Utbildningsprogram KLJMG

Ljud- och musikproduktionsprogrammet

Utbildningen har en innehållsmässig bredd som speglar ljud- och musikbranschens många delområden och samtidigt ett djup som ger nödvändiga förutsättningar att hantera de utmaningar som erbjuds i framtida karriärer.
180 högskolepoäng Grundnivå

Mediehuset i Falun, där utbildningen bedrivs, är en unik byggnad rustad med ljudstudior, TV-studio, radiostudio, ljudlab, redigeringsrum och egen biograf. Där bedriver vi en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områden relaterade till medieproduktion.

Kreativt produktionsarbete är ett viktigt inslag i nästan alla kurser i programmet. Inspelning i studio, liveljud, ljudläggning till rörliga bilder och radioproduktion är några av programmets kurser under första året. Kunskaper om projekthantering, entreprenörskap och designprocesser utvecklas kontinuerligt i produktions- och forskningsprojekt.

Utbildningens innehåll

Den snabba tekniska utvecklingen i branschen har under senare decennier medfört stora förändringar för produktion och distribution av ljud och musik. Produktioner som tidigare krävde stora personalresurser och en omfattande utrustning kan idag genomföras med en integrerad utrustning av mindre team, eller till och med av en enda person.

Producentens överblick och ansvar för både ekonomi och konstnärligt resultat ska kombineras med ljudteknikerns insikter i produktionsteknik och -process. Till dessa personers insatser kommer musikerns, vars tillgång till de nya produktionsmedlen ger hen möjligheter till kontroll över produktionen på ett helt annat sätt än tidigare. I många fall smälter alla dessa roller ihop hos en och samma person. Ljud- och musikproduktionsprogrammet möter denna förändring genom att ge en bred utbildning, där både teori och praktik samt teknisk, konstnärlig och vetenskaplig skolning sammanflätas. Inspelning i och utanför studio, radioproduktion, PA-ljud, ljud- och musikskapande till rörliga bilder är några av de produktionsområden som utbildningen omfattar.

Kontakt med arbetslivet

Under programmets tredje år kommer du att skriva ett vetenskapligt examensarbete, självständigt genomföra ett större produktionsprojekt samt vara ute på en tioveckors arbetsplatsförlagd utbildning/praktik. Praktiken är mycket viktig för dig som student, där får du möjlighet att utveckla och praktisera det du brinner för inom ämnet. Samtidigt tränar du din förmåga att självständigt skapa dig branscherfarenhet och ett kontaktnät hos framtida möjliga arbetsgivare.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Studenter som har läst detta program arbetar bland annat som musikproducenter, filmljudläggare, ljuddesigners för interaktiva medier och webb, liveljudtekniker på konsertscener och teatrar, produktionstekniker på radion och liknande.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Mediebranschen är brokig, snabbt föränderlig och i ständig utveckling. Fasta anställningar är dock relativt få i förhållande till antalet arbetstillfällen, vilket innebär att yrkesverksamhet i regel kräver eget företagande. Utbildningen förbereder för detta bland annat genom kurser i entreprenörskap och projekthantering direkt kopplat till branschen.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Ljud- och musikproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuds Magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Hösten 2022
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3BFA
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programansvarig