Forskningscentrum för äldre och åldrande (ReCALL)

En central del av centrumets uppdrag är att samarbeta med regionala aktörer och intressenter i syfte att säkerställa att äldre människor i Dalarna upplever ett fullständigt och rikt liv i den senare delen av livet.

Forskningscentret för äldre och åldrande (ReCALL) bildades 2014 som ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Landstinget Dalarna, som ett erkännande av den sakkunskap om åldrande och äldre personer som finns inom högskolan och för att stärka faktabasen för vård- och omsorgspraktik och policy på detta område.

Centret är en del av Institutionen för Hälsa och Välfärd. Medlemmarna vid centrumet kommer från alla delar av högskolan, med expertis som täcker ett brett urval av discipliner och ämnen inklusive omvårdnad, statsvetenskap, psykologi, engelsk litteratur, socialt arbete, business intelligence och energieffektivitet. Vi har också associerade medlemmar som är baserade utanför högskolan, och som vi samarbetar med för att skapa synergier av kompetens och skicklighet och för att bilda intressenätverk.

ReCALL har ett formellt samarbete med övriga forskningscentrum inom Institutionen för Hälsa och Välfärd;  KIPS - Centrum för Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet, RePS - Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott och med RICH - Centrum för Reproductive, infant and Child Health. Medlemmar av ett centrum kan också ha medlemskap i ett eller fler av de andra centrumen. Detta innebär att ansvaret för vissa forskningsprojekt delas.

Medlemmarna i ReCALL arbetar på många och olika projekt på regional, nationell och internationell nivå. Det är en central del av centrumets uppdrag att samarbeta med regionala aktörer och intressenter i syfte att säkerställa att äldre människor i Dalarna upplever ett fullständigt och rikt liv i den senare delen av livet.

Fem seniora forskare är knutna till centrumet som var och en leder ett forskningsprogram inom sitt respektive kompetensområde:

  • Kevin McKee, ledare för centrumet och professor i gerontologi, med speciellt intresse för hur fysiska, psykologiska och sociala förändringar i samband med åldrande interagerar och påverkar äldre personers livskvalitet.
  • Johan Borg, lektor i medicinsk vetenskap med inriktning välfärdsteknik, med speciellt intresse för tillgång till, nyttan med och kostnader för välfärdsteknik.
  • Lena Dahlberg, docent i socialt arbete, med speciellt intresse för social exkludering och ensamhet bland äldre samt ojämlikhet i vård och omsorg.
  • Marie Elf, professor i omvårdnad och docent i vårdmiljöer, med speciellt intresse för hur man kan förbättra designprocesser vid planering av nya vårdmiljöer och hur arkitektur påverkar äldre personer som bor på äldreboenden och personer som vårdas på strokeenhet.
  • Anna Cristina Åberg, professor i medicinsk vetenskap, docent i sjukgymnastik och registrerad specialist i fysioterapi inom geriatrik och gerontologi, med intresse för fysisk aktivitet och äldres hälsa, kopplingen mellan fysisk aktivitet och kognition samt utveckling, implementering och utvärdering av hälso- och sjukvårdsinterventioner.  

De seniora forskarna bildar tillsammans med representanter för kommuner och landsting en strategigrupp som träffas två gånger per år för att diskutera forskning och aktiviteter inom centrumet och för att planera framtida utveckling.

Centrumet håller också två generella möten varje år, organiserar ett forskningsseminarium varje termin för att belysa aktuell forskning inom ett av de seniora forskarnas kompetensområde. I samarbete med Kompetenscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård anordnar vi dessutom kompetensutvecklingsdagar med ett speciellt tema varje höst. Dessa dagar stödjer den regionala evidensbasen för de som arbetar med äldre inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Senast granskad:
Kontaktpersoner
Senast granskad: