Forskningsprogram: Nätburen undervisning

Forskningsprogram under utveckling vid institutionen för lärarutbildning.

Om forskningsprogrammet 

På högskolan läser cirka 70 procent av studenterna nätbaserade kurser och program. Ett lärosätesövergripande forskningsprogram är under uppbyggnad för att utveckla och bedriva pedagogisk och didaktisk forskning i syfte att stärka den vetenskapliga grunden i nätburen undervisning.

Forskningsprogrammet ”Nätburen undervisning (e-lärande) och digital kompetens i högre utbildning” går ut på att undersöka förutsättningarna kring utbildning via nätet för att kunna utveckla undervisningsmetoder och därigenom öppna för en stor flexibilitet och nya vägar till kunskap. Det finns ett behov att utforska och utveckla strategier för att möjliggöra lärande i en föränderlig och digitaliserad värld.

Pedagogik och didaktik inom nätburen undervisning

Forskningen ska omfatta aspekter kring pedagogik och didaktik inom nätburen undervisning som syftar till utveckling av digital kompetens hos studenter och lärare i högre utbildning. Programmet ska bygga vidare på erfarenheter från de forskningssatsningar som högskolan gjort inom området.

Forskningssatsningen planeras omfatta två plus två år, med start våren 2023, och har förväntningar på sig att på sikt attrahera externa forskningsfinansiärer.

Syfte och ambition är att:

 • att stärka högskolans kompetens inom området
 • befästa och stärka högskolans position som ett lärosäte som leder utvecklingen nationellt och som har hög internationell relevans inom området
 • en livskraftig forskargrupp ska vara etablerad vid satsningens slut.

Medlemmar styrgrupp

Ordförande för styrgruppen är Tarja Alatalo och Jonathan White är vice ordförande. Avdelningen för stöd i utbildning och forskning ska adjungera en deltagare till styrgruppen.

Tarja Alatalo
Professor pedagogiskt arbete
Marie Elf
Professor omvårdnad
Carin Nordström
Universitetslektor företagsekonomi

Medlemmar arbetsgrupp

Lena Dafgård
Fil dr Tillämpad IT inriktning utb.vetenskap
Universitetsadjunkt fysik
Lenka Klimplová
Universitetslektor företagsekonomi
Inger Lindqvist
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Magdalena Kania Lundholm
Universitetslektor sociologi

Utvecklingsplan

Utveckling av forskningsprogrammet sker under perioden 2023–2026.

2023

 • Seminarieserie startas (30 mars)
 • Möjliga nationella och internationella vetenskapliga kontaktytor inventeras (VT23)
 • Sammanfattning av tidigare genomförda projekt och studier vid HDa (VT23)
 • Inventering av tekniska förutsättningar (HT23)
 • Inventering av utbildningarnas behov av kunskap (HT23)
 • Forskningsfrågor utmejslas och projekt utlyses (HT23)
 • Plan för extern finansiering och vetenskaplig publicering tas fram (HT23)

2024

 • Forskningsprojekt påbörjas. Nationella och internationella forskarkontakter byggs upp
 • Forskning genomförs och dokumenteras
 • Externa projektmedel söks
 • Analyser och artikelskrivande
 • Rapportering på projektets webbsida
 • Presentation av projektet på forskningskonferens
 • Utlysning av en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete. Doktorand antas och påbörjar ett fyraårigt projekt (HT24)
 • Utvärdering av programmet sker genom extern granskning, därefter fattas beslut om eventuell fortsättning (HT24)

Kalender

Senast granskad:
Forskningsledare
Senast granskad: