Minor Field Studies stipendium för fältstudier

Med ett Minor Field Studies stipendium kan du, under minst åtta veckor på plats i ett låg- eller medelinkomstland, samla material till ditt examensarbete med koppling till de Globala målen och Agenda 2030. Stipendiet är på 27 000 kr och du är försäkrad under vistelsen.
Guangxi Kina
Guangxi Kina

Minor Field Studies stipendium för fältarbete i låg- och mellaninkomstländer

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program med syfte att ge studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Stipendiet består av ett resestipendium på 27 000 kr per student för en fältstudie om minst 8 veckor. Stipendiet är ett tilläggsstipendium till eventuella CSN-medel. Fältstudien ska fungera som materialinsamling till examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Dags att söka!

Ansökningsblankett och information hittar du här nedanför. SIDA har ställt in möjligheten att söka fler stipendier så det här är sista chansen.

Sök senast 1 november 2022 kl 23.59. Resultat meddelas under kommande månad. Högskolan Dalarna har 2 stipendier kvar att fördela. Fältarbetet ska vara genomfört innan 1 juni 2023.

Giltiga länder

Giltiga länder för MFS

Du ska följa Utrikesdepartementets reseinformation. I de fall UD avråder från resa kan du inte beviljas stipendium. 

Kriterier för att få söka

Du som söker:

 • genomför examensarbete på grund- eller avancerad nivå (kandidat-, magister/ mastersnivå).
 • är registrerad student vid Högskolan Dalarna. Du får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • ska ha goda kunskaper i engelska eller vistelselandets officiella språk
 • är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Sökande från övriga Norden som inte är svensk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för stipendiebeslutet. Det är tillåtet för personer med dubbelt medborgarskap eller PUT i Sverige att genomföra fältstudier via MFS i det andra landet.
 • har inte tidigare varit tilldelad MFS-stipendium

Stipendiebelopp och budget

MFS-stipendiet är på 27 000 kronor per student. Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under fältperioden, du behöver troligen komplettera med till exempel studiemedel. Du ansvarar själv för att boka resa, vaccinationer, visum samt ev. hälsoundersökning

Förbered ditt projekt

Diskutera din projektidé med din handledare vid Högskolan Dalarna, utifrån den metod och de teorier du vill använda dig av. Du ska ha en kontaktperson i mottagarlandet som kan hjälpa dig med det praktiska.

Utarbeta i samråd med din handledare och kanske även med kontaktpersonen, ett genomförbart projekt, inklusive en detaljerad projektplan. Beskriv metoder och teorier så tydligt som möjligt.

Din ansökan kommer bland annat att bedömas med avseende på akademisk kvalitet, projektets genomförbarhet och koppling till Agenda 2030 och de globala målen.

Det här ska ansökan innehålla

För att din ansökan ska vara komplett måste följande dokument bifogas:

Projektbeskrivning (Project Plan) – max 4 A4-sidor, skriven på engelska. Den ska innehålla:

 • Bakgrund, teori, syfte, metod
 • Frågeställning, inklusive fältstudiens relevans för de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030
 • Tidsplan inklusive förarbete.Fältarbetet ska omfatta minst 8 veckor (56 dagar räknat från utresedatum från Sverige till avresedatum från värdlandet) och det ska också framgå av tidsplanen.
 • Budget – inkl. rese- och övriga omkostnader baserat på levnadsomkostnader i det aktuella landet (50 % av traktamente, se Skatteverket), inkl. logi, vaccinationer o dyl., ev. merkostnader för utrustning eller tekniska tjänster, schablonbelopp om 1000 kr för diverse övriga kostnader (litteratur, kartor, film etc.) 
 • Genomförande på plats och förväntat resultat
 • Riskbedömning och alternativ plan – vad händer om ursprungsplanen behöver ändras?
 • Etik– om studien involverar människor är det viktigt att det finns en tanke kring etik samt hur studien kan påverka dessa personer. Kräver värdlandet etiskt tillstånd för studien?
 • Rapportering och informationsspridning efter genomförd studie. Examensarbetet ska skrivas på engelska, eller mottagarlandets språk.

Supervisor agreement handledare vid Högskolan Dalarna intygar studiens lämplighet. Kontaktperson i värdlandet intygar att vederbörande kan bidra med det praktiska i fält. 

CV och personligt brev (CV / Motivational Essay), max 2 A4, på engelska – redovisa t ex språkkunskaper och erfarenheter som kan vara av relevans exempelvis resor, studier, u-landskurser etc. Berätta varför just du är en lämplig person för att genomföra planerad fältstudie.

Kopia av pass eller personbevis där medborgarskap framgår. Om du inte är svensk medborgare bifogar du ditt PUT (permanent uppehålls-tillstånd). Om du är medborgare i ett annat nordiskt land bifogar du ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att bedömas.

Ansökan

Ansökningsblankett

Granskningsprocess

Alla inkomna ansökningar bereds av MFS-handläggaren som kontrollerar att ansökan uppfyller de grundläggande kriterierna ovan. Därefter skickas ansökningarna för bedömning till den granskningsgrupp som är utsedd av Hållbarhetsrådet.

Förberedelser innan resan

Du som beviljats stipendium ska tillsammans med handledare och internationell handledare gå igenom praktiska detaljer innan resan. Du ska också förbereda dig genom att gå igenom Utreseguide (länk till SIDA). 

Försäkring

Under fältstudierna täcks du via Högskolan Dalarna av Kammarkollegiets Student UT försäkringar. Försäkringen är avgiftsfri men den är inte heltäckande, så kontrollera om du behöver teckna egna försäkringar.

Efter hemkomst

Du ska skicka in en deltagarrapport via en länk som du får via e-mail. 

Lämna in resehandlingar, t ex boarding pass, kontakt se nedan

Debriefing/återkoppling

Berätta för oss om din upplevelse! Högskolan ser gärna att stipendiater efter hemkomst delar med sig av sina erfarenheter och bidrar till vårt arbete med att sprida kunskap och möjligheter genom MFS-programmet. 

MFS allmänna villkor 2019

Kontakt

Susanne Corrigox
Internationaliseringssamordnare
sco@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: