KTP Energi Sverige

europeiska unionen - europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.png

KTP Energi Sverige

KTP är en modell för att utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Högskolan Dalarna arbetar sedan 2015 framgångsrikt med modellen för att stärka såväl akademin som befintligt näringsliv i regionerna. Modellen har nu applicerats på fler lärosäten och regioner i projektet ”KTP Energi Sverige”.

”KTP Energi Sverige”  genomförs i samverkan med sex andra lärosäten och tre IUC-bolag runt om i Sverige.

39 nyexaminerade akademiker kommer få möjlighet att jobba som projektledare ute i näringslivet i delprojekt. Samtliga delprojekt inom KTP Energi Sverige skall fokusera på en övergång till koldioxidsnål ekonomi genom konkreta insatser inom energieffektivisering. Det kan handla om energieffektivisera den egna verksamheten till att energieffektiviseringen sker hos kund eller slutanvändaren.

Projektet pågår till och med år 2023.

 

Vad är KTP?

Samverkan mellan näringsliv och akademi

KTP-modell, förhållandet mellan nyutexaminerad akademiker, förtag, akademisk coach och affärscoach

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till två år. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

Under hela tiden medverkar ett av de medverkande lärosätena/IUC med en akademisk coach, oftast en forskare samt en coach från näringslivet. Högskolorna kan bidra med labbresurser.

KTP-projektledaren erhåller marknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaderna. Resterande del finansieras med projektmedel.

Från rekrytering och genom hela projektet fram till avslut säkerställs respektive projekt av en processledare från någon av högskolorna.

Aktörer i projektet 

mälardalens högskola logotyp.pnghögskolan i gävle logotyp.pnghögskolan dalarna logotyp.pnghögskolan kristianstad logotyp.pngmittuniversitetet logotyp.pngluleå tekniska universitet.pngsödertörns högskola logotyp.pngindustriella utvecklingscentra iuc z-group logotyp.pngindustriellt utvecklingscentrum.pngTillväxtverket 

Finansiärer i projektet

region dalarna logotyp.pngregion norrbotten logotyp.pnglänsstyrelsen skåne logotyp.png

Region Jämtland Härjedalen

Projekt

Nod Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4

Skåne

KLT

KTP-projektledaren Carl-Henric kommer att arbeta med att ge företagen en överblick och egen kontroll över energianvändningen för att se hur olika insatser eller investeringar påverkar minskningen av energianvändningen. Han kommer att titta på byggnaderna, maskinparken, köldmedier samt koldioxidutsläppen, för att företaget ska kunna fatta rätt investeringsbeslut och kunna ta fram mål kring miljö, miljöstrategier och policy.

 

Solhaga

Projektidén blir att skapa en helhetsbild av företaget i nuläget samt därefter i samråd med ägarna utveckla en tioårsplan för hållbar utveckling gällande byggnader, energiförbrukning, återvinning av värme och vatten. KTP-projektledaren driver detta projekt och tar initiativ i att ev engagera externa konsulter för kartläggning osv.

I arbetet ingår också att skapa en helhetsbild av verksamhetens nuvarande arbets- och logistiska flöden samt tillsammans med ägarna utarbeta en effektivisering av detta i en flerårsplan inkl eventuella nödvändiga investeringar.

Mårtenson Consulting Genarps Lådfabrik

Jämtland / Härjedalen

Lundstams Återvinning

Projektledaren ska genomföra en energikartläggning samt löpande genomföra mindre energibesparande aktiviteter i takt med att de identifieras.

Supply Chain Management

Projektet syftar till att minimera risker för industrin i Jämtland/Härjedalen vad avser försörjning av inkommande material och komponenter. Projektet omfattar 5 företag i olika tillverkande branscher som har visat ett intresse av delta under augusti 2020 – februari 2021.

Woolpower

 

 

Mälardalen

 

 

ARHO

KTP-projektet på Arho består av att förmedla en djupare kunskap om mjukvara till ett företag med stora kunskaper inom hårdvara. Då fler av företagets produkter samt kunder börjar kräva mer integrering av robotar i befintlig mjukvara är målet att bygga ett generellt system som ska kunna kommunicera med flera olika robottyper och i framtiden kunna kommunicera med ett affärssystem. Det är företagets vision att i framtiden kunna erbjuda mjukvarutjänster i sammautsträckning som de idag erbjuder hårdvara..

Eskilstuna ElektronikPartner AB

EEPAB använder sig idag av ett manuellt planeringssystem för produktionsplanering. Projektet ska implementera digitala hjälpmedel och beslutsstöd som underlättar och effektiviserar arbetet för att säkerställa leverans i rätt tid till slutkund. Produktionsstatus visualiseras i realtid och avvikelser aviseras.

   

Dalarna/Gävle/Södertörn

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Södertörns Högskola

 

Jondetech

1)     Develop a heat flow sensor encasement for plane solid surface measurements that can be calibrated and shows reliable values in field measurements.

2)     Develop a soft (flexible) encasement that can be used for non-plane surfaces, such as ventilation ducts or human skin, which is reliable in field measurements.

3)     Further improve the calibration rig setup on basis of earlier experiences and in view of new encasement types.

4)     Produce educational material that can inspire JonDeTech clients on how to further improve the heat flow sensor capabilities and applications.

5)     Produce development-kits that help customers to test and develop heat-flow applications and products.

Flooré    

Norrbotten

Smart Recycling 

 

Norrbotten Maskin och Industriteknik    
Senast granskad:

Kontakt

Klara Holdstock
Koordinator KTP Energi Sverige
073-8033918
khd@du.se
Högskolan Dalarna

Marit Söderqvist
Projektledare KTP
maq@du.se
Högskolan Dalarna

Ulrika Eriksson
Ekonom för hela projektet
uer@du.se
Högskolan Dalarna

Elin Apel
HR-specialist KTP
eap@du.se
Högskolan Dalarna

Mats Åhlander
mats.ahlander@hkr.se
Högskolan Kristianstad

Carina Jenslid
carina.jenslid@ltu.se
Luleå Tekniska Universitet

Åsa Tjärnberg
asa.tjarnberg@iucnorr.se
IUC Norr

Karin Berg

karin.berg@miun.se
Mitt Universitetet

Kurt Sherl

Projektledare
kurt.sherl@iuczgroup.se
IUC Z-GROUP

Anna Bird
Processledare KTP
anna.bird@mdh.se
Mälardalens Högskola

Natasja Börjeson
Natasja Börjeson
Södertörns Högskola

Ola Wiklund
ola.wiklund@hig.se
Högskolan i Gävle

 

Senast granskad: