Dekanerna informerar – december

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs exempelvis mer om det fortsatta arbetet med att utvärdera forskningsverksamheten, möjligheten att utöva ditt kollegiala inflytande och om mall för kurshandbok som är på gång.

På gång

Utvärderingen av forskningsverksamheten 2023

UFN arbetar vidare med förberedelserna för utvärderingen av forskningsverksamheten 2023. Vid nämndsammanträdet den 14 december fastställdes föreslagna sakkunniga till respektive institutions granskningskommitté.  

UFN påminner om att Vägledningen för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamheten liksom mall för institutionernas självvärdering och anvisningarna till de externa sakkunnigkommittéerna finns att hitta på nämndens sidor på Medarbetarwebben. Nämnden påminner vidare om att institutionsöverskridande forskning ska redovisas i minst en av institutionernas självvärdering.

Vägledning för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna

Mall för självvärdering

Anvisning till extern sakkunnigkommitté

Mer information om utvärdering av forskningsverksamheten 2023

Fastställande av kollegiala utvärderingar

Vid sammanträdet den 14 december fastställde UFN de kollegiala utvärderingarna av utbildning på grundnivå och avancerad nivå som genomförs 2023–2024.

Utvärdering utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Efterlysning: Intresseanmälningar för att ingå i valberedningen

UFN efterlyser intresseanmälningar för att ingå i valberedningen för Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, samt Forskarutbildningsnämnden, FUN. Valberedningens arbete sker i februari och mars 2023. Dess uppgift är att utifrån nomineringar lämna ett förslag på kandidater till de mandat som respektive val gäller. I valberedningens uppgift ingår att överväga vilka kompetenser som måste finnas för att respektive organ ska vara funktionsdugligt. Valberedningen bör vara proaktiv och uppmuntra till lämpliga nomineringar. Den som kandiderar i valet kan inte samtidigt vara valberedning. UFN tar emot intresseanmälningar till och med den 9 januari 2023. Intresseanmälningar skickas till Pierre Vogel.

Kollegiala val och kollegial representation

Efterlysning: Var med och ta fram kriterier för tilldelning av interna forskningsanslag

Intresseanmälningar för att ingå i UFN:s arbetsgrupp som under våren och tidig höst 2023 kommer att ta fram kriterier för tilldelning av interna forskningsanslag för strategiska satsningar vid lärosätet (strategisk del i Högskolestyrelsens beslut nedan HDa 1.2-2021/200, se också separat nyhet). Arbetsgruppen kommer också enligt tidigare fastlagd plan att vidareutveckla fördelningsnycklarna som ligger till grund för hur basanslaget tilldelas institutionerna. UFN tar emot intresseanmälningar till och med den 9 januari 2023. Intresseanmälningar skickas till Pierre Vogel

Utöva ditt kollegiala inflytande

Ta del av UFN:s principer för fördelning av forskningsanslaget som ligger till grund för Högskolestyrelsens beslut i juni 2021 och december 2022 angående gällande system

Genomlysning av processen för utlysning av medel för tvärdisciplinära forskarnätverk 2019

Nämnden har med hjälp av stödet genomlyst processen för utlysning av medel för tvärdisciplinära forskarnätverk 2019. Utlysningen som utmynnade i att 10 nätverk erhöll sammanlagt 4,5 mnkr i anslagsmedel 2020 har haft ett preliminärt totalt utfall vad gäller beviljade externa forskningsansökningar om ca 23 mkr. 

Process för utlysning av medel för tvärdisciplinära forskarnätverk

Mall för kurshandbok

Nämnden har emottagit ett första utkast till Mall för kurshandbok som tagits fram av avdelningen för studentservice. Mallen som är tänkt att användas för lärosätets kurser planeras att skickas ut på remiss under våren 2023.

UFN har utsett:

  • Jan Florin, docent och universitetslektor i omvårdnad, IHOV, som ny ledamot av utskottet för granskning av utbildning, UGU, för institutionen för hälsa och välfärd.
  • Jingchun Shen,universitetslektor i byggteknik, IIT, som ny ledamot av utskottet för granskning av utbildning, UGU, för institutionen för information och teknik.
  • Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete, ISLL), att jämte dekan Carl Olsmats och tillträdande prodekan Anna Annerberg ingå i examenstillståndsutskottet, XU. XU kommer i början av året att bedöma den ansökan till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, om tillstånd att utfärda Ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan i ämnet teknik som inskickats av Institutionen för lärarutbildning, ILU.

Påminnelse: Remiss till förslag på kvalitetskrav för utbildning och funktioner för kvalitetsansvar

UFN påminner om den remiss till förslag på kvalitetskrav för utbildning och funktioner för kvalitetsansvar som är utskickat i organisationen. Vi ser fram emot kloka inspel från ämnen, program, institutionsledningsråd, och stödet. UFN anordnade en diskussionsträff med ämnesföreträdare, programansvariga och övriga intresserade kollegor den 16 december. Nästa diskussionsträff äger rum den 10 januari. Frågor om innehållet i remissen och remissvar skickas till Pierre Vogel. Sista svarsdag för remissen är 31 januari 2023. 

Remisser under utbildnings- och forskningsnämndens, UFN, regi 

Prodekan tackar för sig

Prodekan Katherina Dodou tackar så mycket för sig och lämnar över till tillträdande prodekan Anna Annerberg, lektor i pedagogik.

Kontakt
Katherina Dodou
Docent engelsk litteratur inriktning litteraturdidaktik (Tjänstledig)
Anna Annerberg
Universitetslektor pedagogik
Senast granskad:
Senast granskad: