Forskningsprojekt: SELMA - utvärdering av ett stöd för egenvård för personer med stroke

Projektledare
Marie Elf
Deltagare
Erika Klockar
Linnea McCarthy
Lars Wallin
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet kommer att bidra med en implementeringsstrategi som tar hänsyn till det dynamiska samspelet mellan ett egenvårdsprogram, kontexten och implementering. Vi kommer att arbeta tillsammans med personal för att samproducera en intervention av ett egenvårdsprogram som riktar sig till personer med stroke. Livet efter en stroke kan innebära stora utmaningar och över hälften av alla överlevande rapporterar känslomässiga ochpsykosociala behov som inte är tillgodosedda. Hälso- och sjukvården är inne i en stor förändring med korta vårdtider på sjukhus där vård och behandling alltmer kommer att ske i hemmet. Detta ställer höga krav på
patienten att kunna hantera sin livssituation vid långvarig sjukdom. Patienter med stroke vittnar om att de känner sig övergivna efter den akuta fasen. Forskning visar att egenvård har en positiv inverkan på människor med långvarig ohälsa. Samtidigt når inte egenvårdsprogram majoriteten av de som skulle kunna gynnas såsom personer med stroke. Evidens om hur man ska genomföra komplexa interventioner för egenvård för denna patientgrupp är otillräcklig. I detta projekt har vi samlat ett team av internationella experter inom implementering, egenvård och rehabilitering för personer med långvarig ohälsa. Vi kommer att genomföra en intervention i syfte att stödja egenvård och utvärdera dess inverkan på patientens tilltro till egen förmåga för egenvård, hälsa och välbefinnande samt studera införandeprocessen. Resultaten kommer att bidra till kunskap om förutsättningar för och mekanismer vid implementering av komplexa interventioner och skapa en modell för att utveckla egenvård. Studien kommer att bedrivas som en komparativ fallstudie. Datainsamling och analys kommer att ske med hjälp av mixad metod.

The project
Nyckelord
Egenvård, implementering, komplexa interventioner, personer med stroke , Self-management, complex interventions, persons with stroke
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Vårdvetenskap
Finansiärer
FORTE