Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling belönas

Varje år delar Högskolan Dalarna ut ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.

För att stimulera studenter till engagemang för hållbar utveckling delar Högskolan Dalarna varje år ut ett pris för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. Priset består av ett resebidrag om 10 000 kr.

Här kan du läsa om tidigare års pristagare (du.se)

Resebidraget är ämnat för fortsatt utbildning och kompetensutveckling. Nästa omgång gäller examensarbeten publicerade under läsåret 2023-2024. Studenter som fått sitt examensarbete publicerat i DiVA mellan 2023-09-01 – 2024-08-31 kan ansöka om bidraget.

Ansökan/nominering

Senast 2024-09-01 ska ansökan göras genom ett e-post till rådet för hållbar utveckling (se kontaktuppgift till höger). I e-postmeddelandet ska du 1) bifoga en länk till ditt arbete i DiVA, 2) kortfattat motivera varför ditt examensarbete ger ett bidrag till ett hållbart samhälle och 3) kortfattat beskriva vad du skulle vilja använda resebidraget till om du får det. Du kan också nominera någon annans examensarbete, men författaren ska i så fall vara tillfrågad och själv redogöra för punkt 3 ovan. 

Kriterier

Inkomna ansökningar bedöms enligt följande fyra kriterier:

  1. Relevans för området hållbar utveckling. Här avses i vilken mån det finns kopplingar till en eller flera aspekter av hållbar utveckling i exempelvis bakgrund, frågeställning, resultat eller diskussion.
  2. Integrering av flera olika perspektiv på hållbar utveckling. Här avses om arbetet omfattar sociala, ekologiska och/eller ekonomiska hållbarhetsfrågor, och inte minst i vilken mån eventuella målkonflikter eller synergier mellan dessa perspektiv belyses.
  3. Möjlig samhällsnytta. Här avses den möjliga samhällsnytta som arbetet kan ge upphov till om ny kunskap börjar tillämpas. Om arbetet inte är kopplat till en viss tillämpning, eller om möjlig tillämpning förväntas bli aktuell först på längre sikt, bör den sökande ändå motivera arbetets möjliga samhällsnytta.
  4. Originalitet i förhållande till sin ämnestradition. Här avses i vilken omfattning arbetet är nytänkande och introducerar nya frågeställningar eller idéer för att förstå eller lösa framtidens utmaningar.

Beslut

Beslut om resebidraget fattas av Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling senast under oktober 2024.

Kostnader som täcks av resebidraget

Resebidraget är ämnat för en studieresa inom Sverige i syfte att utveckla studentens kompetens inom hållbar utveckling i vid bemärkelse, exempelvis genom att delta vid en seminariedag, studieresa eller kortare utbildning. (Resmål utanför Sverige kan komma i fråga efter diskussion med miljörådet). Bidraget är personligt och kan användas för att täcka direkta kostnader såsom kursavgift, resa, logi, litteratur med mera. För att beviljas resebidraget måste det klart framgå av ansökan att det ska användas till studier av hållbar utveckling i vid bemärkelse. Studieresan ska påbörjas senast under 2025.

Redovisning

Redovisning ska ske till Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling senast ett halvår efter genomförd studieresa i form av en mycket kortfattad rapport, maximalt 1 A4-sida.

Senast granskad:
Kontakt
Rådet för hållbar utveckling
Senast granskad: