Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS)

Arbetet i RePS berör främst våra stora folkhälsosjukdomar, som exempelvis hjärt-kärl sjukdomar och besvär och sjukdomar i rörelseapparaten, samt idrott.

Arbete och forskning inom folkhälsa och idrott innefattar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Ett fysiskt aktivt liv är på flera sätt kopplat till hälsa och fysisk prestation och har idag en alltmer framträdande roll vid prevention av flertalet av våra vanligaste sjukdomar. Med syfte att stötta sådan forskning och kunskapsspridning har under 2018 inrättas ett forskningscentrum för folkhälsa och idrott (Research centre for Public health and Sports, RePS) vid Högskolan Dalarna. 

Arbetet i RePS berör flera av våra stora folkhälsosjukdomar, till exempel besvärstillstånd och sjukdomar i rörelseapparaten, hjärt- och kärlsjukdomar, samt olika perspektiv på idrottsutövande relaterade till skolidrott, hälsofrämjande fysisk aktivitet och elitidrott. Vi studerar komplexa sambandstrukturer rörande hälsa/ohälsa och fysisk prestation med hjälp av bland annat Svenska kvalitetsregister, fältobservationer och moderna laboratorium. Vi hanterar ett brett spektrum av vetenskapliga metoder som bland annat inkluderar artificiell intelligens. Våra samverkanspartners omfattar kommuner och landsting, idrotts- och fritidssektorn, näringsliv, nationella och internationella forsknings-institutioner. Ett viktigt mål för 2018-20 är att bygga och etablera nationella och internationella nätverk. Vår forskning har som central uppgift att generera och förmedla samhällsrelevant kunskap och kompetens som ger förutsättningar för en förbättrad hälsa, prestationsförmåga och välbefinnande på lika villkor.

Forskningen vid RePS är tvärvetenskaplig och berör bland annat följande områden:

  • Interventionsstudier som syftar till utveckling och utvärdering av prevention, behandlingsstrategier och fysisk prestation
  • Prediktionsstudier för att urskilja "tidiga markörer" med syfte att individanpassa rehabilitering
  • Metodutveckling med fokus på validering av behandling/instrument
  • Epidemiologiska studier med syfte att identifiera riskfaktorer för ohälsa
  • Systematiska litteraturöversikter för att identifiera kunskapsläget i aktuella samhällsfrågor
  • Studier om utbildning inom idrott och hälsa, såväl i skolan som i högre utbildning. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor om lärande, rörelsekulturer, inkludering och bedömning.

RePS samarbetar med flera andra forskningscentrum vid Högskolan Dalarna och andra universitet. I våra forskningsprojekt finns också väl utvecklade nationella och internationella samarbeten med flertalet forskargrupper och forskningsnätverk.

RePS forskning: covid-19

I rådande pandemi genomförs flera covid-19 relaterade forskningsprojekt bland medlemmar i RePS, varav några finns presenterade i korthet nedan (daterat 20-05-12).

Covid-19 – Effekter på ambulanssjukvården i Region Dalarna

En studie som fokuserar på ambulansuppdrag före och under pågående pandemi covid-19. Projektet förväntas medföra en nytta inom ambulanssjukvården som kan bidra till ett förbättrat omhändertagande och vård till patienter med misstänkt smitta av SARS CoV-2. Projektansvarig är docent Anneli Strömsöe, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. Ansökan till Etikprövningsmyndigheten förväntas insändas inom kort.

Covid-19 - Påverkan på idrottsutövande och friluftsliv?

Ett projekt som söker kunskap om hur covid-19 påverkar vardagen för bl.a. idrottsledare, idrottsutövare och idrottspublik och hur friluftsliv i allmänhet påverkas. Professor Peter Fredman vid Mittuniversitetet är huvudansvarig projektledare och docent Erik Backman vid Högskolan Dalarna deltar i datainsamlingen för detta projekt där Mistra är huvudfinansiär. Projektet är en del av Mistra Sport & Outdoors, som är ett forsknings- och samverkansprogram mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrott och friluftsliv.

A biomarker-based approach to rapidly identify covid-19 patients at high risk of severe disease and mortality at 3 emergency departments in Region Skåne

Studien avser att samla in blodprover på patienter som söker för misstänkt covid-infektion på 3 akutmottagningar i Skåne. Huvudmålet är att undersöka om analyser av nya biomarkörer kan förbättra identifieringen av covid-patienter med hög risk för att behöva intensivvård eller för att dö. Medverkande forskare är Professor Johan Ärnlöv. Projektet är under uppstart. SciLifeLab/ Knut and Alice Wallenberg Foundation finansierar projektet.

Forskargrupper

Forskargrupp om smärta - DU/Pain

Det långsiktiga målet för vår grupp är att utveckla och implementera kunskaper och kompetenser för att möta morgondagens utmaningar med prevention, diagnostisering och rehabilitering för patienter som drabbas av långvarig muskuloskeletal smärta (kronisk smärta).
 
Forskargruppen för Mätteknik inom Idrott - Swedish Unit for Metrology in Sports (SUMS)

Swedish Unit for Metrology in Sports (SUMS) är en forsknings- och utvecklingsenhet för mät- och analysmetoder inom idrott och hälsa, etablerat av Högskolan Dalarna i samarbete med KTH. Arbetet bedrivs på uppdrag av Sveriges Olympiska Akademi (SOA).
Dela

Kalendarium

Senast granskad:
Kontaktpersoner
Linda Vixner
Stf ledare
Lena Pettersson
Forskningsadministratör
Senast granskad: