Reproductive, Infant and Child Health (RICH)

RICH är ett forskningscentrum som fokuserar på olika metoder att förbättra den reproduktiva hälsan samt barns och ungdomars hälsa i Dalarna, nationellt och internationellt.

Sociokulturella förhållanden påverkar den reproduktiva hälsan, samt barns livsvillkor och hälsa. I ett internationellt perspektiv har kvinnor ofta en utsatt position med begränsad makt och stora risker i samband med graviditet och barnafödande. Nationellt uppvisar gravida kvinnor med invandrarbakgrund högre komplikationsrisk under graviditeten och barnafödandet.

Barn och ungas hälsoproblem skiljer sig mycket beroende på ålder. Spädbarnsåren är den mest utsatta perioden och de barn som behöver neonatalvård utgör en särskilt sårbar grupp. Åldersrelaterade skillnader i sjukdomar, skador och hälsa avspeglar barns biologiska och sociala utveckling, vilket dock inte innebär att man inte kan påverka hälsa och välbefinnande. För barn med kroniska sjukdomar, stora vårdbehov, eller en psykisk ohälsa finns det stora kunskapsluckor i hur stödet bör se ut. Detta gäller även för barn som lever i utsatthet, ekonomisk eller på grund av omsorgssvikt. Evidensbaserad kunskap är nödvändig för att förbättra vård och insatser.

RICH är en tvärvetenskaplig forskargrupp som fokuserar på olika metoder att förbättra den reproduktiva hälsan samt barn och ungdomars hälsa i Dalarna, nationellt och internationellt. Tillsammans representerar vi perspektiv från disciplinerna: omvårdnad; medicin; sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; folkhälsa; socialt arbete; sociologi och idrotts- och hälsovetenskap.

Flertalet projekt inom RICH avser att systematiskt arbeta med implementering av forskningskunskap i klinisk vård. På så sätt kan projekten även bidra till att evidensbaserade interventioner genomförs som bidrar till förbättrade hälsoutfall. Vi har ett nära samarbete med tre andra forskningscentra vid Högskolan; Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet (KIPS), Äldre och Åldrande (ReCALL) samt Folkhälsa och Idrott (RePS).

Strategiska mål

 • Bedriva forskning som på kort och lång sikt förbättrar reproduktiv, barn och ungdomars hälsa och välbefinnande
 • Genomföra relevant och framstående nationell och internationell forskning
 • Öka forskningssamarbetet mellan olika discipliner vid Högskolan i projekt som rör reproduktiv, barn och ungdomars hälsa och välbefinnande
 • Utveckla ett nära och konkret samarbete med patienter/brukare, personal, intressenter och forskare i Dalarna, nationellt och internationellt.

Exempel på olika forskningsområden

 • Tvärkulturella perspektiv på reproduktiv hälsa samt barns och föräldrars hälsa i den somaliska befolkningen
 • Kvinnor och barn under graviditet/förlossning och nyföddhetsperiod
 • Barns och föräldrars hälsa under och efter neonatal vård
 • Barn och ungdomar med livslånga sjukdomar
 • Ungdomars hälsa
 • Amning
 • Föräldrastöd PYC

Kalendarium

Senast granskad:
Senast granskad: