Forskningsprojekt: EASYLIFE: Integrering och demonstration av affärsmodell och teknisk plattform för transporteffektiv sammanlänkning av lokalproducenter och dess kunder.

Projektledare
Johan Håkansson
Deltagare
Madelen Lagin
Carin Nordström
Roger G Nyberg
Vijay Paidi, Dalarna University
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Målet med projektet är ökad kundnytta, mer och tillgängligare lokaproducerade livsmedel och därmed även en mer utvecklad arbetsmarkand på landbygden. Det uppnås genom att i detta projekt integrera den tekniska lösningen från SAILOR ((Smart lAst mILe cOmmeRce) med den affärsmodell/totalkostnadsmodell för direktleveranser av lokalproducerat livsmedel till slutkund som identifieras i projektet “Entreprenörskap – utveckling av en levande landsbygd”. Det integrerade systemet, EASYLIFE, ska bidra till och understödja en flexibel och effektiv handel av lokalproducerade livsmedel. ESAYLIFE utvärderas och dess marknadspotential i andra landsbygdskontexter analyseras. För att uppnå det övergripande målat har projektet en tvärvetenskaplig design där teknisk kunskap och metodik vävs samman med samhällsvetenskaplig kunskap och metodik.
Förväntade resultat genom EASYLIFE är en ökad distributionseffektivitet mätt som kostnadsminskning per levererad enhet och attraktivare kunderbjudanden som visar sig som försäljningsökning.
EASYLIFE ökar kundnyttan genom ökad fysisk tillgänglighet till leverenspunkter och förbättrad tidsmässig tillgänglighet då tidsfönstren mellan beställning och leverans krymps. Projektet ökar kundnyttan genom att utbudet av livsmedelsvaror ökar. Ökad upplevd kundnytta kommer innebära att e-handel av mat blir ett alternativ för fler konsumenter.
EASYLIFE ökar möjligheterna till en e-handel av livsmedel genom sänkt distributionströskel vilket leder till större möjligheter till småskaligt entreprenörskap och fler nystartade företag i gränslandet mellan lokalproducerad mat och handel. Effektivare distribution fram till slutkund kommer även få positiva miljöeffekter så som t ex minskade CO2 utsläpp från transporter.
Vidare förväntas detta projekt leda till att EASYLIFE:s generella användbarhet utvärderas. Det förväntas också generera fördjupad kunskap om kritiska faktorer som är av betydelse för ett entreprenörskap på landsbygden.
Nyckelord
e-handel, hemleveranser, mat, affärsmodeller, landsbygd, e-taling. last -mile delivery, grocery, business model, rural
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Mikrodataanalys
Finansiärer
Familjen Kamprads stiftelse
Publikationer