroke Forum i Dublin. Linnea är doktorand (forskarstuderande) och hennes projekt syftar till att utforska hur familj och vänner effektivt kan stödja individer som återhämtar sig efter en stroke.

blobid0.png

Foto: Marie Elf

Vår projektgrupp arbetar intensivt med att analysera och sammanställa resultaten från våra senaste forskningsaktiviteter som vi hoppas kunna presentera vid olika informationsutbyten under det kommande året. Vi ser fram emot att dela dessa insikter med er, exempelvis i form av ett seminarium som planeras efter sommaren.

Vi är glada över att ha säkrat finansiering för en fortsättning på SELMA-projektet under namnet EQL (Enhancing Quality of Life for persons with stroke). Syftet är att förbättra livskvaliteten för personer som drabbats av stroke. Inom ramen för detta projekt kommer vi att utforska hur vi kan skapa en bättre samverkan mellan hälso- och sjukvården och personers sociala nätverk för att främja återhämtning och välbefinnande. Projektet är ett samarbete mellan Sverige, Nederländerna och Lettland.

 

I april 2024 hade vi ett referensgruppsmöte där vi med inspiration av verktyget GENIE pratade om det sociala nätverket, vilka som är viktiga och vad som händer med de sociala kontakterna efter stroke.