Utöva ditt kollegiala inflytande

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anmäl ditt intresse senast 9 januari 2023 för att ingå i valberedningen för UFN och FUN. Samma datum gäller för intresseanmälningar från seniora forskare att ingå i UFN:s arbetsgrupp, som ska ta fram kriterier för tilldelning av interna forskningsanslag vid strategiska satsningar.

Var med i valberedningen till nämnderna

UFN efterlyser intresseanmälningar för att i februari och mars 2023 ingå i valberedningen för Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, samt Forskarutbildningsnämnden, FUN. Valberedningens uppgift är att utifrån nomineringar lämna ett förslag på kandidater till de mandat som respektive val gäller.

I valberedningens uppgift ingår att överväga vilka kompetenser som måste finnas för att respektive organ ska vara funktionsdugligt. Valberedningen bör vara proaktiv och uppmuntra till lämpliga nomineringar. Den som kandiderar i valet kan inte samtidigt vara valberedning.

UFN tar emot intresseanmälningar till och med den 9 januari 2023, de skickas till Pierre Vogel på mejladress pvo@du.se

Var med och påverka systemet för fördelning av forskningsmedel

UFN tar emot intresseanmälningar från seniora forskare för att ingå i UFN:s arbetsgrupp som under våren och tidig höst 2023 kommer att ta fram kriterier för tilldelning av interna forskningsanslag för strategiska satsningar vid lärosätet.

Arbetsgruppen kommer också enligt tidigare fastlagd plan att vidareutveckla fördelningsnycklarna som ligger till grund för hur basanslaget tilldelas institutionerna. UFN:s principer för fördelning av forskningsanslaget som ligger till grund för Högskolestyrelsens beslut i juni 2021 och december 2022 angående gällande system går att läsa på nämndens sidor på medarbetarwebben i dokumentet nedan Principer för fördelning av forskningsanslaget. 

Uppdraget omfattar ca 30 klocktimmar per person. UFN tar emot intresseanmälningar till och med den 9 januari 2023. De skickas till Pierre Vogel på mejladress pvo@du.se

Ur Högskolestyrelsens beslut 2021-06-10 (HDa 1.2-2021/200): 

  • Att anta fördelningsprinciper för fördelning av forskningsanslaget vilket bygger på
    - Att anslaget delas in i följande fyra delar: basanslaget till respektive institution, strategisk del, forskarutbildningens omkostnader och rektors reserv,
    - Att basanslaget fördelas utifrån tidigare prestationer avseende erhållna externa medel, publikationer, antal disputerade forskare, antal doktorander och antal helårsstudenter,
    - Att fördelningen av anslaget ska vara transparent utifrån tillgängliga data.
  • Att vid uppföljning särskilt belysa hur forskning och grundutbildning sammanhålls.
  • Att högskolestyrelsen årligen ska besluta om principerna för fördelningen av forskningsanslagen.

Läs mer i dokumentet: Principer för fördelning av forskningsanslaget (pdf).

Senast granskad:
Senast granskad: