Forskningsprogram: Nätburen undervisning

Forskningsprogram under utveckling vid institutionen för lärarutbildning.

Om forskningsprogrammet 

På högskolan läser cirka 70 procent av studenterna nätbaserade kurser och program. Ett lärosätesövergripande forskningsprogram är under uppbyggnad för att utveckla och bedriva pedagogisk och didaktisk forskning i syfte att stärka den vetenskapliga grunden i nätburen undervisning.

Forskningsprogrammet ”Nätburen undervisning (e-lärande) och digital kompetens i högre utbildning” går ut på att undersöka förutsättningarna kring utbildning via nätet för att kunna utveckla undervisningsmetoder och därigenom öppna för en stor flexibilitet och nya vägar till kunskap. Det finns ett behov att utforska och utveckla strategier för att möjliggöra lärande i en föränderlig och digitaliserad värld.

Pedagogik och didaktik inom nätburen undervisning

Forskningen ska omfatta aspekter kring pedagogik och didaktik inom nätburen undervisning som syftar till utveckling av digital kompetens hos studenter och lärare i högre utbildning. Programmet ska bygga vidare på erfarenheter från de forskningssatsningar som högskolan gjort inom området.

Forskningssatsningen startade våren 2023, och har förväntningar på sig att på sikt attrahera externa forskningsfinansiärer.

Syfte och ambition är att:

 • att stärka högskolans kompetens inom området
 • befästa och stärka högskolans position som ett lärosäte som leder utvecklingen nationellt och som har hög internationell relevans inom området
 • en livskraftig forskargrupp ska vara etablerad vid satsningens slut.

Aktuellt: Utlysning av medel för tvärdisciplinära grupper

Ansök om externa forskningsmedel i forskningsprogrammet Nätburen undervisning och digital kompetens i högre utbildning.

Högskolan Dalarna utlyser medel till tvärdisciplinära grupper att ansöka om externa forskningsmedel inom området nätburen undervisning och digital kompetens i högre utbildning. Utlysningen omfattar maximalt 10 % av heltidstjänstgöring under höstterminen 2024.

Syfte

Syftet med utlysningen av medel för tvärdisciplinära grupper att ansöka om externa forskningsmedel är att skapa tematiska och flervetenskapliga samarbeten över existerande ämnesgränser som kan utgöra grogrund för utveckling av nya idéer, tvärgående arbetsformer och forskningssamarbeten. Tanken är att möjliggöra för forskare med tillhörighet i olika ämnesmiljöer att kunna mötas runt specialiserade forskningsfrågor inom nätburen undervisning och digital kompetens i högre utbildning som kan utvecklas mellan disciplinerna. Stöd för skrivandet av ansökan ges i workshopform på ett tvådagars internat i början av december.

Mål

Det primära målet är att ett antal externa forskningsansökningar inom området Nätburen undervisning och digital kompetens i högre utbildning ska lämnas in under våren 2025. Det mer långsiktiga målet är att med hjälp av extern forskningsfinansiering utveckla en stark och livaktig miljö med nationella och internationella kopplingar inom nätburen undervisning och digital kompetens i högre utbildning.

Vilka kan söka?

Utlysningen välkomnar anställda från alla institutioner vid Högskolan Dalarna som är intresserade av att gå ihop som minst två från olika ämnesmiljöer, med fördel från olika organisatoriska enheter, för att söka extern finansiering till kunskapsutveckling inom området. Huvudsökande ska vara disputerade och ha en fast läraranställning om minst 80% vid Högskolan Dalarna.

Forskningsområdet

Ansökan bör fokusera på konkreta behov och aktuella utmaningar inom nätbaserad utbildning och digital kompetens inom högre utbildning, inklusive men inte begränsat till:

 • Studentens behov
 • Pedagogens behov
 • Stöd i lärande/undervisning
 • Inkluderande undervisning
 • Hybridundervisning
 • Kvalitet och störningar i nätburen undervisning
 • Nya tekniker, metoder och angreppssätt i nätburen undervisning

Kriterier för bedömning och rangordning

De sökande ska representera olika ämnesmiljöer vid Högskolan Dalarna.

Vid bedömning av ansökningar om medel ska följande kriterier tillmätas vikt:

 • Forskningsprojektets potential och vetenskapliga innehåll
 • De sökandes internationella och nationella forskningsnätverk
 • Utformningen av samarbetet mellan ämnesmiljöerna
 • Tänkt projektgrupp i den externa ansökan

Ansökans innehåll

Huvudsökande och medsökande av externa medel samt tänkt finansiär/er anges. Ansökan skrivs på svenska eller engelska med ett omfång av 1000–1200 ord (exklusive referenser) och ska innehålla följande:

 • Sammanfattning av projektet inklusive huvudsyfte och mål
 • Områdesöversikt som placerar projektets tydliga problemformulering i en forskningskontext och synliggör dess relevans och betydelse
 • Översiktlig projektbeskrivning med följande innehåll:
   • Metodologi och analysmetoder
   • Originalitet och nyskapande
   • Genomförbarhet
   • Projektets bidrag till kunskapsutvecklingen inom nätburen undervisning och digital kompetens i högre utbildning
   • Referenser (maximalt 20)
 • Beskrivning av tänkt projektgrupp i den externa ansökan
 • Beskrivning av tänkt samarbete mellan ämnesmiljöerna

Kompetens

 • CV för både huvudsökande och medsökande bifogas (max. 1 sida per person)
 • Redovisning av utbildning och yrkeserfarenhet av relevans samt viktiga prestationer
 • Redovisning av aktuella befattningar och uppdrag med relevans för ansökan

Nätverk

Redovisning av huvudsökandes och medsökandes nationella och internationella forskningsnätverk av relevans för ansökan

Publikationer

Lista över de 10 mest relevanta publikationerna för huvudsökande respektive medsökande

Villkor för finansiering

Slutredovisning av den externa ansökan görs till ordförande i styrgruppen för Nätburen undervisning senast i december 2025.

Beredning och beslut

Granskningen genomförs av interna sakkunniga tillsammans med en extern sakkunnig inom området. Rektor beslutar om tilldelning av medel.

Tidsplan

10 mars är sista dag för ansökan som skickas till registrator@du.se med kopia till närmaste chef för huvudsökande och medsökande. Ange Nätburen undervisning i meddelandefältet.

Besked om tilldelning ges under våren 2024

Vid höstterminens start 2024 påbörjas arbetet

I början av december genomförs ett tvådagars internat

Vid frågor, kontakta styrgruppen för forskningsprogrammet.

Medlemmar styrgrupp

Ordförande för styrgruppen är Tarja Alatalo och Jonathan White är vice ordförande. Avdelningen för stöd i utbildning och forskning ska adjungera en deltagare till styrgruppen.

Tarja Alatalo
Professor pedagogiskt arbete
Marie Elf
Professor omvårdnad
Carin Nordström
Universitetslektor företagsekonomi

Medlemmar arbetsgrupp

Lena Dafgård
Fil dr Tillämpad IT inriktning utb.vetenskap
Universitetsadjunkt fysik
Lenka Klimplová
Universitetslektor företagsekonomi
Inger Lindqvist
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Magdalena Kania Lundholm
Universitetslektor sociologi

Utvecklingsplan

Utveckling av forskningsprogrammet sker under perioden 2023–2026.

2023

 • Seminarieserie startas (30 mars)
 • Möjliga nationella och internationella vetenskapliga kontaktytor inventeras (VT23)
 • Sammanfattning av tidigare genomförda projekt och studier vid HDa (VT23)
 • Inventering av tekniska förutsättningar (HT23)
 • Inventering av utbildningarnas behov av kunskap (HT23)
 • Forskningsfrågor utmejslas och projekt utlyses (HT23)
 • Plan för extern finansiering och vetenskaplig publicering tas fram (HT23)

2024

 • Forskningsprojekt påbörjas. Nationella och internationella forskarkontakter byggs upp
 • Forskning genomförs och dokumenteras
 • Externa projektmedel söks
 • Analyser och artikelskrivande
 • Rapportering på projektets webbsida
 • Presentation av projektet på forskningskonferens
 • Utlysning av en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete. Doktorand antas och påbörjar ett fyraårigt projekt (HT24)
 • Utvärdering av programmet sker genom extern granskning, därefter fattas beslut om eventuell fortsättning (HT24)

Kalender

Senast granskad:
Forskningsledare

Högre seminarier

Senast granskad: