Delta i amningsstudien

Idag saknas kunskap och forskning om vad som påverkar amning och hur ett optimalt amningsstöd kan utformas. I projektet amningsstudien söker vi blivande mammor som vill bidra till att förbättra amningsstöd för mammor som vill amma och för hälso- och sjukvårdspersonal.
Bebis ligger på sin mamma och ammar

Delta i amningsstudien

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt:
”Amningsstudien - identifiering av riskfaktorer för oönskat amningsavslut”.
Här får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Hur går deltagandet i amningsstudien till?

Deltagandet innebär att du får svara på frågor om till exempel amning, hälsa, socialsituation och registrera amningstillfällen via en mobilapplikation (app) nio gånger. Journaldata om graviditet och förlossning inhämtas samt att BB meddelar födelsedag till projektansvarig för utskick av frågor på rätt dag.
Frågor skickas ut via appen en gång under graviditet samt dag 2, 5, 14, 30, 60, 120, 180 och 365 efter förlossningen eller fram till amningen avslutats.
Antal frågor varierar, ungefär 20 frågor dag 2, 5, 14 och 30 och ungefär 70 frågor dag 60, 120, 180 och 365, det förväntas ta ungefär 10-30 minuter per gång att fylla i.
Ungefär 25 mammor kommer även att intervjuas om sina upplevelser kring amning och amningsavslut.
Du kan välja hur du vill delta på två sätt:

  • I alternativ 1 använder du en app för att svara på frågor och registrerar amning, ungefär 1000 mammor kommer att inkluderas i detta alternativ.
  • I alternativ 2 använder du en app för att svara på frågor och registrera amning. Dessutom lämnar du prover vid samma tillfällen som frågorna ställs. Proverna tar du själv hemma förutom vid två tillfällen då extra blodprover tas (mer information om provtagning finns nedan). Ungefär 70 mammor kommer att inkluderas i detta alternativ.

Bakgrund och syfte med amningsstudien

Kunskap saknas om varför vissa mammor avbryter amningen tidigare än de hade tänkt sig och om vilka faktorer som påverkar amningslängden. Syftet med denna studie är att identifiera faktorer som påverkar amning under de första månaderna efter förlossningen. Denna kunskap är viktigt såväl för den enskilda mamman som vill amma som för hälso- och sjukvårdspersonal som ska erbjuda ett effektivt amningsstöd.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Risken vid medverkan i studien bedöms som minimala, studien bedöms inte innebära någon risk för komplikationer. Det finns en risk att det upplevs som påfrestande och/eller stressande att lämna data i nyföddhetsperioden. Forskarna har försökt minimera antalet frågor genom att använda vissa journaldata. Vi erbjuder även provtagning i hemmiljö för att minska belastningen vid medverkan.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Dina svar och det material som samlas in kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Forskningshuvudman och ansvarig för era personuppgifter är Högskolan Dalarna. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att forskning som utförs av högskolor är av allmänt intresse.

Enligt EU:s dataskyddsförordning har ni rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om er som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Ni kan också begära att uppgifter om er raderas samt att behandlingen av era personuppgifter begränsas.

Personuppgifterna kommer att lagras i 10 år efter publicering av forskningsdata. Om ni vill ta del av uppgifterna ska ni kontakta projektledaren för studien Jenny Ericson eller dataskyddsombudet vid Högskolan Dalarna. Om ni är missnöjd med hur era personuppgifter behandlas har ni rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Studiens resultat kommer att presenteras muntligt för personal inom hälso- och sjukvården samt i vetenskapliga tidskrifter och i dessa presentationer kan ingen förstå vem/vilka som deltagit i studien.

Vad innebär provinsamlingen för deltagande mammor?

I deltagaralternativ 2 kommer du att få lämna prover på ditt blod, saliv, hår och bröstmjölk. Provinsamling av blod, saliv och bröstmjölk samlar du in dag 2, 5, 14, 30, 60, 120, 180 och 365 efter förlossningen eller fram till att amningen avslutas. Hårprov lämnas under graviditet samt dag 30 och 120 efter förlossningen.

Du kommer få ett provtagningskit skickat till dig där du själv samlar in proverna. Saliv och bröstmjölk fryser du sedan in i din frys. Hår och blod sparas i rumstemperatur. Proverna hämtas upp av projektansvarig hemma hos er efter överenskommelse.

Du tar själv proverna i ert hem. Vid två tillfällen kommer extra provtagning av blod att ske på Högskolan Dalarna. Ungefär 10 ml blod, 6 ml saliv och 2-30 ml bröstmjölk kommer att samlas in vid varje tillfälle. Hårprov kommer att tas genom att klippa av en cirka 0.5 cm tjock hårtofs från bakhuvudet nära skalpen, en gång under graviditeten och sedan dag 30 och 120 efter förlossningen.

Det finns också möjlighet att lämna bröstmjölksprover om du får en mjölkstockning eller upplever otillräcklig mjölkmängd.

Vad händer med mina prover?

De prover som tas i studien förvaras kodade i en så kallad biobank. Biobankens namn är Biobank Dalarna, 873 Forskningsprover och kliniska prövningar och den finns vid Falu lasarett. Huvudman (ansvarig) för biobanken är Region Dalarna.

Du har rätt att säga nej till att proverna sparas. Om du samtycker till att proverna sparas har du rätt att senare ta tillbaka (ångra) samtycket. Dina prover kommer i så fall att kastas eller avidentifieras. Om du vill ångra ett samtycke ska du kontakta projektledaren för studien Jenny Ericson.

Proverna får bara användas på det sätt som du har gett samtycke till. Om det skulle tillkomma forskning som ännu inte är planerad, kommer etikprövningsnämnden att besluta om du ska tillfrågas på nytt.

Ersättning och försäkring

Deltagande i forskningsprojekt täcks av patientskadeförsäkringen.

För deltagande i alternativ 2  kommer ett presentkort på 500 kr att betalas ut efter genomförd datainsamling. Ersättningen är skattefri.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Om du vill ta del av dina individuella data och/eller resultatet av hela studien kontakta projektledaren för studien.

Om du inte vill ta del av eventuella analysresultat behöver du inte göra något.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande kan du kontakta projektledaren för studien Jenny Ericson.

Kontakt för amningsstudien
Universitetslektor omvårdnad
Kontakt för hantering av personuppgifter
Senast granskad:
Senast granskad: