Forskningsprojekt: Internationalization and sustainability in the learning goals in higher education from an interdisciplinary research perspective

Projektledare
Ingrid From
Juvas Marianne Liljas
Deltagare
Anna Anåker
Farhana Borg
Jenny Isberg
Eva Randell
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektets övergripande syfte var att skapa kunskap om integration av internationalisering och hållbarhet i högre utbildning. Projektets teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i ICOM:s kompetenser för internationalisering, och hållbarhet enligt Agenda 2030 (UN, 2015). Metoden genomfördes med en mixad metod där såväl kvantitativt data (enkätstudie) som kvalitativt data (intervjustudie) samlades in. Designen var en sekventiell mixad metod (Creswell, 2018) då enkätdata samlades in i första fasen för att sedan utveckla och fördjupa kunskapen i den kvalitativa intervjudelen. Genom projektets tvärdisciplinära perspektiv på internationalisering och hållbarhet i högre utbildning har projektet påvisat ett behov av att synliggöra och synkronisera innebörderna i läroplanernas lärandemål. Resultatet av den kvantitativa delen som omfattar 26 utbildningsprogram, visar att användningen av det engelska språket i undervisningen behöver utvecklas. I förhållande till hållbarhetsperspektivet ges, enligt studien, studenter få möjligheter till utveckling på såväl lokal som global nivå. Däremot beskrivs hållbarhet i relation till mänskliga relationer och personlig utveckling som ett i högre grad beaktat område. Den kvalitativa delen av studien visar att utmaningarna utgörs av definitionsfrågor och stoffträngsel i lärandemålen. Vidare framträder en utmaning med de globala och hållbara perspektiven ur bedömningssynpunkt. Genom en djupare förståelse för internationaliseringens och de hållbara perspektivens betydelse i högre utbildning har projektet bidragit till en större medvetenhet om hur perspektiven på internationalisering och hållbarhet i förståelsen i) utbildningens framtidsperspektiv ii) relationen mellan lokala och globala perspektiv och iii) behovet av generiska och specifika kompetenser, kan utvecklas och verka kvalitetsdrivande i högre utbildning.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Medel för tvärdisciplinära forskningsnätverk under ett år
Publikationer