Forskningsprojekt: EMC Energi- och miljökompetenscentrum i Dalarna

Projektledare
Mats Rönnelid
Deltagare
Chris Bales
Martin Bergdahl
Per Edén
Marcus Gustafsson
Christina Haggren
Johan Heier
Jonn Are Myhren
Thomas Olofsson
Jon Persson
Tomas Persson
Emmanouil Psimopoulos
Tina Wik
Ewa Wäckelgård
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektets syfte är att utveckla ett kompetenscentrum för att stärka konkurrenskraften för främst regionala företag verksamma inom förnybar energi och energieffektivisering genom att stödja produkt-, metod-, kompetens- och marknadsutveckling.

Projektets mål är att det inom tre år från projektstart har byggts upp ett energitekniskt laboratorium med kontinuerlig samverkan med regionens näringsliv och att det fungerar som en del av Högskolan Dalarnas ordinarie verksamhet.
Detta görs genom att
- utveckla och anpassa den laborativa miljön vid Högskolan Dalarna för att möjliggöra utvecklings- och samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna och näringslivet,
- initiera samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna och företag med verksamhet inom förnybar energi och energieffektivisering,
- rekrytera personer med kompetens inom energieffektivt byggande och aktiva elnät med avsikt att dessa ska vara med och långsiktigt bygga upp kompetens och verksamhet inom forskningsområden relevanta för regionens näringsliv
- marknadsföra Högskolans laboratorier och kompetens inom det energitekniska området gentemot regionens företag, samt
- utveckla utbildnings- och fortbildningsverksamheten för att öka kunskapsnivån och energitekniskt kunnande hos regionens näringsliv.

Två nya professurer inrättas med inriktning mot Energieffektivt Byggande och Aktiva Elnät. Den första professorn placeras organisatoriskt under ämnet byggteknik vid Högskolan Dalarna och har som uppgift att arbeta aktivt med regionens företag för att genom forsknings- och utvecklingsinsatser stärka bygg- och fastighetsbranschen både vad det generellt gäller kvalité i byggprocesser och specifikt energieffektivt byggande. Professuren i Aktiva Elnät placeras i ämnet energi och miljöteknik och skall ha en inriktning mot införandet av småskalig förnybar elgenerering i det svenska elnätet.
Nyckelord
Aktiva elnät, energiefektivt byggande, samverklasforskning
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Övriga ämnen
Finansiärer
Borlänge Energi
EU:s strukturfonder
Falu Energi och Vatten
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Länsstyrelsen i Dalarna
Region Dalarna
Publikationer